Ympäristölautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Wanha Autti Campingin oikaisuvaatimus leirintäalueilmoituksen itseoikaisusta

ROIDno-2020-924

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Asian taustaa

Arctic Fantasy Oy on tehnyt 27.8.2013 ilmoituksen leirintäalueen perustamisesta omistamilleen maille Auttin kylälle. Leirintäalueilmoitus on hyväksytty 6.9.2013 tarkastuspöytäkirjalla. Arctic Fantasy Oy on saanut omistukseensa lisää maa-aluetta 2017 kiinteistörekisteritunnus 698-402-16-3 Wanha Autti 3 (lainhuuto 6.9.2017) 9,73 ha.

Tilan 16-3 alueella sijaitsee kauppakirjaan rasitteeksi merkitty valaistu kuntorata / latu. Auttin kuntorata / latu on rakennettu vuonna 1989 palvelemaan alueen asukkaiden ulkoilumahdollisuuksia. Reitti sijaitsi silloin osin kunnan ja osin yksityisten mailla. Kuntorata perustettiin sopimalla, maanomistajien kanssa tehtiin tuolloin ulkoilureitin käyttöoikeussopimukset, joissa alueet luovutettiin korvauksetta reitin rakentamiseen. Tämä oli tuolloin yleinen käytäntö.

28.2.2020 Arctic Fantasy Oy on tehnyt leirintäalueen laajentamisilmoituksen 3 ha tilan 16-3 alueelle aiemman 16-55 alueen lisäksi. Laajennettu leirintäalueilmoitus on hyväksytty tarkastuspöytäkirjalla 17.6 2020. Sittemmin on käynyt ilmi että 17.6.2020 hyväksytty laajennettu leirintäalueilmoitus menee 1989 perustetun kuntorata / latualueen päälle. Jolloin ko. tarkastuspöytäkirjaa on hallintolain mukaisena itseoikaisuna korjattu poistamalla leirintäaluekäytöstä ulkoilureitin vaatima tila. Liite 1 Vips 1.12.2020 Ympäristöpäällikkö, Hallintolain 50 §:n mukainen päätöksen itseoikaisu. Arctic Fantasy Oy Riitta Niemelä on valittanut tästä päätöksestä. Liite 2 Niemelän oikaisuvaatimus.     

 

Asiasta saatu näyttö ja päätös

Asiassa on riidatonta että kauppakirjassa on maininta rasitteeksi jäävästä reitistä, kauppakirja: ”kaupankohteeseen jää rasitteeksi valaistu kuntorata/latu” Tätä seikkaa Niemelä ei edes kyseenalaista, Niemelän oikaisuvaatimus sivu 1: ”Myytävälle maa-alueelle jää rasitteeksi valaistu kuntolatu” Maa-alueen kauppakirja 31.8.2017 oheismateriaalina.

 

Päätöksen perustelut

Hyvän hallintotavan mukaan hakemuksen tekijän tässä tapauksessa leirintäalueilmoituksen jättäjän olisi tullut antaa asiassa kaikki olennainen tieto. Arctic Fantasy Oy on leirintäalueen laajentamisilmoituksessa 28.2.2020 jättänyt kertomatta kauppakirjassa olevasta rasitteesta. Jolloin asiassa on käytetty Hallintolain mukaista itseoikaisua asian korjaamiseksi. Leirintäalueilmoitus oheismateriaalina.

Huomionarvoista asiassa on myös että kuntoradan alueella, esim (saaressa) laajennetussa leirintäalueilmoituksessa ei ole mitään palveluja taikka rakenteita jotka osoittaisivat alueen olevan leirintäaluekäytössä. Myös pääsy (saareen) on vaikeaa koska toinen silloista on pahoin rikkinäinen. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen (saari) tulisi muutoinkin käytännössä poistaa leirintäaluekäytöstä.

 

Sovelletut oikeusohjeet           

Hallintolaki 50, 52§ 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Arctic fantasy Oy:n oikaisuvaatimus tulee hylätä ja pysyttää asiasta 1.12.2020 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Arctic Fantasy Oy, Lakiasiat Miikka Ruokamo 

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30