Ympäristölautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Ilmoitusasiat

Perustelut

AFRY Finland Oy: Turveruukki Oy, Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2019 

Eurofins Ahma Oy: Voimalohi Oy:n Sattajärven luonnonravintolammikon velvoitetarkkailu 2019, vuosiraportti.

Eurofins Ahma Oy: Voimalohi Oy:n Ristijärven luonnonravintolammikon velvoitetarkkailu 2019, vuosiraportti.  

Eurofins Ahma Oy:n raportti Sotkajärven luonnonravintolammikon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Rovaniemi. 

Peab Industri Oy:n ilmoitus siirrettävän asfalttiaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Takavaaran kallioalue, Rovaniemi). Toiminta on rekisteröity 14.5.2020, Rovaniemi.  

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös, jolla on hyväksytty Kemijoen uittoyhdistyksen omistamien, Rovaniemen  kaupungin Meltauksen kylässä sijaitsevien määräalojen myynti. 

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa lausuntoa. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirastan lausuntopyyntö (Roidno-2019-2121): Iso-Törmänkijärven keskusvedenpinnan nosto ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistaminen sekä vesistötoimikunnan luvan rauettaminen Iso-Törmänkijärven vedenpinnan laskemisen osalta, Rovaniemi. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa lausuntoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.