Ympäristölautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Jätelain mukainen hallintopakkopäätös, Rovaniemi

ROIDno-2019-2847

Valmistelija

  • Harri Katainen, ympäristötarkastaja, harri.katainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Uhkasakon asettaminen Veljekset Karjalainen Oy:lle, roskaantuneen alueen puhdistaminen, Rovaniemi

 

Asian taustaa

Vikajärven kylässä Kemijärventien Kt 82 alkupäässä Raudanjoen sillan kupeessa  kiinteistöllä Voimala 5-10 on siltaremontin jäljiltä jo vuodesta 2010 ollut isoja rautapukkeja joita on siltaremontin aikana käytetty varasillan rakenteissa. Kyseiset rautapukit ovat kaupungin omistamalla maalla ilman lupaa, pukit ovat pahoin ruostuneet ja rumentavat maisemaa. Rautapukkien välittömässä läheisyydessä on vapaa-ajan asunto ja pienen matkan päässä myös vakituista asumista.  Veljekset Karjalainen Oy:tä Kari Karjalaista on useasti kehoitettu viemään rautapukit pois alueelta. Kehoitukset ja siivousmääräys eivät ole tehonneet vaan ruosteiset pukit ovat paikalla edelleen, ilman maanomistajan lupaa ja aiheuttaen maiseman rumentumista.    

Asian vireille tulo, kehotukset, kuuleminen

Siltatyömaalle jääneiden rautapukkien poisviemiseen on ensin kehoittanut tienpitäjä ja siltaremontin tilaaja Lapin Ely-keskus. Rovaniemen kaupungin ympäristövalvontaan asia tuli sähköpostitse Lapin Ely-keskukselta 6.8.2019. Siivouskehoitus asiasta on lähtenyt Kari Karjalaiselle 8.8.2019. Siivouskehoitusta ei noudatettu ja siivousmääräys sekä kuulemiskirje on lähetetty 19.9.2019.

Siivouskehoitus ja siivousmääräys liitteenä 1.

Siivousmääräyksen määräaika oli 15.10.2019 mennessä. Määräystä ei ole noudatettu. Kari Karjalainen ei ole vastannut kuulemiskirjeeseen.

Liite 2, kartta ja kuva

 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta katsoo että Veljekset Karjalainen Oy Kari Karjalainen on rikkonut jätelain 72 §:län roskaamiskieltoa sekä jättänyt noudattamatta viranhaltijan antamia siivouskehoituksia. Ympäristölautakunta vahvistaa viranhaltijan antamat siivouskehoitukset ja määrää Veljekset Karjalainen Oy:tä täyttämään siivoamisvelvollisuutensa. Siivoamisvelvoitteen tehostamiseksi ympäristölautakunta päättää asettaa seuraavan jätelain ja uhkasakkolain mukaisen juoksevan uhkasakon.

Veljekset Karjalainen Oy:lle asetetaan päävelvoitteen rautapukkien poisviennille kiinteistöltä 5-10 Voimala,  5000 €  uhkasakko. Uhkasakon kiinteän peruserän lisäksi päävelvoitteelle määrätään 500 € juokseva uhkasakko jokaista kuukautta kohden, jonka kuluessa päävelvoitetta ei ole noudatettu.

 

Päävelvoitteen tarkoittamat rautapukit on kuvattu liitteessä 2. Rautapukit on toimitettava asianmukaisesti järjestetyn jätehuollon piiriin tai kierrätykseen taikka muuhun asialliseen hyötykäyttöön. Kiinteistölle 5-10 Voimala ei saa jättää mitään jätteitä tai tarvikkeita.

Päävelvoite rautapukkien poisvienti on tehtävä 31.7.2020 mennessä. Jollei määräaikaa noudateta, ympäristölautakunta tuomitsee uhkasakon maksettavaksi.
 

Päätöksen perustelut:

Hylätyt ruosteiset rautapukit ovat epäsiistit ja vähentävät alueen viihtyisyyttä sekä aiheuttavat maiseman rumentumista. Rautapukit sijaitsevat näkyvällä paikalla välittömästi Kt 82 Kemijärven tien varrella, Vikajärven kylän läheisyydessä.    

Jätelain (646/2011) 72§:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, tai muuta esinettä siten että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä. Jätelain 73 §:ssä säädetään; Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue. Ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa (JL 75§).  Velvoitteen laiminlyönnin varalle asetettavasta tehosteesta on säädetty jätelain 13 luvussa. Jätelain 129 §:ssä todetaan seuraavaa; Valvontaviranomaisen on tehostettava jätelain nojalla antamaansa määräystä uhkasakolla. 

 

Sovelletut oikeusohjeet:

Jätelaki (646/2011) 72§, 73§, 75§ ja 129§

Uhkasakkolaki (1113/1990) 9§, 10§, 18§, 19§ ja 22§

Hallintolaki (434/2003) 34§

 

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Rovaniemen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

Lisätietoja:   

Ympäristötarkastaja Harri Katainen,   puh. 050 3661430,   harri.katainen@rovaniemi.fi 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.                                     

                     

 

 

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Veljekset Karjalainen Oy, Kari Karjalainen (päätös todisteellisesti), Lapin Ely-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat, Lapin Ely-keskus, liikenne- ja infrastruktuurivastuualue

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30