Ympäristölautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Runkausjoen alaosan kalataloudellisesta kunnostussuunnitelmasta, Tervola

ROIDno-2020-1719

Valmistelija

  • Sannamari Pehkonen, ympäristötarkastaja, sannamari.pehkonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Tervolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa koskien Runkausjoen alaosan kalataloudellista kunnostussuunnitelmaa (PSAVI/28/2020). Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausunnon Tervolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena kuntien välisen sopimuksen perusteella.

Kalasydän Oy hakee lupaa Runkausjoen alaosan (65.181) kalataloudelliseen kunnostamiseen Tervolan kunnassa. Kunnostustoimenpiteiden tarkoituksena on luoda lohelle ja meritaimenelle lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Runkausjoen vesistöalueella on aikanaan tehty puunuittoa varten jokiuoman perkauksia. Uittoperkauksista aiheutuneet suurimmat vahingot ovat kohdistuneet kalastoon ja kalastukseen, vesistön hydrologisiin toimintoihin sekä jokimaisemiin. Ala-Kemijoen uittosääntö on kumottu vuonna 2004, mutta uoman kunnostusta ei pienissä sivujoissa ole tehty. Alueella on nykytilassaan hyvin rajalliset edellytykset lohikalojen luontaisen elinkiertoon kudusta vaelluspoikasikään sekä vähän suojapaikkoja eri-ikäisille ja kokoisille jokipoikasille.

Suunnitelman kohteena on Yli- ja Ala-Runkausjoen yhtymäkohdan alapuolinen jokiosuus eli Runkausjoen alaosa noin 17 kilometrin matkalta. Kunnostuksen myötä virtavesialueiden pinta-ala kasvaa noin 90 % kun suvannot muutetaan virtaukseltaan nivamaisiksi. Runkausjoen alaosalla on kymmenen virta-aluetta, jotka soveltuvat ennallistamistoimiin. Alueiden välissä on matalia kovapohjaisia suvantoja. Kunnostuksen tavoitteena on yhdistää pirstaloituneita virta-alueita yhtenäiseksi tuotantoaluekokonaisuudeksi. Kunnostusalueet A1–A4 sekä A5–A8 muodostavat kaksi suurempaa yhtenäistettävää aluetta, kohteet A9 ja A10 ovat yksittäisiä virta-alueita.

Kunnostustyöt tehdään kesäaikaan kun vedenkorkeus on laskenut tulvan jälkeen kesäveden korkeuteen. Kunnostustöiden yhteydessä vältetään savimaan esiin kaivamista. Aikaa ennallistamistoimiin kuluu noin 6–8 viikkoa. Virta-alueen kunnostaminen aloitetaan mahdollisuuksien mukaan yläosasta alavirtaan edeten. Polttoaineiden käsittelyssä ja koneiden tankkauksissa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja viranomaisten määräyksiä.

Kunnostamistöiden aikana vesi samentuu väliaikaisesti kunnostettavilla alueilla sekä niiden alapuolisella jokiosuudella. Väliaikaista samentumista voidaan havaita muutaman kilometrin matkalla alapuolisella jokiosuudella. Samentuminen päättyy heti konetöiden lakattua. Samentuminen nostanee hetkellisesti veden ravinnepitoisuuksia. Ravinteet ovat kuitenkin sitoutuneet kiintoainekseen, joten mm. levien kasvua lisäävä vaikutus jää vähäiseksi. Hakemukseen on liitetty tarkkailuohjelma.

Ennallistamistoimilla ja pohjarakenteiden muutoksilla on positiivinen vaikutus vaelluskalojen ohella vesikasvillisuuteen ja pohjaeliöstöön. Toimien seurauksena myös jokiravun elinympäristöt paranevat ja aluetta voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös raakun siirtoistutuksissa. Kunnostustoimenpiteillä on hyvin vähäinen vaikutus kunnostettavien virta-alueiden ylä- tai alapuolisten vesistönosien vedenkorkeuksiin tai virtaamiin. Kunnostushankkeella ei myöskään aiheuteta vahinkoa tai haittaa yksityiselle edulle tai omaisuudelle.

Ympäristötarkastaja:

Ympäristötarkastaja ehdottaa, että aluehallintovirastolle annetaan seuraava Tervolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto:  Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa suunnitelman mukaisiin varsinaisiin kunnostustoimenpiteisiin ja niiden toteuttamiseen. Suunnitelma on yleisesti ottaen riittävällä tarkkuudella ja asiantuntemuksella kuvattu. Ympäristönsuojeluviranomainen haluaa kuitenkin huomauttaa suunnitelman sisältämistä muutamista puutteista ja epätarkkuuksista. 

Käytetty vedenlaatuaineisto olisi tullut liittää suunnitelman liitteeksi. Vedenlaadun kuvauksessa ei käy ilmi kuinka laajaan ja esimerkiksi eri vuodenajat kattavaan aineistoon kuvaus perustuu. Näytteenottopisteen sijainti suhteessa kunnostusalueisiin olisi tullut esittää kartalla koordinaattitiedon lisäksi.  

Pohjavesialueita suunnitelmassa mainitaan olevan Runkausjoen alaosan alueella neljä. Mainituista alueista kuitenkin yksi (Perämaa, 1284529) sijaitsee Pahaojan valuma-alueella (65.186). Myös pohjavesialueiden sijainnit suhteessa kunnostusalueeseen olisi tullut esittää kartalla. Erityisesti Anttilankankaan pohjavesialue, jolle kohdistuu kunnostuksiin liittyviä toimintoja, olisi ollut syytä esittää esimerkiksi kartalla 7. Suunnitelmassa ei ole mainintaa, onko Anttilankankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma huomioitu kunnostussuunnitelmassa.

Pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta tulisi ensisijaisesti sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Suunnitelmasta ei käy ilmi, onko polttoaineiden säilytyksen ja tankkaustoiminnan sijoittamista pohjavesialueen ulkopuolelle selvitetty. Erityistä perustelua kyseisten toimintojen sijoittamiseen Anttilankankaan pohjavesialueelle ei suunnitelmassa ole myöskään selkeästi esitetty. 

Työnaikainen vedenlaadun ja samentumisen tarkkailu on kuvattu suunnitelmassa ylimalkaisesti. Työnaikaista tarkkailua on esitetty suoritettavan vain yhdellä kunnostuskohteella. Kunnostuskohteiden sijaitessa noin 17 kilometrin matkalla, jää kyseenalaiseksi kuvaako vain yhden kohteen tarkkailu riittävällä tarkkuudella samentumista ja sen vaikutuksia erityyppisillä jokiosuuksilla. Näytteenottopisteen sijaintia suhteessa kunnostustoimiin ei myöskään ole kuvattu. Ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan tarkkailua tulee tarkentaa valvovan viranomaisen kanssa sovittavalla tavalla.

Suunnitelman luvussa 13 on todettu kunnostustoimenpiteille saadut luvat ja suostumukset. Luvussa ei kuitenkaan käy selkeästi ilmi, onko helikopterin laskeutumispaikan ja polttoainesäiliön sijoittamisesta soramontulle sovittu maanomistajan kanssa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, sähköinen asiointipalvelu www.avi.fi/muistutus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.