Ympäristölautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Hannu Kangas,​  21.4. - 20.5.2020,​ 46 -  62 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​ 21.4. - 20.5.2020, 62 - 101 §

Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg,​ 21.4. -  20.5.2020, 11  §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari,​ 21.4. - 20.5.2020, 9 -  28 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala,  21.4. -  20.5.2020, 6 - 13 §

Valvontainsinööri Juho Tapio, 21.4. - 20.5.2020, 10 - 13 §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela (0 kpl)

Ylitornion kunnan päätökset   21.4. -  20.5.2020, 2 kpl

Rakennustarkastaja
Muu päätös:
§ 5 Vakuuden palauttamispäätös, rakennuslupa 2019-783, Asunto Oy Rovaniemen Kinos 2, 27.04.2020

Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
§ 10 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvasta / Rovaniemi Mini-Mani / Rovaniemi Mini-Mani Oy, 28.04.2020
§ 11 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvasta / Rovaniemi Mini-Mani / Rovaniemi Mini-Mani Oy, 28.04.2020
§ 12 Päätös terveydensuojelulain 20§:n 3 mom mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja käsittelystä perittävästä maksusta, 08.05.2020
§ 13 Päätös terveydensuojelulain 20§:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja käsittelystä perittävästä maksusta, 08.05.2020
§ 14 Päätös terveydensuojelulain 20§:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja käsittelystä perittävästä maksusta, 08.05.2020

Terveysvalvonnanjohtaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Terveystarkastajan vuorotteluvapaan sijaisen valinta ajalle 1.6. - 27.11.2020, 08.05.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
§ 54 Rakennusvalvonnan virkojen nimikemuutokset, 06.05.2020

Ympäristöpäällikkö
§ 12 Osa-aikaisten kaupungineläinlääkärien valinnat, vakituinen virka, 29.04.2020
§ 13 Ympäristöterveydenhuollon henkilöstöjärjestelyt 1.6. - 31.12.2020, 29.04.2020
Muu päätös:
§ 14 Vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy, Kaarreselkä, Kolari, K3-2020, 12.05.2020
§ 15 Vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy, Järvenmaa, Kolari, K2-2020, 12.05.2020

Ympäristötarkastaja
§ 25 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn. , 12.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Luiro, heikki.luiro@rovaniemi.fi
  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta rakennustarkastajan 5 §, terveysvalvonnan johtajan 3 §,  toimialajohtajan 54 § ja ympäristöpäällikön 12-15 § päätöksiin.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan ja ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

 

Terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.