Ympäristölautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Ympäristölautakunnan lausunto Napapiirin Vesi Oy:n toiminta-alueesta

ROIDno-2020-801

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella  (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)

Vesihuoltolain mukaan:

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määritys pohjautuu 1.3.2001 voimaan astuneeseen vesihuoltolakiin (119/2001, muutettu 2014/684). Vesihuollon järjestämisvelvollisuudesta säädetään vesihuoltolain 6 §:ssä. Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi (vesihuoltolaki 6 §).

Vesihuoltolain 8 §:n mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Toiminta-alueiden nykytilanne:

Napapiirin Vesi Oy:lle on aiemmin määritetty toiminta-alueita. Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta on tehnyt edellisen päätöksen toiminta-alueiden hyväksymisestä vuonna 2011 (1.11.2011 201 §). Vuonna 2014 vesihuoltolakiin tehdyt muutokset ovat asettaneet vaateita vesihuollon toiminta-alueen osalta.

Voimassa olevassa vesihuollon toiminta-alueessa haja-asutusalueen vedenjakelun kaikista toiminta-alueista ei ole ollut karttoja eikä toiminta-alueen kartat ole olleet yleisesti tietoverkossa saatavilla. Voimassa olevan toiminta-alueen esitystavassa ja toiminta-alueen rajauksissa on ollut myös tarkennettavaa Lapin ELY-keskuksen silloisen lausunnon mukaisesti. Lisäksi Napapiirin Vesi Oy:n vesihuoltoverkosto on laajentunut ja toimintaympäristö muuttunut, joten toiminta-alueiden päivitys on tullut ajankohtaiseksi.  

Toiminta-alueiden päivittäminen:

Napapiirin Vesi Oy esittää vesihuoltolain 8 § mukaisesti toiminta-alueen päivittämistä. Esityksen mukaan toiminta-alueet säilyvät pääosin voimassa olevan toiminta-alueen mukaisina. Oleellisimpana muutoksena päivityksessä on selkiyttää nykyisen toiminta-alueen esitystapaa ja rajauksia sekä ajantasaistaa toiminta-alue nykyisen toiminta-alueen ja verkoston mukaiseksi.

Toiminta-alueen päivityksessä on tarkennettu ja huomioitu mm. kaavarajojen muutokset, uudet kaava-alueet ja verkostot, kiinteistörajat sekä vesistöjen ja teiden vaikutukset toiminta-alueeseen. Toiminta-alueen selostuksessa on esitetty yksilöidysti alueittain toiminta-alueiden määrittelyperusteet ja rajaukset sekä muutokset vuoden 2011 toiminta-alueeseen nähden. Toiminta-alue on esitetty piirustusluettelon mukaisilla yksilöidyillä kartoilla.

Toiminta-alueen päivittämisen myötä sillä sijaitsevat taajamat ja kiinteistöt sekä verkoston piiriin saatettavat alueet esitetään sähköisessä muodossa kartalla joka on saatavilla tietoverkossa.

Hyväksymismenettely: Toiminta-alueesta pyydetään lausunto Lapin ELY-keskukselta ja ympäristölautakunnalta. Esitys toiminta-alueesta pidetään julkisesti nähtävillä Osviitassa ja nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla ja Lapin Kansassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Napapiirin Vesi Oy:n esitykseen toiminta-alueiden päivittämisestä.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.