Ympäristölautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lapin Aluehallintoviraston päätös 25.2.2021 hallintokanteluasia.

Ari Skinnarin ilmoitus karjan lannan varastoimisesta aumassa, Tervola.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Finavia Oyj:n Rovaniemen lentoaseman pintavesitarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Rovaniemi.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Napapiirin Residuum Oy:n Mustimaan jäteaseman ja suljetun kaatopaikan velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Pello.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Heinuvaaran leirialueen jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Rovaniemi.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Tervolan Vesi Oy:n Tervolan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Tervola

Eurofins Ahma Oy:n raportti Vääräniemi Oy:n Naamijoen kalankasvatuslaitoksen velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Pello.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Lapin Nahka Oy:n nahkatehtaan ja turkismuokkaamon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Rovaniemi.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Turveruukki Oy:n Lapin turvetuotantoalueiden velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Ranua, Rovaniemi, Tervola.

Lapin ely-keskuksen päätös rakennusliike Jouko Pesonen Oy:n ilmoituksesta  pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 698-1-11-13 (os. Toripuistikko 5-7), Rovaniemi. 

Metsähallituksen Luontopalveluiden ympäristöhallinnon kovakuoriaistyöryhmälle myöntämä tutkimuslupa, joka oikeuttaa liikkumiseen ja kovakuoriaisnäytteiden keräämiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla.

Metsähallituksen Luontopalveluiden yksityishenkilölle myöntämä tutkimuslupa, joka oikeuttaa liikkumiseen ja hyönteisnäytteiden keräämiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla.

Metsähallituksen Luontopalveluiden yksityishenkilölle myöntämä tutkimuslupa, joka oikeuttaa liikkumiseen ja kääväkäs- ja muiden sieninäytteiden keräämiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla.

Metsähallituksen yksityishenkilölle myöntämä liikkumislupa Pisavaaran luonnonpuistoon, Rovaniemi. 

Pertti Salmen ilmoitus karjan lannan varastoimisesta aumassa, Rovaniemi.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Ylitornion kunnan hakemuksesta veden johtamiseksi Tengeliöjoesta Aavaksan hiihtokeskuksen laskettelurinteiden ja latujen lumetukseen, Ylitornio. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Neste Oil Oyj:n hakemuksesta palavien nesteiden varastointiin myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta ja toiminnan olennaisesta muuttamisesta, Rovaniemi.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen päätös, jolla Ranuan Seudun Matkailu Oy:lle on myönnetty luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa rauhoitetun lintulajin hallussapitoon ja kuljetukseen, Ranua.

Veli-Matti Hallikaisen ilmoitus karjan lannan varastoimisesta aumassa, Tervola.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.