Ympäristölautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusasiassa, ympäristölautakunnan päätös 27.1.2021 § 8

ROIDno-2020-3838

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaseudun Hoivapalvelut Oy 2110836-0 hakee rakennuslupaa hoivakodin sekä varasto/vss rakennuksille tontille 698-401-250-0 (698-13-206-1), osoite Seutulankuja 10, 96800 Rovaniemi.

 

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-994.

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen edustaja Kalervo Björkbacka liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Elinvoimajohtaja Jukka Kujala poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

Ympäristölautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen 10 minuutin tauon.

Valmistelija

  • Jari Kortesalmi, rakennustarkastaja, jari.kortesalmi@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon naapureiden valitukseen Rovaniemen ympäristölautakunnan päätöksestä 27.1.2021 § 8, ROIDno 2020-3838. Rakennuslupa 2020-994. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö on oheismateriaalina. Lausunto tulee antaa 7.5.2021 mennessä. Lisäksi oheismateriaalina on Rovaniemen kaupungin lakimiehen lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta hakemuksesta ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta hakemuksesta.

Valituksen tekijät vaativat, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan tekemän päätöksen rakennusluvan myöntämisestä, kumoaa ympäristölautakunnan päätöksen rakennustöiden aloittamisoikeudesta ennen rakennusluvan lainvoiman saavuttamista ja velvoittaa Rovaniemen kaupungin korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen kaupungin ympäristölautakuntaa antamaan lausunnon rakennustöiden aloittamisoikeuden täytäntöönpanokiellosta 2.3.2021. Rovaniemen kaupungin kaupunginlakimies on antanut lausunnon täytäntöönpanokieltovaatimukseen ympäristölautakunnan puolesta 15.3.2021, lausunto on saatettu ympäristöalutakunnan tietoon 24.3.2021. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on tehnyt asiasta välipäätöksen 9.4.2021 ja hylännyt täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen.

Tarkastusinsinöörin ehdotus

Lausuntonaan ympäristölautakunta toteaa seuraavaa: Ympäristölautakunta viittaa lautakunnan 27.1.2021 § 8 kokouksessaan tekemäänsä päätökseen, Rovaniemen kaupungin kaupunginlakimiehen lausuntoon täytäntöönpanon kieltovaatimuksesta 15.3.2021 sekä täytäntöönpanon kieltovaatimuksen lausunnon yhteydessä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle toimitettuihin rakennuslupa-asiapapereihin. Ympäristölautakunta toteaa, ettei Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa ole tullut esille sellaista uutta asiatietoa, jonka nojalla Rovaniemen ympäristölautakunnan päätös myönnetystä rakennuslupapäätöksestä tulisi kumota tai muuttaa.

Valitus tulee kaikilta osiltaan hylätä ja pysyttää voimassa annettu rakennuslupapäätös.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää tarkastusinsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.