Ympäristölautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Arctic Fantasy Oy:n valituksesta

ROIDno-2020-924

Valmistelija

  • Harri Katainen, ympäristötarkastaja, harri.katainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Asian taustaa

Rovaniemen kaupungin ympäristöpäällikkö on tehnyt viranhaltijapäätöksen 1.12.2020 jolla on oikaistu Arctic Fantasy Oy:n tekemää leirintäalueen laajentamisilmoitusta. Kyseinen päätös on Hallintolain 50§ mukainen itseoikaisu jossa on poistettu ulkoilureitin vaatima tila leirintäaluekäytöstä.

Arctic Fantasy Oy on tehnyt ko. viranhaltijapäätöksestä oikaisuvaatimuksen Rovaniemen kaupungin ympäristölautakuntaan. Lautakunta on kokouksessaan 27.1.2021 §13 hylännyt oikaisuvaatimuksen ja pysyttänyt viranhaltijapäätöksen.

Arctic Fantasy Oy on tehnyt ympäristölautakunnan 27.1.2021 §13 päätöksestä valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa valituksen johdosta. Valitus on päätöksen oheismateriaalina.

 

Ympäristötarkastaja

Lausuntonaan ympäristölautakunta toteaa että valitus tulee hylätä perusteettomana ja pysyttää ympäristölautakunnan 27.1.2021 § 13 päätös.

Perustelut

Hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa ei ole tullut esille sellaista uutta asiatietoa jonka nojalla ympäristölautakunnan päätöstä tulisi muuttaa.     

Perusteluina ympäristölautakunta viittaa ympäristöpäällikön 1.12.2020 tekemään viranhaltijapäätökseen sekä lautakunnan 27.1.2021 § 13 tekemään päätökseen ja päätösten perusteluihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 (Isokatu 4 ) 90101 Oulu

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.