Ympäristölautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Maa-aineslupa Metsähallitus Metsätalous Oy Liekkolampi, Ylitornio

ROIDno-2021-931

Valmistelija

  • Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Metsähallitus Metsätalous Oy hakenut maa-aineslupaa Ylitornion Liekkolammelta tilalta Itäinen valtionmaa RN:o 976-893-11-1 (Liekkolammen kallioalue). Tilan omistaa Suomen valtio.Lupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 40 000 m3:n suuruiselle kalliokiviaineksen otolle. Ottoalue on pinta-alaltaan 1,15 ha. Alimmaksi ottamistasoksi esitetään +171.00 ja ottamissyvyydeksi 3-17 m. Maa-ainesta käytetään lähialueiden rakentamistarpeisiin.

Ottamisalue sijaitsee Ylitornion keskustasta noin 73 km koilliseen ja Raanujärven kylästä noin 14 km koilliseen. Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Länsi-Lapin maakuntakaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Alueella ei ole hakijan tietojen mukaan luonto- tai suojelukohteita, joihin ottamistoiminta vaikuttaisi. Lähin vesialue on Yli-Liekkolampi noin 600 m ottoalueesta koilliseen. Lähin luonnonsuojelualue sijaitsee noin 800 m ottoalueesta itään. Lähin asunto tai loma-asunto sijaitsee Pikku-Jänkkäjärvellä, noin 2 km päässä ottoalueesta lounaaseen. Toimina ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue (luokka E, Silmälasilammet 47321), sijaitsee noin 1,5 km ottoalueesta pohjoiseen. Lähin muinaismuistolain kohde sijaitsee Mäntyvaaran pohjoispuolella (Mukkakoski, kiinteä muinaisjäännös, asuinpaikat), noin 3,5 km ottoalueesta itään. 

Hakemuksesta jätettiin yksi muistutus. Luvanhakija antoi vastineen muistutukseen. 

 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa- ainesluvan liitteen 1 mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija, Lapin ELY, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl

Muutoksenhaku

Hallintovalitus
OTE: Hallintovalitus Pohjois-Suomen Ha-o 7/30 pv, julkinen kuulutus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana oleva yleisen edun vuoksi.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 96100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelinnumero: vaihde: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30