Ympäristölautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Maa-aineslupien siirtäminen Morenia Oy:n konkurssipesältä PSW Kivi Oy:lle

ROIDno-2021-1561

Valmistelija

  • Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Morenia Oy:n konkurssipesä (3007989-9) ja PSW Kivi Oy (3169375-1) ovat ilmoittaneet seuraavien maa-aineslupien siirrosta PSW Kivi Oy:lle:

maa-aineslupa 695/2018 (144 § 27.11.2018 ) yhteislupa
Kelomamaa Rovaniemi, Mäki 698-402-371-3
lupa voimassa 31.12.2023
vakuus 22 000 €
 
maa-aineslupa 705/2019 (29 § 27.2.2019) yhteislupa
Jaatilanvaara Rovaniemi, Rajamäki 698-403-9-28
lupa voimassa 30.6.2024
vakuus 73 000 €
 
maa-aineslupa 639/2014 (13 § 22.8.2014)
Tuhnaja Rovaniemi, Hakala 698-408-184-1
lupa voimassa 30.6.2021
vakuus 20 000 €
 
maa-aineslupa 87/2015 (89 § 2.6.2009)
Jouttikero Rovaniemi, Päivärinta 698-407-105-4
lupa voimassa 30.6.2020 (hakemus vireillä)
vakuus 15 000 €
 
maa-aineslupa 653/2015 (6 § 13.5.2015)
Sortovuoma Rovaniemi, Rantala 698-407-24-10
lupa voimassa 30.6.2019 (hakemus vireillä)
vakuus 6 500 €
 
maa-aineslupa 109§/2013 (109 § 20.8.2013)
Pukinselkä Tervola, Viherkallio 845-404-2-182
lupa voimassa 30.6.2023
vakuus 20 000 €
 
maa-aineslupa 87§/2015 (87 § 18.8.2015)
Ketunmaa Tervola, Ketunmaan sora-alue 845-401-11-142
lupa voimassa 30.6.2025
vakuus 10 000 €

 

Maa-aineslain 13a §:n mukaan jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uusi haltija asettaa ennen ainesten ottamista 12 §:ssä tarkoitetun vakuuden.

Kun maa-aineslupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta Rovaniemen kaupungin maa-ainestaksan mukaisesti 100 € (7.1). Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, peritään häneltä maa-ainestaksan mukainen vakuuden hyväksymismaksu 200 € (5.4). 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta hyväksyy PSW Kivi Oy:n em. maa-aineslupien haltijaksi sekä Rovaniemen Jouttikeron ja Sortovuoman maa-ainesalueilla vireillä olevien hakemusten hakijaksi.

Maa-aineslupien ehdot siirtyvät sellaisenaan koskemaan PSW Kivi Oy:tä siitä päivästä lähtien, kun PSW Kivi Oy on asettanut Rovaniemen ympäristölautakunnalle maa-aineluvissa määrätyt hyväksyttävät vakuudet. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 12 kk maa-ainesluvan päättymisen jälkeen. 

Ympäristölautakunta päättää vapauttaa maa-aineslupien aikaisemman haltijan Morenia Oy:n konkurssipesän em. lupien velvoitteista heti, kun PSW Kivi Oy on toimittanut maa-ainesluvissa määrätyt hyväksyttävät vakuudet.

Maa-aineslupien siirrosta tehdään merkintä NOTTO-tietojärjestelmään ja siirrosta ilmoitetaan Lapin ELY-keskukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Morenia Oy:n konkurssipesä, PSW Kivi Oy, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta (7 kpl)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus
OTE: Hallintovalitus Pohjois-Suomen Ha-o 7/30 pv, julkinen kuulutus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana oleva yleisen edun vuoksi.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 96100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelinnumero: vaihde: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30