Ympäristölautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Rakennusvalvonnan yhteistyösopimuksen jatkaminen vuoden 2021 loppuun Ylitornio

ROIDno-2020-3181

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Ylitornion kunnalla ja Rovaniemen kaupungilla on ollut vuodesta 2013 alkaen yhteistoimintasopimus rakennusvalvonnan tehtävien hoitamisesta Rovaniemen kaupungissa ja Ylitornion kunnassa.

Ylitornion kunnanvaltuusto on päättänyt 22.6.2020 § 14, että Ylitornion kunta irtisanoo Rovaniemen kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen. Yhteistoimintasopimuksen kohdan 9 mukaan sopimus on 1.1.2015 jälkeen irtisanottavissa 9 kuukauden irtisanomisajalla päättymään irtisanomista seuraavan vuoden alusta lukien, ellei osapuolten välillä toisin sovita. Sopimuksen irtisanomisehdon mukaan irtisanominen astuu voimaan 31.12.2021. Rovaniemen kaupunki on ilmoittanut keskustelussa Ylitornion kunnan johdon kanssa, että Rovaniemen kaupungilla on valmius sopia tarvittaessa nopeampikin irtisanomisaika. Molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu on, että rakennusvalvonnan yhteistyösopimus päättyy 30.6.2021.

Tämä ratkaisu mahdollistaa riittävän perehdytyksen Ylitornion omalle rakennusvalvontaa jatkaville henkilöille. Sopimuksen irtisanomisaika kohdistuu myös uusien luottamusmieselimien aloitusajankohtaan. Rakennuslupakäsittelyn jatkuvuuden varmistamiseksi ja Ylitornion uusien työntekijöiden riittävän perehdytyksen turvaamiseksi Ylitornion rakennustarkastajan viran täyttäminen tulee toteuttaa jo alkuvuodesta 2021.

Ylitornion tekninen lautakunta on 14.10.2020 tehnyt asiasta päätöksen, jonka mukaan irtisanominen astuisi voimaan 30.6.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää, että Ylitornion kunnanvaltuuston irtisanoma rakennusvalvonnan yhteistyösopimus päättyy 30.6.2021.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on 21.10.2020 yhdessä Ylitornion kunnan teknisen lautakunnan kanssa päättänyt, että Ylitornion kunnanvaltuuston irtisanoma rakennusvalvonnan yhteistyösopimus loppuu 30.6.2021. 

Ylitornion kunta on hakenut uutta rakennustarkastajaa kevään 2021 aikana kahteen otteeseen, mutta rekrytointi ei ole onnistunut. Yhteistyösopimuksen mukaisessa vuosineuvottelussa 9.4.2021 Ylitornion kunta esitti, että rakennusvalvontayhteistyötä jatketaan vuoden 2021 loppuun. Samassa yhteydessä todettiin, että näin menetellen Rovaniemen kaupunki voi laskuttaa sopimuksen mukaiset kulut vuoden 2021 loppuun vaikka Ylitornion viranhaltija aloittaisikin työnsä aikaisemmin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää, että rakennusvalvonnan yhteistyötä Ylitornion kunnan kanssa jatketaan vuoden 2021 loppuun voimassa olevan sopimuksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Merja Mäntyniemi saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.11.

 

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

 

Ympäristölautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 16.14 - 16.25.

 

Terveysvalvonnan johtaja Sini-Sisko Kilpeläinen poistui kokouksesta klo 16.25.

Tiedoksi

Ylitornion kunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.