Ympäristölautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Tupakkalain 79§ mukaisen tupakointikiellon määrääminen / As Oy Rovaniemen Kotituomi

ROIDno-2021-1525

Valmistelija

  • Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

As Oy Rovaniemen Kotituomi, Piisivalkeantie 12-14, 96100 Rovaniemi, on toimittanut 7.1.2021 ympäristöterveydenhuoltoon tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön huoneistojen hallinnassa olevilla parvekkeilla. Hakemuksen liitteinä on toimitettu ote asunto-osakeyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta 28.5.2020, osakeluettelo, kuulemisasiakirjat sekä selvitys siitä, että tupakansavu voi kulkeutua parvekkeita rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Selvitys sisältää kuvia rakennusten julkisivuista sekä rakennuksen pohjapiirustukset. Lisäksi hakija on toimittanut Lapin Käräjäoikeuden todistuksen (päivätty 14.12.2020), ettei moitekannetta taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä ole tehty. Yhtiökokouksen päätös on ollut yksimielinen eikä kukaan ole vastustanut kiellon asettamista kuuelmisen yhteydessä.

As Oy Rovaniemen Kotituomi on yhden rakennuksen käsittävä kerrostaloyhtiö, jossa on yhteensä 18 huoneistoa. Huoneistoissa on koneellinen ilmanvaihto, korvausilmaventtiilit sijaitsevat parvekkeiden välittömässä läheisyydessä. Parvekkeet sijaitsevat päällekkäin ja niissä on lasitus. Tupakansavun kulkeutuminen parvekkeilta toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin on todennäköistä.

Asianosaisten kuuleminen

As Oy Rovaniemen Kotituomi on kuullut huoneiston haltijoita tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Viranomaiseen toimitetun kuulemismateriaalin mukaan kuulemiseen vastaukset saatiin 16 huoneiston osakkeen omistajilta, joista yhdessä oli hakumuksen viranomaiskäsittelyyn mennessä ehtinyt omistaja vaihtua. Viranomainen suoritti kuulemisen puuttuvien huoneistojen ( 3 kpl) osalta. Lopullisen kuulemismateriaalin mukaan kaikki osakkaat puoltavat tupakointikieltoa.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistossa käytössä oleviin ulkotiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

As Oy Rovaniemen Kotituomi on toimittanut asianmukaisen selvityksen tupakansavun mahdollisesta leviämisestä parvekkeilta huoneistoihin tai parvekkeiden välillä. Valviran ohjeistuksen mukaan päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin täyttyy. Tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin on mahdollista.

Oheismateriaali:  Asunto Oy Rovaniemen Kotituomen tupakointikieltohakemus liitteineen.

Päätöksen perusteena oleva lainsäädäntö

Tupakkalaki (549/2016), 79, 90 ja 106 §
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §
Hallintolaki (434/2003) 34 §

Terveysvalvonnan johtajan ehdotus

Ehdotan, että ympäristölautakunta määrää Asunto Oy Rovaniemen Kotituomen hakemuksen mukaisesti tupakkalain 549/2016 79 §:n mukaisen tupakointikiellon osoitteessa Piisivalkeantie 12-14, 96100 Rovaniemi sijaitseville asukkaiden hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 kohdan mukaisesti maksu.

Maksu määräytyy Rovaniemen ympäristöterveyden maksutaksan (Ympäristölautakunta 27.3.2019 § 41) mukaisesti. maksuun sisältyy hakemuksen käsittelyaika (9h) sekä kuulemisesta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuneet kustannukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

As Oy Rovaniemen Kotituomi, isännöitsijä Tuula Heikkilä, Realia isännöinti Oy, Rovakatu 36, 96100 Rovaniemi, As Oy Rovaniemen Kotituomen osakkeenomistajat ja asukkaat; julkinen tiedoksianto

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30