Ympäristölautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Ilmoitusasiat

Perustelut

Eurofins Ahma Oy: Napapiirin Residuum Oy:n Kuusiselän kaatopaikan pohjaeläintarkkailu 2019, vuosiraportti.

Eurofins Ahma Oy: Napapiirin Kala Oy:n Vian kalankasvatuslaitoksen velvoitetarkkailujen tulokset 2019, vuosiraportti.

Eurofins Ahma Oy: Napapiirin Kala Oy:n Vanttauskosken kalankasvatuslaitoksen päästötarkkailun tulokset 2019, vuosiraportti.

Eurofins Ahma Oy: Napapiirin Residuum Oy:n Alakorkalon jäteaseman velvoitetarkkailun raportti vuodelta 2019.

Eurofins Ahma Oy: Napapiirin Residuum Oy:n Kuusiselän kaatopaikan velvoitetarkkailun raportti vuodelta 2019.

Eurofins Ahma Oy: Tunturi-Lapin Vesi Oy:n Sieppijärven jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu. Vuosiraportti 2019.

Eurofins Ahma Oy: Tunturi-Lapin Vesi Oy:n Kolarin jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu. Vuosiraportti 2019.

Eurofins Ahma Oy: Napapiirin Residuum Oy:n Mustimaan jäteaseman ja suljetun kaatopaikan ympäristötarkkailun raportti vuodelta 2019.

Eurofins Ahma Oy: Puolustushallinnon rakennuslaitos, Heinuvaaran leirialueen jätevesien velvoitetarkkailu 2019, vuosiraportti.

Neste Kansankatu: Ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Kansankatu 3, Rovaniemi). Toiminta on rekisteröity 2.4.2020, Rovaniemi. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 8.4.2020 Kemojoki Oy:n rakennuslupaa koskevassa valitusasiassa.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Anne ja Kaj Jarlaksen ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 698-7-708-9 (os. Myllärintie 17), Rovaniemi.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 9.4.2020  vesiliikennelain 16 §:n mukaisen vesiskootterin käyttöä koskeva kielto- ja rajoitusalue, Norvajärvi, Rovaniemi.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n yhteenvetoraportti vuodelta 2019 koskien Suosiolan voimalaitoksen, savukaasulauhduttimen, lämpökeskusten, Suksiaavan tuhkanläjitysalueen, Mustikkamaan polttoaineterminaalin sekä rakeistamon ja lannoitteiden valmistustoimintaa, Rovaniemi. 

Pertti Salmen ilmoitus karjan lannan varastoimisesta aumassa, Rovaniemi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Kemijärven säännöstelyn vaarantorjuntatoimet kevään 2020 tulvan aikana, Kemijärvi ja Pelkosenniemi. Päätös 21.4.2020.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Tunturi-Lapin Vesi Oy:n hakemuksesta uuden jätevedenpuhdistamon rakentamiseksi ja käsiteltyjen jätevesien johtamiseksi Muonionjokeen, Kolari. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Metsähallituksen hakemuksesta Taapajoen ylittävän sillan uusimiseksi, Rovaniemi.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan raportti Rovaniemen lentoaseman sotilaisilmailusta vuodelta 2019.

Ranuan Bioenergia Oy:n raportti Aitamaantaussuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Ranua.

Tuomo Niemisen ilmoitus karjan lannan varastoimisesta aumassa, Tervola

Terveydensuojelulain 27 §:n mukainen päätös 17.4.2020.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 25.3.2020 Endev Oy jätteenpolttolaitoksen ympäristöluvan nro 16/2018/1 muuttaminen ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Rovaniemi. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa asiasta lausuntoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.