Ympäristölautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valistusasiassa, Davvi Metsä Oy, ympäristölautakunnan päätös 5.2.2020 § 13

ROIDno-2020-246

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Kangas, rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Davvi Metsä Oy: puolesta, Antti Hiltunen on jättänyt 13.12.2019 oikaisuvaatimuksen maisematyöluvasta 2019-721. Lupa koskee harvennus- ja päätehakkuita tilojen Uusi-Pöykkölä ja Ahvenkangas aluella.

Maisematyölupaan sisältyy seuraava ehto:

  • yleiskaavassa osoitetulla/merkityllä luo alueella ei saa suorittaa hakkutoimenpiteitä, kuviolla: OL1:24A, OL4:29 ja OL3:032.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii asian saattamista Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan käsiteltäväksi / tai palauttaa uudelleen lupakäsittelyyn. Oikaisuvaatimus on saapunut määräaikana.

Kaavoitusviranomainen on antanut asiaan pyydetyn lausunnon 10.1.2010  ja luo-alueen perusteluita yleiskaava selostuksesta  23.1.2020.

Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg on tehnyt maisematyölupapäätöksen 2019-721 koskien hakkuita kiinteistöillä 698-401-5-128 ja 698-401-13-112. Alueella on voimassa Rovaniemen yleiskaava 2015, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.10.2002. Harvennushakkuut sijoittuvat yleiskaavassa käyttötarkoitusalueille (VR,MU). Lisäksi käyttötarkoitusalue on rajattu erikseen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeään alueeseen (luo).

Pöyliörakan luo-aluetta on yleiskaava selostuksessa määritelty seuraavasti:

Pöyliörakan luo-alue

Rovaniemen kaakkoispuolella sijaitseva metsäalue sisältää maisemaltaan arvokkaita kohteita kuten Pöyliönrakka ja Pöyliöjärven ranta-alue, lukuisat metsäiset kankaat ja suorantaiset järvet. Alueella on suuri merkitys myös erämaisena retkeily ja marjastuskohteena sekä kaupungin läheisenä metsäluontokohteena.

 

Pöyliöjärven alue
Pöyliönrakka ja Pöyliöjärven ranta-alue, lukuisat metsäiset kankaat ja suorantaiset järvet on säilytettävä mahdollisimman luonnontilaisina. Alueella on varauduttava ulkoilureitistöjen tilantarpeeseen. Ympäristön suunnittelussa ennaltaehkäisevä toiminta on keskeinen asia ympäristöhäiriöiden välttämiseksi

 

 

Toimistoinsinööri:

Ympäristölautakunta päättää Rovaniemen kaupungin yleiskaavamääräykseen ja yleiskaava selostukseen sekä Maankäyttö- ja rakennuslain 140 § 1 mom perustuen hylätä Davvi Metsä Oy oikaisuvaatimuksen ja toteaa ettei oikaisuvaatimuksella esitetyillä perusteilla ole syytä muuttaa tarkastusrakennusmestari Rainer Björkbergin maisemalupapäätöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää toimistoinsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Hannu Kangas, rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valistusasiassa, Davvi Metsä Oy, ympäristölautakunnan päätös 5.2.2020 § 13

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen ympäristölautakuntaa antamaan lausunnon Davvi Metsä Oy:n valitukseen Rovaniemen ympäristölautakunnan päätöksestä 5.2.2020 § 13, Maisematyölupa 2019-721, Davvi Metsä Oy.

 

Valituksen tekijä vaatii, että hallinto-oikeus:

1.1 kumoaa Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan 5.2.2020 antaman päätöksen, joka koskee 27.11.2019 maisematyölupapäätöksen johdosta tehtyä oikaisuvaatimusta.

1.2 kumoaa samalla Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan 27.11.2019 antaman maisematyölupaa koskevan päätöksen siltä-osin, kun yleiskaavassa osoitetulla/merkityllä luo-alueella ei saa suorittaa hakkuutoimenpiteitä (kuviot OL 1:24A, 0L4:029 ja 0L3:032. 

1.3 päättää, että Davvi Metsä Oy voi tehdä maisematyölupahakemuksen mukaiset hakkuut kohdassa 2.1 mainituilla kuvioilla tai

1.4 palauttaa asian vaihtoehtoisesti Rovaniemen ympäristölautakunnan uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi

 

Rakennustarkastaja

Ympäristölautakunnan 5.2.2020 kokouksessa tekemän päätöksen § 13, maisematyölupa 2019–721 sekä hakemuksessa olevien asiapapereiden lisäksi ympäristölautakunta toteaa seuraavaa:

Myönnetty maisematyölupapäätös on käsitelty yleiskaavaan ja yleiskaavamääräykseen sekä maankäyttö- ja rakennuslain 140 § 1 mom. perustuen. Maisematyölupaan sisällytetyllä lupaehdolla on tarkoitettu hakkuiden rajoittamista kieltämällä hakkuut kuvioiden OL 1:24A, OL4:029 ja OL3:032 alueilta niiltä osin kun ne ulottuvat yleiskaavassa osoitetulle luo-alueelle. Muilta osin maisematyölupa on myönnetty hakemuksen mukaisesti.

Pöyliörakan LUO-aluetta on Rovaniemen kaupungin yleiskaavaselostuksessa määritelty mm seuraavasti: Alueella on suuri merkitys myös erämaisena retkeily ja marjastuskohteena sekä kaupungin läheisenä metsäluontokohteena.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen alueen (LUO-alue) rajauksella on voimassa olevassa yleiskaavassa ollut tavoitteena suojella luonto-olosuhteiltaan herkkää Pöyliörakan aluetta. Rakennusvalvontaviranomaisen mielestä suunniteltu hakkuu vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen erämaisena retkeily ja metsäluontokohteena

Pyöliöjärven ympäristö on Rovaniemen kaupungin alueiden käytön strategiassa määritelty kaupungin laajenemissuunnaksi. Kaupunkiin on viimeisen kymmen vuoden aikana rakennettu n. 130 uutta omakotitaloa vuodessa. Asemakaavan mukainen asutus sijaitsee jo nyt alle kahden kilometrin päässä kohdealueesta. Edellä mainittu kaupungin kehittyminen on yleiskaavassa huomioitu mm. siten, että Pöyliöjärven ympäristö tulee tulevaisuudessa olemaan Lapin maakunnan suurimman taajaman lähivirkistysaluetta. Yleiskaavan mukaan jyrkkäpiirteisen ja kallioisen Pöyliörakan rinteet ja lähiympäristö (LUO-alue) tulee säilyttää erämaisena kaupungin lähivirkistysalueena ja siten metsätaloudelliset toimenpiteet eivät ole yleiskaavan tavoitteiden mukaisia.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa ei ole tullut esille sellaista uutta asiatietoa, jonka nojalla Rovaniemen ympäristölautakunnan päätös tulisi kumota tai muuttaa. Valitus tulisikin hylätä ja pysyttää voimassa annettu päätös.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.