Ympäristölautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Maa-aineslupa Destia Oy Jokkavaara, Rovaniemi

ROIDno-2018-777

Valmistelija

  • Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Destia Oy on hakenut maa-aineslupaa Rovaniemen Jokkavaarasta tilalle Soramäkikarvo RN:o 698-401-53-217. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 70 000 m3:n suuruiselle soran ja hiekan otolle. Hakija omistaa tilan. Hakemuksesta annettiin yksi (1) lausunto ja jätettiin yksi (1) muistutus. Hakija antoi vastineensa lausunnosta ja muistutuksesta. 

Rovaniemen ympäristölautakunta on myöntänyt alueelle maa-ainesluvat 12.10.2005 §122 (459/2005) kokonaisottomäärällä 30 000 m3 ja 26.5.2010 §53 (552/2010) kokonaisottomäärällä 30 000 m3. Vakuutta ei kuitenkaan toimitettu eikä maa-ainesten ottotoimintaa ole alueella aloitettu. Destia Oy toimitti alueelle uuden 70 000 m3 maa-aineslupahakemuksen vuonna 2015 ja Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta teki hakemuksesta kielteisen päätöksen 23.3.2016 §33, perusteluina se ettei suunnitelmassa ole huomioitu suojaetäisyyksiä eikä esitetyt luiskaukset sopineet kapealle tilalle. Päätöksessä viitattiin myös ELY-keskuksen 17.8.2015 antamaan lausuntoon.

 

Päätöksen peruste

Lapin POSKI-hankkeessa Jokkavaara on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi harjualueeksi, jossa on hyvin merkittäviä tai merkittäviä luonto- ja maisematekijöitä, pohjavedenottamo, suuri tai kohtalainen vahingollisten muutosten mahdollisuus. POSKI-luokka 1 mukaisesti alue on maa-ainesten ottoon soveltumaton eikä alueelle tule enää avata uusia maa-ainesalueita.

Alueelle tai sen läheisyyteen ei valtakunnallisesti merkittäviä rakennettua kulttuuriympäristöä eikä alueella tai sen läheisyydessä ole inventoitu arvokkaita perinnemaisemakohteita. Alueella ei myöskään ole luonnonsuojelulain, uhanalaisten lajien eikä luontodirektiivin eläin- ja kasvilajien havaintopaikkoja. 

Alueella on voimassa Oikaraisen ja Jyrhämäjärven yleiskaava, jossa alue on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (EO), maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi ja tärkeäksi pohjavesialueeksi (pv). Rovaniemen maakuntakaavassa alue on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (EO). 

Alue sijaitsee tärkeällä 1 luokan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Suunniteltu ottamisalue sijaitsee vedenottamoiden arvoidulla kaukosuojavyöhykkeellä.

Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle. 

Em. perusteella maa-ainesten ottaminen on siten ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä… ja 6 §:ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa. Myös Lapin ELY:n lausunnossaan esittää, ettei suunniteltua ottamista tule toteuttaa eikä ottamistoiminnalle tule myöntää lupaa. 

 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta ei myönnä Destia Oy:lle maa-aineslupaa Rovaniemen Jokkavaaraan tilalle Soramäkikarvo RN:o 698-401-53-217.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija, Lapin ELY, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl

Muutoksenhaku

Hallintovalitus
OTE: Hallintovalitus Pohjois-Suomen Ha-o 7/30 pv, julkinen kuulutus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana oleva yleisen edun vuoksi.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 96100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelinnumero: vaihde: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30