Ympäristölautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan 24.2.2020 § 7 toimenpidelupapäätökseen, 2019-614

ROIDno-2020-791

Valmistelija

  • Hannu Kangas, rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Lauri Ylitulkkila on jättänyt 9.3.2020 oikaisuvaatimuksen toimenpideluvasta 2019-614, maa-alueen täyttäminen ja tien rakentaminen. Rakennetaan rumpu tai silta tiealueelle.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta kumoaa Rovaniemen kaupungin rakennustarkastajan 24.2.2020 päätöksen, jolla rakennustarkastaja ei hyväksynyt toimenpidelupahakemusta, ja että ympäristölautakunta myöntää hakijan hakeman luvan.

Oikaisuvaatimus on saapunut määräaikana.

Tilan Metsäonnela (698-401-12-40) vesialueelle on rakennettu pengertie vesistön yli, johon lupahakemus liittyy. Lapin ELY-keskus on suorittanut maastokatselmuksen 3.10.2019 ja todennut, että jo aiemmin Rovaniemen kaupungin vaatimia toimenpiteitä mm riittävä kulkuaukko ei ole noudatettu koskien rakennettua pengertietä vesistön ylitse. Lapin ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tilan Metsäonnela (698-401-12-40) vesialueelle rakennettu pengertie on vesilain vastainen ja loukkaa merkittävästi yleistä ja yksityistä etua (vesilaki 3 luku 2§). ELY-keskus on kehottanut 11.2.2020 tilan Metsäonnelan omistajaa ja pengertien tekijää poistamaan pengertie vesistöstä 31.5.2020 mennessä (LAPELY/2583/2015).

Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo on päätöksellään hylännyt toimenpidelupahakemuksen 2019-614 §7, päätöspäivämäärä 24.2.2020 koskien edellämainittuja lupahakemuksen mukaisia toimenpiteitä.

Lisäksi on tullut ilmi, että luvan hakija voi kohtuullisin kustannuksin maata pitkin saada kulkuyhteyden omistamalleen maa-alueelle, joten vesistön yli rakennettava pengertie on tarpeeton.

 

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää hylätä Lauri Ylitulkkilan tekemän oikaisuvaatimuksen ja toteaa että oikaisuvaatimuksella esitetyillä perusteilla ei ole syytä muuttaa rakennustarkastaja Pentti Ylitalon tekemää toimenpidelupapäätöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lauri Ylitulkkila

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, jolla siihen on oikeus Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n perusteella.

Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30