Ympäristölautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Hannu Kangas,​  17.3. -  21.4.2020,​  36 - 45 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​ 17.3. - 21.4.2020, 22 - 61§

Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg,​ 17.3. - 21.4.2020, 6 - 10  §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari,​ 17.3. -  21.4.2020, 5 - 8 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala,  17.3. - 21.4.2020, 5 §

Valvontainsinööri Juho  Tapio, 17.3. - 21.4.2020, 9 §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela  17.3. - 21.4.2020  4 §

Ylitornion kunnan päätökset   17.3. - 21.4.2020, 8 kpl

Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
Muu päätös:
§ 9 Päätös terveydensuojelulain 20§:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja käsittelystä perittävästä maksusta, 01.04.2020

Ympäristöpäällikkö
Delegointipäätös:
§ 10 Ratkaisuvallan edelleen delegointi eläinlääkinnän henkilöstöasioissa, 25.03.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Täyttöluvan myöntäminen vakituiseen kaupungineläinlääkärin virkaan (vakanssi 17628007), 19.03.2020
§ 11 Toimistoinsinöörin irtisanoutuminen ja viran täyttölupa, 16.04.2020
Muu päätös:
§ 9 Vakuuden hyväksymispäätös, Napapiirin Kuljetus Oy, Rovaniemi, Hietavaaran sora-alue, 710/2020, 20.03.2020

Ympäristötarkastaja
Maa-aineslupapäätös:
§ 20 Maa-aineslupa Metsähallitus Metsätalous Oy Kaarreselkä, Kolari, 02.04.2020
§ 21 Maa-aineslupa Metsähallitus Metsätalous Oy Järvenmaa, Kolari, 02.04.2020
Muu päätös:
§ 12 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn, Mursu, 20.03.2020
§ 13 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn., 20.03.2020
§ 14 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn. , 20.03.2020
§ 15 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn. , 20.03.2020
§ 16 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn. , 24.03.2020
§ 17 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn. , 27.03.2020
§ 18 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn. , 27.03.2020
§ 19 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn. , 31.03.2020
§ 22 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn. , 03.04.2020
§ 23 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn. , 15.04.2020
§ 24 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta jätevesikäsittelyyn. , 15.04.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Luiro, heikki.luiro@rovaniemi.fi
  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta toimialajohtajan ympäristöpäällikön 8-11 § päätöksiin.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

 

Tervolan edustaja Juha Laine poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.