Ympäristölautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 LISÄPYKÄLÄ: Ympäristölautakunnan talouden toteuma 1.1-31.8.2021 (lisäpykälä)

ROIDno-2021-582

Valmistelija

  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:

”Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista."

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdan 6.1. mukaan ”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.”

Ympäristölautakunnan talouden toteuma on elokuun jälkeen -4,2 M€ (64,46 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -4,3 M€ (66,67 %). Ero tasaiseen toteumaan on 0,1 M€.

Tammi-elokuun toteuman perusteella Ympäristölautakunnan vuoden 2021 talousarvio toteutuu suunnitellun mukaisesti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan ympäristölautakunnan 1.1 - 31.8.2021 talousraportin.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

talous- ja rahoitusjohtaja, taloussuunnittelija, toimialajohtaja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.