Ympäristölautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Maa-ainesluvan 634/2014 siirtäminen Torsti Kallungilta Lohirannantien Maanrakennus Oy:lle

ROIDno-2021-3642

Valmistelija

  • Pekka Peuranen, ympäristötarkastaja, pekka.peuranen@rovaniemi.fi

Perustelut

Toni Kallunki ja Lohirannantien Maanrakennus Oy ovat anoneet, että Rovaniemen Elätin sora-alueen maa-ainesluvan haltijaksi hyväksytään Lohirannantien Maanrakennus Oy. Siirron kohteena on maa-aineslupa 634/2014 kiinteistölle 698-402-15-86. Tämä lupa on voimassa 30.6.2024 saakka, ottomäärä on 8000 m3 josta on ottamatta vielä 6436 m3. Ottoalue on 0.42 hehtaaria. Maa-ainesluvan haltija on Torsti Kallunki, jonka edunvalvojana toimivalla pojalla Toni Kallungilla on Digi- ja väestötietoviraston lupa Dnro 777-2021-33794/Ho-1 myydä em. kiinteistö. Kiinteistökauppa on tehty 16.6.2021.

Maa-aineslain (555/1981) 13a §:n mukaan maa-ainesluvan siirrosta on viipymättä ilmoitettava lupa-viranomaiselle, jos lupaan perustuva oikeus siirtyy toiselle. Aikaisempi luvan haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta nimitetty toinen.

Lupaviranomainen voi määrätä, että uusi luvanhaltija asettaa ennen ainesten ottamista maa-aineslain 12  §:ssä tarkoitetun vakuuden. Uuden luvanhaltijan on esitettävä hyväksyttävissä oleva vakuus lupaviranomaiselle. Vakuutena voi pitää pankki- tai vakuutuslaitoksen antamaa omavelkaista takausta tai kunnan tilille tehtyä pankkitalletusta. Vakuuden tulee olla voimassa 12 kk luvan päättymisen jälkeen. Tällä luvalla ei ole ollut vakuutta mutta nyt lupaviranomainen määrää, että Lohirannantien Maanrakennus Oy asettaa seuraavan vakuuden tälle pohjavesialueelle sijoittuvalle luvalle.

Vakuuden määräytyminen:

Vakuus on 5000 euroa / hehtaari (kun ottosyvyys on 0 – 5 metriä) x 0.42 hehtaaria (ottoalue) x 1.5 (pohjavesialue)

Vakuus = 3150 euroa

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää siirtää seuraavan Torsti Kallungille myönnetyn maa-ainesluvan lupanumero 634/2014 kaikkine velvoitteineen Lohirannantien Maanrakennus Oy:lle. Kun tämä siirtopäätös on saanut lainvoiman ja uusi luvanhaltija on toimittanut hyväksyttävän vakuuden, vapautetaan aikaisempi luvanhaltija lupaan liittyvistä velvoitteista. Ympäristölautakunta päättää määrätä uuden vakuuden Lohirannantien Maanrakennus Oy:lle 3250 euron suuruisena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toni Kallunki, Lohirannantien Maanrakennus Oy, Lapin ELY-keskus (sähköisesti), Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl

Muutoksenhaku

Hallintovalitus

OTE: Hallintovalitus Pohjois-Suomen Ha-o 7/30 pv, julkinen kuulutus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana oleva yleisen edun vuoksi.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Isokatu 4, 96100 Oulu

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Puhelinnumero: vaihde: 029 56 42800

Faksi: 029 56 42841

Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Aukioloaika: ma-pe 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30