Ympäristölautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, ympäristöterveydenhuolto.

ROIDno-2021-3667

Valmistelija

  • Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan tehtävänä on ympäristöterveydenhuollon järjestäminen Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueella. Ympäristölautakunta vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka- ja lääkelakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kaupungille kuuluvista viranomaistehtävistä Rovaniemen kaupungissa sekä Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kunnissa.

Ympäristölautakunnan alainen toiminta on hallintosäännön 37 §:n mukaista erityislainsäädännöllä ohjattua viranomaistoimintaa. Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 45 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle.  Ympäristölautakunta on päättänyt ratkaisuvaltansa edelleen siirtämisestä edellisen kerran 27.9.2017 § 131, päätös on toistaiseksi voimassa oleva. Edellinen delegointimatriisi on oheismateriaalina. Kesällä voimaan tulleen elintarvikelain muutoksen vuoksi delegointi on tarpeen uudistaa.

Esityksessä delegoinnin rajapinta lautakunnan ja viranhaltijoiden välillä ei muutu aikaisemmasta.  Delegointitaulukkoon on tehty teknisiä korjauksia mm. pykälänumerointien suhteen sekä poistettu pykäliä, joita ei ole tarpeen delegoida, vaan ne kuuluvat viranhaltijoiden toimivaltaan suoraan lainsäädännön perusteella. 

Elintarvikelain muutoksen mukanaan tuomista uusista tehtävistä viranhaltijoille delegoidaan oikeus pyytää Harmaan talouden selvitysyksiköltä toimijan luotettavuuden selvittämiseksi velvoitteidenhoitoselvitys (7 §). Elintarvikelakiin uutena tulleen seuraamusmaksun määrääminen (67 §) jää ympäristölautakunnan päätösvaltaan.

Ympäristölautakunta päättää edelleen myös mm. elintarvikelain mukaisista pakkokeinoista (hyväksymisen peruuttaminen, toiminnan kieltäminen), tupakkalain mukaisista asuinyhteisöjen tupakointikielloista, terveydensuojelulain mukaisesta asunnon tai oleskelutilan käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta sekä terveyshaitan poistamiseksi annettavasta määräyksestä / käyttökiellosta hautaamiseen käytettyjen alueiden osalta. Ympäristölautakunta myös hyväksyy valvontayksikön taksan ja valvontasuunnitelmat sekä raportoi valvontasuunnitelman toteutumisesta aluehallintovirastolle.

Liite 1 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille 29.9.2021

Terveysvalvonnan johtaja Sini-Sisko Kilpeläinen:

Ehdotan, että ympäristölautakunta päättää siirtää päätös- ja ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille: terveysvalvonnan johtajalle, terveystarkastajille sekä kaupungin- ja valvontaeläinlääkäreille liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Delegointipäätös on voimassa myös Pellon, Ylitornion, Ranuan ja Kolarin kunnissa. Päätös on voimassa toistaiseksi ja sen saa panna täytäntöön heti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Esitän, että ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Hannele Simonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.43.

 

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat, Ranuan kunta, Ylitornion kunta, Pellon kunta, Kolarin kunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Kysymyksessä on työnjohto-oikeuden perusteella annettu määräys tai päätös, joka ei ole muutoksenhakukelpoinen. Näin ollen tästä päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.