Ympäristölautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Ympäristölupa Maanrakennus S. Kursula Oy, Rovaniemi

ROIDno-2021-1366

Valmistelija

  • Tarja Bergman, ympäristötarkastaja, tarja.bergman@rovaniemi.fi

Perustelut

Maanrakennus S. Kursula Oy on hakenut ympäristölupaa maa-aines- ja betonijätteen välivarastointiin ja käsittelyyn kiinteistöltä Mäkihirttiö 698-401-15-55 vuokrattavalla alueella. Kiinteistö sijaitsee Rovaniemen kaupungin länsipuolella, Tapionvaaraan johtavan tien varrella.

Hakijan tarkoituksena on käyttää aluetta maarakentamisessa syntyvien ylijäämämaiden ja betonijätteen välivarastointiin, mullan valmistamiseen ja siinä tarvittavien raaka-aineiden varastointiin sekä maarakentamisessa tarvittavien jalostettujen maa- ja kiviainesten ja muun tarpeiston varastointiin. 

Toiminta alueella on pienimuotoista ja palvelee vain luvanhakijan omistaman maarakennus- sekä viher- ja ympäristörakentamispalveluita tarjoavan yrityksen toimintaa. Alueen kautta arvioidaan kulkevan yhteensä 5 000–7 500 tonnia maa-aineksia ja vähäinen määrä jätebetonia vuodessa. Toiminta painottuu kesäaikaan, touko–lokakuu-väliselle ajalle ja päivittäinen työaika on pääasiassa arkipäivisin aamukuudesta iltayhdeksään.

Tapionvaaraan johtavan tien varrella sijaitsee useita, eri toiminnanharjoittajien hallinnoimia kiinteistöjä, joilla on vastaavanlaista toimintaa. Muilta osin lähiympäristö on rakentamatonta metsätalousmaata, jossa ei ole asutusta ja jossa ei harjoiteta maanviljelystä. Lähimmät asumiseen käytettävät alueet sijaitsevat Mäntyvaarassa noin 1,8 km etäisyydellä ja Alakorkalossa noin 2 km etäisyydellä toiminta-alueelta. Alue ei ole yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta eikä alueella tai sen lähiympäristössä ole muita tiedossa olevia erityisiä luonto- tai kulttuuriarvoja, joihin toiminnalla voisi olla haitallisia vaikutuksia.

 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Maanrakennus S. Kursula Oy:lle ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallituksen varaedustaja Henri Ramberg poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 15.19.

 

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakjia; Lapin ely-keskus (sähköisesti); Rovaniemen kapungin terveydensuojeluviranomainen (sähköisesti), Roi kpi ympäristövalvonta 2 kpl

Muutoksenhaku

OTE: Hallintovalitus Vaasan HaO, 7/30 pv, julkinen kuulutus, ympäristönsuojelu

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle valitus tehdään on Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi

Telefax: 029 5642 760

Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

 

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.