Ympäristölautakunta, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lapin ELY-keskuksen lausuntopyyntö ELYLAP/5/2019: Kemijoki Oy, Sierilän voimalaitoksen rakentamista koskevien vesitalouslupien mukainen tarkkailusuunnitelma. Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella eikä terveydensuojeluviranomaisella ole tarvetta antaa lausuntoa.

Metsähallituksen luontopalveluiden sammaltyöryhmälle myöntämä tutkimuslupa, joka oikeuttaa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.

Oy Teboil Ab:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Oy Teboil Ab, Nelostie 2374, Loue, Tervola). Toiminta on rekisteröity 18.12.2019.

Oy Teboil Ab:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Oy Teboil Ab, Nelostie 3312, Koivu, Tervola). Toiminta on rekisteröity 18.12.2019. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Nordkalk Oy Ab:n Ruonaojan kalkkikaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman päivittämisestä, Kolari.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Lapin ely-keskuksen hakemuksesta Vikajoen sillan uusimiseksi ja vanhan sillan purkamiseksi, Rovaniemi.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös Suhanko Arctic Platinum Oy:n hakemuksesta Kilvenjärven kaivosluvan rauettamisen lykkäämiseksi ja kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamiseksi, Rovaniemi.

Uumajan käräjäoikeuden lausuntopyyntö M 1828-18 ja M 2090-19 koskien Rajajokikomission Luvan nro11/09 luvan peruuttamista ja Kaunis Iron AB:n hakemusta kaivostoiminnan jatkamisesta ja laajentamisesta Kaunisvaarassa, Pajala, Ruotsi. Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on lausunut asiaan liittyen 26.6.2019 §107. Ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole tässä vaiheessa tarvetta antaa lausuntoa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa pyytää lausuntoa (VARELY/94/2020) ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020–2026, joka muodostaa Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan. Lisäksi nähtävillä on tähän liittyvä tausta-asiakirja Suomen merenhoidon seurantakäsikirja 2020–2026. Palautetta voi lisäksi antaa myös siitä, onko seurantaohjelma riittävä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisen ympäristöarvioinnin annalta. Ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole tarvetta antaa lausuntoa.

Timo Matinmikon ilmoitus karjan lannan varastoimisesta aumassa, Rovaniemi

Esa Kiviniemen ilmoitus karjan lannan varastoimisesta aumassa, Ylitornio

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.