Ympäristölautakunta, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Lausunto Ranuan rakennusjärjestyksen luonnoksesta.

ROIDno-2019-3752

Valmistelija

  • Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja, pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Ranuan kunta on asettanut nähtäville uusitun rakennusjärjestysluonnoksen sekä pyytänyt Rovaniemen kaupungilta lausuntoa ehdotuksesta. Lausuntoa pyydetään 24.1.2020 mennessä. Määräaikaan on saatu jatkoa siten, että asia voidaan käsitellä ympäristölautakunna 5.2.2020 järjestettävässä kokouksessa.

Ranuan kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2002. Rakennusjärjestyksen uusiminen on tarpeen, koska maankäyttöä ja rakentamista koskeva lainsäädäntö on muuttunut ja nykyinen rakennusjärjestys sen vuoksi osittain vanhentunut. Uusi rakennusjärjestys laaditaan vastaamaan voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia. Uusittavasta rakennusjärjestyksestä on tarkoitus saada entistä toimivampi ja ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen. Rakentamista koskevien lupien käytäntöjä on tarkoitus selkeyttää ja joustavoittaa lupakäsittelyä. 

Rakennustarkastaja:

Uusi rakennusjärjestys selkeyttää rakentamiseen vaadittavien lupien ja ilmoitusmenettelyn rajat. Rakennusjärjestys joustavoittaa lupien käsittelyä ja on myös hyvä, ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen.

Ympäristölautakunta lausunnossaan toteaa, että Rovaniemen kaupungilla ei ole huomautettavaa Ranuan kunnan uuteen rakennusjärjestykseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ranuan kunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.