Ympäristölautakunta, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Oikaisuvaatimus maisematyölupaan 2019-721 Davvi Metsä Oy

ROIDno-2020-246

Valmistelija

  • Hannu Kangas, toimistoinsinööri, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Davvi Metsä Oy: puolesta, Antti Hiltunen on jättänyt 13.12.2019 oikaisuvaatimuksen maisematyöluvasta 2019-721. Lupa koskee harvennus- ja päätehakkuita tilojen Uusi-Pöykkölä ja Ahvenkangas aluella.

Maisematyölupaan sisältyy seuraava ehto:

  • yleiskaavassa osoitetulla/merkityllä luo alueella ei saa suorittaa hakkutoimenpiteitä, kuviolla: OL1:24A, OL4:29 ja OL3:032.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii asian saattamista Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan käsiteltäväksi / tai palauttaa uudelleen lupakäsittelyyn. Oikaisuvaatimus on saapunut määräaikana.

Kaavoitusviranomainen on antanut asiaan pyydetyn lausunnon 10.1.2010  ja luo-alueen perusteluita yleiskaava selostuksesta  23.1.2020.

Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg on tehnyt maisematyölupapäätöksen 2019-721 koskien hakkuita kiinteistöillä 698-401-5-128 ja 698-401-13-112. Alueella on voimassa Rovaniemen yleiskaava 2015, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.10.2002. Harvennushakkuut sijoittuvat yleiskaavassa käyttötarkoitusalueille (VR,MU). Lisäksi käyttötarkoitusalue on rajattu erikseen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeään alueeseen (luo).

Pöyliörakan luo-aluetta on yleiskaava selostuksessa määritelty seuraavasti:

Pöyliörakan luo-alue

Rovaniemen kaakkoispuolella sijaitseva metsäalue sisältää maisemaltaan arvokkaita kohteita kuten Pöyliönrakka ja Pöyliöjärven ranta-alue, lukuisat metsäiset kankaat ja suorantaiset järvet. Alueella on suuri merkitys myös erämaisena retkeily ja marjastuskohteena sekä kaupungin läheisenä metsäluontokohteena.

 

Pöyliöjärven alue
Pöyliönrakka ja Pöyliöjärven ranta-alue, lukuisat metsäiset kankaat ja suorantaiset järvet on säilytettävä mahdollisimman luonnontilaisina. Alueella on varauduttava ulkoilureitistöjen tilantarpeeseen. Ympäristön suunnittelussa ennaltaehkäisevä toiminta on keskeinen asia ympäristöhäiriöiden välttämiseksi

 

 

Toimistoinsinööri:

Ympäristölautakunta päättää Rovaniemen kaupungin yleiskaavamääräykseen ja yleiskaava selostukseen sekä Maankäyttö- ja rakennuslain 140 § 1 mom perustuen hylätä Davvi Metsä Oy oikaisuvaatimuksen ja toteaa ettei oikaisuvaatimuksella esitetyillä perusteilla ole syytä muuttaa tarkastusrakennusmestari Rainer Björkbergin maisemalupapäätöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää toimistoinsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Davvi Metsä Oy, Lapin Ely-keskus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, jolla siihen on oikeus Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n perusteella.

Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30