Ympäristölautakunta, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Sijoituslupahakemus maakaapelin asentamiseen, Juhannila 61:57, Koskenkylä, Rovaniemi

ROIDno-2019-2585

Valmistelija

  • Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri, jari.kortesalmi@rovaniemi.fi

Perustelut

Maakaapelin sijoittaminen Juhannila 698-401-61-57, Ylätalo 698-401-61-3, Alatalo 698-401-61-74, Ylätalo 698-401-61-75, Alaniitty 698-401-61-77, Villa Vanilja 698-401-61-87 ja Kultaranta 698-401-61-88 nimisten tilojen alueelle.

Asian esittely

Rovakaira Oy hakee Rovaniemen kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta MRL 161 § mukaista lupaa 0.4 kV maakaapelin sijoittamiseen Rovaniemen kaupungin Korkalon kylässä Koskenkyläntien läheisyyteen vaihtoehtona VE1 Juhannila 698-401-61-57 nimisen tilan alueelle. Rakennusvalvonnan täydennyspyynnön myötä sijoitusluvan hakija esittää 0.4 kV maakaapelin sijoittamista vaihtoehtona VE2 myös tilojen Ylätalo 698-401-61-3, Alatalo 698-401-61-74, Ylätalo 698-401-61-75, Alaniitty 698-401-61-77, Villa Vanilja 698-401-61-87 ja Kultaranta 698-401-61-88 nimisten tilojen alueelle sekä vaihtoehtona VE3 tilojen Ylätalo 698-401-61-3, Alatalo 698-401-61-74, Villa Vanilja 698-401-61-87, Kultaranta 698-401-61-88 nimisten tilojen alueelle ja tilan Juhannila 698-401-61-57 kautta n. 6 m levyisen maakaistaleen läpi. Sijoitusvaihtoehdossa VE1 ympäröivät maanomistajat ovat suostuneet maakaapelin sijoittamiseen lukuun ottamatta tilan 61-57 omistajaa. Vaihtoehtojen VE2 ja VE3 tilojen omistajien kanssa sijoitusluvanhakijalla ei ole suostumusta maakaapelin sijoittamiseen. Sijoitusluvan hakija purkaa alueella sijaitsevat ilmajohdot. Alueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava. Sijoitusluvan hakija pyytää aloituslupaa ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman. Perusteluina hakija esittää mm. sen, että kyseessä on laajempi kaapelointikokonaisuus ja kaapeloinnin osatoteuttaminen voisi aiheuttaa turhia vikoja sekä huonontaisi sähköturvallisuutta.

Maakaapelin rakentamisen kustannukseksi hakija ilmoittaa vaihtoehdolle VE1 19 806 € (alv 0 %), vaihtoehdolle VE2 28 477 € (alv 0 %) ja vaihtoehdolle VE3 21 944 € (alv 0 %). Vaihtoehtojen VE2 ja VE3 ilmoitetun kustannuksen lisäksi kustannuksia aiheuttaisivat mm. maastosuunnittelu ja pihanurmikoiden korjaaminen. Vaihtoehdon VE3 maakaapelointi aiheutuisi erityistä haittaa tilalla 61-87 sijaitsevan talon piha-alueelle.  

Rakennusvalvonta on kuullut vaihtoehtoa VE1 vastustavaa tilan 61-57 maanomistajaa. Huomautuksessaan tilan 61-57 omistaja ilmoittaa, että hän hyväksyisi maakaapelin sijoitettavaksi vaihtoehdon VE3 mukaisesti niin tilan 61-57 alueelle ei tarvitsisi mennä. Samalla hän ilmoittaa, että sijoittamisesta saatava korvaus on pieni ja haitta on suuri. Rakennusvalvonta pyysi sijoitusluvan hakijalta vastineen tilan 61-57 maanomistajan esittämiin huomautuksiin. Sijoitusluvan hakija vastasi mm., että maakaapeli sijoitettaisiin kiinteistön rajalle, tiealueen reunaan tai muuten sellaiseen paikkaan, että kaapeli ei estäisi kiinteistön käyttöä eikä aiheuttaisi kiinteistölle merkittävää haittaa. Hakija esittää myös, että korvauksen suuruus on suhteessa haittaan ja korvausperusteet ovat kaikille kiinteistönomistajille samat. Hakija huomauttaa myös, että prosessin pitkittyessä he joutuisivat jättämään toistaiseksi 20 kV ilmajohdon tilan 61-57 alueelle. Myöhemmin sijoitusluvan hakija korvaa em. 20 kV ilmajohdon maakaapelilla ja sijoittaa sen Koskenkylän tien reunaan.

Rakennusvalvonta kuuli vaihtoehtojen VE2 ja VE3 alueiden maanomistajat. Vaihtoehdossa VE2 tilan 61-3 maanomistajat vastasivat kuulemiskirjeeseen ja ilmoittivat, että vaihtoehdossa VE2 maakaapeli sijoittuisi maalämmön maapiirin putkiston alueelle eivätkä he hyväksy suunniteltua maakaapelin sijoittamista, mutta he hyväksyisivät maakaapelin sijoittamisen kiinteistön rajalle jossa maalämmön maapiiriä ei ole.   

MRL 161 § Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Tarkastusinsinöörin ehdotus

Ympäristölautakunta päättää antaa Rovakaira Oy:lle luvan sijoittaa maakaapelin Rovaniemen kaupungin Korkalon kylässä sijaitsevalle Juhannila 698-401-61-57 nimisen tilan alueelle vaihtoehto VE1 mukaisesti.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Ympäristölautakunta päättää antaa luvan rakennustyön suorittamiseen hyväksyttävää 19 000 euron vakuutta vastaan ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman. Vakuus tulee toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle ennen töiden aloittamista (MRL 144 §).

Perustelut

MRL 161 § mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jos kiinteistönomistaja ei vapaaehtoisesti suostu johdon ja siihen liittyvien laitteiden sekä rakennelmien sijoittamiseen, sijoittamista koskevan kysymyksen ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rovakaira Oy esittää sijoituslupahakemuksessaan kolme maakaapelin sijoitusvaihtoehtoa VE1, VE2 ja VE3. Alueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava. Tilan 61-57 maanomistaja ei hyväksy vaihtoehdon VE1 mukaista maakaapelin sijoittamista, mutta hyväksyisi vaihtoehdon VE3 mukaisen sijoittamisen. Tilan 61-3 omistajat eivät hyväksy vaihtoehdon VE2 suunniteltua maakaapelin sijoittamista, mutta hyväksyisivät maakaapelin sijoittamisen tilansa rajalle. Muut maanomistajat ovat hyväksyneet hakijan suunnittelemat maakaapelin sijoittamiset.

Vaihtoehto VE1 maakaapeli sijoitettaisiin kolmeen sijoituspaikkaan tilan 61-57 alueelle. Yksi sijoituspaikka olisi yleiskaavassa esitetylle Niittyrannantien tiealueelle tien viereen ojan pohjaa pitkin, toinen sijoituspaikka olisi yleiskaavassa esitetylle M alueelle (maa- ja metsätalousvaltainen alue) jossa tehtäisiin liitos nykyiseen tilalle 61-87 johtavaan talon liittymiskaapeliin ja kolmas sijoituspaikka olisi paineenkorotusasemalle johtavan tien reunaan ojan pohjaa pitkin rakennettava maakaapeli. Paineenkorotusasema sijaitsee tilan 61-57 M alueella liittymän puoleisen rajan läheisyydessä. Sijoitusluvan hakijan mukaan tässä vaihtoehdossa minimoitaisiin puiden kaadot, vaikutukset maastoon ja se olisi turvallisin vaihtoehto sähköturvallisuutta ajatellen. Vaihtoehto VE1 maksaisi 19 806 € (alv 0 %).

Vaihtoehdossa VE2 maakaapeli sijoitettaisiin tilojen 61-3, 61-74, 61-75, 61-77, 61-87 ja 61-88 alueelle. Vaihtoehto VE2 maksaisi 28 477 € (alv 0 %) ilman puuston poistoa ja piha-alueiden korjauksia. Vaihtoehto VE2 olisi vaihtoehtoa VE1 kalliimpi ja olisi hankalampi toteuttaa. Vaihtoehto VE2 aiheuttaisi maanomistajille suurempaa haittaa esimerkiksi puiden kaatamisten ja pihanurmikoiden korjaamisen vuoksi. Lisäksi reittivaihtoehto aiheuttaisi osittain maastosuunnittelun uudelleen suorittamista.

Vaihtoehdossa VE3 maakaapeli sijoitettaisiin tilojen 61-3, 61-74, 61-87 ja 61-88 alueelle. Vaihtoehto VE3 maksaisi 21 944 € (alv 0 %) ilman puuston poistoa ja piha-alueiden korjauksia. Vaihtoehto VE3 olisi vaihtoehtoa VE1 kalliimpi.  Vaihtoehto VE3 aiheuttaisi maanomistajille suurempaa haittaa kuten vaihtoehto VE2 ja lisäksi maastosuunnittelu tulisi tehdä osittain uudestaan.

Maakaapelin sijoittaminen vaihtoehto VE1 mukaisesti on vähiten maanomistajille haittaa aiheuttava, esitetyistä vaihtoehdoista kustannuksiltaan halvin ja vaihtoehdoista tarkoituksenmukaisin toteutettava. Maakaapeli sijoitetaan yleiskaavan M alueelle ja yleiskaavan tiealueelle eikä sijoittaminen häiritse yleiskaavassa esitettyjä rakennuspaikkoja. Vaihtoehto VE1 maakaapelin sijoittamisessa ei tarvitse mennä talojen piha-alueelle ja ilmakuvatarkastelun perusteella puuston poistamistarve on vähäistä. Ilmakaapeleiden poistaminen vähentää maanomistajalle aiheutuvaa haittaa. Vaihtoehto VE1 mukaisesti maakaapelin sijoittaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä vaikeuta alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista.  

MRL 144 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin MRL 161 §:n mukainen yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista koskeva päätös on saanut lainvoiman. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon. Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Hakija on esittänyt aloittamisoikeuden perusteluiksi mm. sen, että kyseessä on laajempi kaapelointikokonaisuus ja kaapeloinnin osatoteuttaminen voisi aiheuttaa turhia vikoja sekä huonontaisi sähköturvallisuutta. Hakijan esittämät perustelut voidaan katsoa perustelluksi syyksi.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus kiinteistölle aiheutuneesta haitasta ja vahingosta, mutta rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan ei kuulu mainituista korvauksista päättäminen. Sijoitusluvan hakijan ja kiinteistön omistajan on keskenään neuvoteltava korvauksista ja jos he eivät pääse asiasta sopimukseen, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Maanmittauslaitos käsittelee lunastuslain mukaisen toimenpiteen.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 161 §, 144 §

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää tarkastusinsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Nuorisovaltuuston edustaja Henriikka Heikinoja poistui tämän asian käsittelyn aikana.

 

Aatos Nätynki esitti, että maakaapelin rakentamistöitä ei saa aloittaa ennenkuin päätös on lainvoimainen.
Nätyngin esitys raukesi kannattamattomana.

Ympäristölautakunta päätti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovakaira Oy, Timo Raitio

Muutoksenhaku

OTE: Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

VALITUSOSOITUSOHJE

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30