Ympäristölautakunta, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

ROIDno-2019-1618

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, talouspäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 98 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.12.2019 § 492 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimivat Rovaniemen kaupungin hallintosäännön ohella vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevänä ohjeena, ellei kaupunginhallituksen päätöksistä toisin ilmene. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet koskevat kaikkia kaupungin organisaation toimielimiä ja vastuuhenkilöitä.

Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon oikeusohjeet samoin kuin säännökset palvelujen laadusta, tuloksellisuudesta sekä päätösten perusteluvelvollisuudesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja päätöksenteon ketjuun edeten vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka. Päätökset tulee valmistella ja ohjeistaa niin, että täytäntöönpanon ripeys ja tehokkuus toteutuvat poikkeuksetta.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevat vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

 

Terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

 

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.