Banneri

§ 8 Sierilän asemakaavan laatiminen

Lataa 

ROIDno-2020-2698

Päätöspäivämäärä

28.8.2020

Päätöksen tekijä

Kaavoituspäällikkö

Päätöksen perustelut

Sierilän alueella on voimassa kunnanvaltuuston 18.6.2001, § 74 hyväksymä Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven osayleiskaava. Yleiskaavassa Sierilän voimalaitosalueet on varattu erityisalueeksi. Alueen yleiskaavan valmistumisen jälkeen vesivoimalaitoshankkeen suunnittelu on tarkentunut ja mm. hankealueen luontoarvoista on saatu kattavasti lisää tietoa. Alueesta on laadittu paljon uusia selvityksiä ja hankkeelle on myönnetty vesitalouslupa.

Alueen yksityiskohtaisempaa rakentamista ohjaamaan laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä paikalliset olosuhteet ja vesitalousluvan ehdot huomioiden. Asemakaavan laadinnassa kiinnitetään huomiota ympäristön erityisominaisuuksiin ja arvoihin, osallistumismahdollisuuksiin ja vuorovaikutukseen sekä vaikutusten arviointiin. Hakija esittää kaavalaatijaksi AFRY Finland Oy:tä.

Päätös

Kaavoituspäällikkö päättää käynnistää asemakaavan laatimisen Sierilän voimalaitoslaueella, Oikaraisella. Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata alueen rakentamista sekä muuta maankäyttöä paikalliset olosuhteet ja vesitalousluvan ehdot huomioiden. Asemakaavan laadinnassa kiinnitetään huomiota ympäristön erityisominaisuuksiin ja arvoihin, osallistumismahdollisuuksiin ja vuorovaikutukseen sekä vaikutusten arviointiin. Asemakaava saatetaan vireille ja vireilletuloa varten yleisesti nähtäville. Kaavanlaatijana toimii AFRY Finland Oy. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Asemakaavan laatimisesta peritään hakijalta 6000 euroa sekä kuulutuskustannukset 300 euroa/kuulutus.

Allekirjoitus

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut