§ 45 Katusuunnitelman hyväksyminen: Palontörmäntie

Lataa 

ROIDno-2024-824

Päätöspäivämäärä

16.5.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 25.5.2022 § 66.

Kuvaus

Kadun saneeraamiseksi on laadittu seuraavan katupiirustuksen mukainen katusuunnitelma: 15.kaupunginosa; Palontörmäntie, piirustusnumerot 8260 A,B - 222 ja 8264 A,B - 222.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 26.2. - 11.3.2024 välisen ajan. Nähtävilläolosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 26.2.2024, asiakaspalvelupiste Osviitassa, sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu koko nähtävilläolon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksesta on jätetty neljä (4) muistutusta.

 

Muistutus 1.

Muistutuksen antaja on tiedustellut mahdollisuudesta siirtää suunniteltua hulevesilinjaa omistamaltaan kiinteistöltä kaupungin omistamalle maalle.

Vastaus muistutukseen 1.

Hulevesilinja siirretään muistutuksen jättäjän esittämällä tavalla kaupungin omistamalle maalle.

 

Muistutus 2.

Muistutuksessa on esitetty seuraavat kysymykset:

1. Kiinteistössä Palontörmäntie x on ollut pinta-asennettu maalämpö jo vuodesta 1988 alkaen. Putkistoa kulkee pihassa noin 550 metriä. Osa putkistosta sijoittuu perimätiedon (edellinen omistaja) mukaan lähelle urakka-aluetta. Putkiston kulusta on vain alla oleva piirros (vaaraalue keltainen merkki). Jos kaivamista tai suurilla koneilla liikkumista on tarpeen tehdä tontin alueella, niin putkiston tarkka sijainti tulee selvittää. Kaupungilla / urakoitsijalla lienee  aitteet, joilla putkiston sijaintia voidaan peilata / tutkata ? Tämä asia tulee joka tapauksessa huomioida ja antaa urakoitsijalle tiedoksi.

2. Suunnitelmassa on tehdä hulevesikaivoja tien varteen. Kaivoista menee pihaan vihreitä viivoja, joiden päässä korkeuksia kerrottuna. Ei kai pihaan ole tässä vaiheessa tarkoitus tehdä mitään hulevesiin liittyviä kaivantoja?

3. Suunnitelman karttaan on merkitty puita ja niiden päällä ei ole ruksia (x). Tarkoittaako tämä, että puita ei olla kaatamassa ?

4. Milloin urakan toteutus alkaa ?

5. Vaikeutuuko pihaan kulku kuinka paljon urakan aikana. Omistan 7 m pitkän matkailuauton. Pystyykö sillä liikennöimään pihaan urakan aikana ?

Vastaukset muistutukseen 2.

1. Rakennusurakan aikana ei ole tarve työskennellä tontin aluella.

2. Vihreät viivat ovat kaivojen viiteviivoja joissa esitetään kaivoon liittyviä korkeustietoja.

3. Suunnitelmassa kaadettavaksi arvioidut puut on merkitty ruksilla, muut puut mahdollisuuksien mukaan säilytetään. Tämä on kuitenkin vain suunnitelma, ja todellinen tarve arvioidaan aina paikan päällä suoritettavalla katselmuksella ennen töiden aloittamista.

4. Toteutuksen ajankohta ei tarkalleen ole vielä tiedossa, arviolta vuoden 2025 aikana. Alustava arvio voi vielä muuttua.

5. Jonkin verran estettä kulkemiseen voi tulla urakan aikana, mutta näistä urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan hyvissä ajoin ja pitämään kulkemisen esteen ajallisesti mahdollisimman lyhyenä.

 

Muistutus 3.

Korttelin xxx tontti numero y on tällä hetkellä rakentamaton. Asemakaavan mukaan rakennusala on korotettava ns. tulvakorkeuteen. Katusuunnitelmassa on kuvattu hulevesien virtaaminen kyseisen tontin läpi. Hulevedet tulee jatkossa johtaa niin että tontin y kautta ei oleteta jatkossa johdettavan hulevesiä, sillä asemakaavan mukainen rakennuskorkeus estää sen. Tontti tullaan korottamaan rakennettaessa kokonaan asemakaavan määrittämään korkeuteen. Rakentamisen jälkeen tontin y kautta ei voi johtaa hulevesiä. Tontin välittömässä läheisyydessä on jo suunnitelmassa reitti, jota pitkin hulevedet voidaan ohjata sujuvasti (kohdalla, jossa on kaupungin omistama, Palontörmäntiestä kiilamaisesti Kemijokeen rajoittuva maa-alue). Lisäksi tien alittava, tontin y kohdalla oleva rumpu on siirrettävä pois tontin kohdalta. Luontevampi kohta alittaa tie on edellä mainitty joen rantaan kaatavan ojan kohdalla.

Vastaus muistutukseen 3.

Katualueelta vedet johdetaan sivuojien keräilykaivojen kautta runkolinjaan ja siitä purkuputkea pitkin Kemijokeen. Suunnitelmassa esitetty purkuputki tulee sijoittumaan suunnitelmasta poiketen muistutuksen 1. vastauksessa esitetyllä tavalla. Tien alittava rumpu poistuu kadun rakennustöiden yhteydessä.

 

Muistutus 4.

Esitän Palontörmäntien peruskorjaussuunnitelmaan liittyen seuraavat huomiot ja ehdotukset.

1. Omistamani Palontörmäntie x on tienvarren vanhin rakennettu tontti. Talo on valmistunut v. 1947 ja se rakennettiin aikanaan korkeimmalle mahdolliselle paikalle. Nykyisten tulvasuojelumääräysten mukaan rakennuspaikka on jäänyt matalalle verrattuna rajanaapureihin maantäyttöjen vuoksi. Mataluuden vuoksi rinteeltä valuvat sulamisvedet kerääntyvät tällä hetkellä tontilleni. En oikein saanut suunnitelmasta selvää, onko sulamis- ja sadevesien valuminen on ratkaistu siten, että ne ohjataan hallitusti valtaojien kautta Kemijokeen. Toivon mukaan asia on hoidettu.

2. Työmaalta vapautunee myös piha-alueelle sopivia maamassoja, joita voidaan käyttää tonttini tulvasuojaamiseen. Näiden maiden varaaminen lienee sovittavissa urakoitsijan kanssa.

3. Vanha runkoviemäri ei tonttini kohdalla ole sijoitettu tien kohdalle, kuten kuuluisi. Ilmeisesti tielinjausta ei ollut vielä päätetty viemärin rakentamisaikaan. Esitän, että peruskorjauksen yhteydessä viemäri siirretään oikealle paikalleen tielinjauksen alle, pois rasittamasta tienvarsitonttia, kuten se muuallakin on.

Vastaus muistutukseen 4.

1. Kadun sivuojien keräilykaivojen kautta vedet pyritään johtamaan purkuputken kautta Kemijokeen.

2. Kaivumaat jää pääsääntöisesti urakoitsijan omaisuudeksi jolloin niiden mahdollisesta hyötykäytöstä voi sopia urakoitsijan kanssa.

3. Suunnitelma-alueella vesihuolto sijoitetaan kadun alle. Tontilla kulkevista putkista ja niiden sijoittelusta vastaa lähtökohtaisesti kiinteistön omistaja.

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavan katupiirustuksen mukaisen katusuunnitelman 15. kaupunginosa; Palontörmäntie, piirustusnumerot 8260 A,B - 222 ja 8264 A,B - 222.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut