§ 44 Maa-aineksen myynti Taka-Iisinkivaara

Lataa 

ROIDno-2020-3587

Päätöspäivämäärä

26.11.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätös

Päätän myydä Rovaniemen kaupungin Taka-Iisinkivaaran alueella sijaitsevalta tilalta RNO 698-408-88-12 maa-ainesta Kuljetus Matila Oy:lle seuraavin ehdoin.

Maa-aines myydään joko jatkojalostettavaksi murskeeksi tai käytettäväksi sellaisenaan erilaiseksi täyttö- ja tienparannusmateriaaleiksi. Maa-aineksen myyntihinta on sama molemmissa tapauksissa. 

Otettava maa-ainesmäärä on kokonaisuudessaan arviolta 46 000 m3ktd.

Alueeseen ei ole voimassa olevaa maa-ainesten ottolupaa. Ostajan on kustannuksellaan hankittava kyseinen lupa maa-ainesten ottamiseen ja noudatettava luvan mukaisia ehtoja. Mikäli alueelle ei myönnetä jostain syystä ottolupaa tämä päätös raukeaa.

Ostajalla on oikeus karttaliitteen mukaisen alueelle johtavan tien käyttöön. Ostaja huolehtii alueelle johtavan tien kunnossapidosta kustannuksellaan. Tien kunnossapitoon käytettävästä maa-aineksesta ei peritä maksua. Ottoalueelle johtavaa tietä ei saa sulkea puomilla ilman kaupungin lupaa ja tien on oltava metsätalouden vaatimien kuljetusten käytössä koko vuokra-ajan.

Ostajalla on oikeus ottaa alueella olevaa maa-ainesta ja suorittaa kiviaineksen jatkojalostusta myyntitarkoitukseen sekä suorittaa alueella tarvittavat puustonpoisto, raivaus ja pintamaan puhdistamistoimenpiteet. Pintamaat kasataan ottoalueelle tai sen välittömään läheisyyteen käytettäväksi ottoalueen maisemointiin. Ottoalueelta raivattava puusto jää kaupungin omaisuudeksi ja puuston käsittelyn ja varastoinnin osalta ostajan on oltava yhteydessä kaupungin metsätalousinsinööriin.

Ostajalla on oikeus hoitaa aluetta enintään 31.12.2025 saakka. Tämä sopimus voi päättyä myös aikaisemmin, mikäli ottoluvan mukainen määrä alueelta on otettu ja ottoluvan mukaiset jälkityöt on hyväksytysti suoritettu. Myyjä tai ostaja voi myös irtisanoa sopimuksen 6 kk irtisanomisajalla. Myös tässä tapauksessa tulee ostajan hoitaa ottoluvan mukaiset jälkityöt ottoluvan mukaisesti.

Alueesta laaditaan erillinen maanvuokrasopimus, joka allekirjoitetaan, kun ostajalle myönnetty maa-ainesten ottolupa on lainvoimainen.

Ostajalla on oikeus pystyttää alueelle tarvitsemiaan laitteita, jotka sopimuskauden päättyessä on poistettava. Ostaja saa käyttää sopimuksen kohteena olevaa aluetta kiviaineksen varastointiin. Alue on kuitenkin tyhjennettävä ja siistittävä viimeistään 3 kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä.

Ostaja suorittaa korvauksen otetusta maa-aineksesta kerran vuodessa marraskuun loppuun mennessä siten, että maksun suuruus todetaan punnituspöytäkirjojen mukaan €/t. Maa-aineksen myyntihinta on 0,80 €/t. Hinta sidotaan maanrakennuskustannusindeksin (2015=100) osaindeksiin maarakenteet, pisteluku 101,6  (syyskuu 2020).

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri Jukka Ylinampa

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut