§ 49 Saarenputaan raittisillan kantavuustarkastelun pienhankinta

Lataa 

ROIDno-2023-3949

Päätöspäivämäärä

8.12.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Toimialajohtajan päätös 22.6.2023 § 59: Toimivallan delegointi, erillishankinnat teknisissä palveluissa, ROIDno-2021-519. 

Kysessä on suorahankintana toteutettava pienhankinta. Tarjouksen kokonaishinta on tilaajan arvion mukaan kohtuullinen, eikä kilpailuttamalla voida saavuttaa kustannushyötyjä.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut -palvelualueen yhdyskuntatekniikan yksikkö teetti vuoden 2023 aikana erikseen valitulle silloille tarkastukset. Tilaaja on käynyt läpi tarkastusten tulokset ja jatkotoimenpidesuositukset tarkastusten tuottajan, Ramboll Finland Oy:n infra ja liikenne- yksikön kanssa.

Saarenkoulun raittisillalle kesäkuussa 2023 toteutetussa yleistarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella sillan yleiskunto luokiteltiin välttäväksi–huonoksi (2.5). Päällysrakenteissa havaittiin kansilankutuksen erittäin vakava lahovaurio tuella 1 sekä reunimmaisten liimapuisten pääkannattajien halkeilua. Alusrakenteissa havaittiin yksittäisiä ruostevaurioita ja betonin lohkeilua. Siltapaikan korjatut eroosiovauriot uusiutuvat hyvin todennäköisesti tulevaisuudessa johtuen jyrkistä luiskista ja tulvaveden vaihtelusta.

Sillan säilyvyyden ja turvallisen loppuun käytön kannalta sillan kestävyys tulisi tarkastella kantavuustarkastelulla huomioiden käytettävä kunnossapitokalusto, ja määrittää sillalle painorajoitus.

Kantavuustarkastelu kohdennetaan päällysrakenteelle. Alusrakenteiden kantavuutta tai stabiliteettia ei tarkastella. Tarkastelu tehdään soveltaen Väyläviraston siltojen kantavuuslaskentaohjetta (LO 36/2015) sekä puurakenteiden suunnitteluohjetta NCCI 5 (LO 25/2013).

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut -palvelualueen yhdyskuntatekniikan yksikkö on pyytänyt Ramboll Finland Oy:n infra ja liikenne- yksiköltä tarjouksen kantavuustarkastelun suorittamisesta:

  • L-6632 Saarenkoulun raittisilta kantavuustarkastelu, kokonaishinta 5980 € alv 0% 

 

Työ laskutetaan, kun toimeksiannon tulokset ja raportit on toimitettu tilaajalle.

Tarjous liitteenä.

Päätös

Päätän hankkia Saarenputaan raittisillan kantavuustarkastelun tarjouksen mukaisesti Ramboll Finland Oy:ltä.

Allekirjoitus

Janne Alkki, Kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut