§ 10 Päätös vahingonkorvausvaatimukseen

Lataa 

ROIDno-2023-3902

Päätöspäivämäärä

30.11.2023

Päätöksen tekijä

Kaupunginlakimies

Päätöksen peruste

HS 41 § 3 momentti 

Kuvaus

Vaatimus 

Vahingonkärsinyt  on vaatinut, että Rovaniemen kaupunki korvaa hänelle hänen henkilöautolleen aiheutuneesta vahingosta vakuutuksen omavastuuosuuden 200 euroa sekä auton korjauksessa olosta aiheutuneesta haitasta 100 euroa. 

Vahingonkärsineen henkilöauto on ollut pysäköitynä Näsmäntie 17 piha-alueen pysäköintialueelle 8.-9.11.2023 välisenä yönä, kun kiinteistöllä sijainneesta puusta putosi suuri oksa auton konepellin ja tuulilasin päälle.

Saatu selvitys 

Rovaniemen kaupungin tilapalvelukeskus on selvittänyt syytä oksan putoamiselle ja selvityksen perusteella oksa on todennäköisesti irronnut lumen painosta. Vahinkoa edeltävänä vuorokautena on satanut noin 13 cm lunta. Puussa ei ole ollut päällisin puolin nähtävissä vikaa. Puuston kunto on tarkastettu heinä-elokuussa 2023 Oulun Arboristipalvelu Oy:n toimesta. Puiden kunto on arvioitu asteikolla 5-1, jossa 5 virheetön puu ja 1 aiheuttaa välittömän riskin ympäristölle. Jos puun kunnoksi on arvioitu 2, se on muodostumassa riskipuuksi lähitulevaisuudessa ja sen kuntoa on seurattava tarkemmin, vähintään 5-
vuoden välein. Nyt kyseessä olleen puun kuntoluokaksi on määritelty 3 eli se ei vaadi toimenpiteitä.

Arviointi 

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia kiinteistön turvallisuudesta. Vastuu vahingoista ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta, vaan
kiinteistönomistaja voi vapautua korvausvastuusta osoittamalla huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti. Kunnossapitovelvollisuuteen kuuluu muun muassa huolehtia siitä, että kiinteistöllä kasvavat puut eivät aiheuta vaaraa kiinteistöllä tai sen läheisyydessä liikkuville ihmisille tai heidän omaisuudelleen.

Kiinteistönomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että lahot ja huonokuntoiset puut kaadetaan. Jos kiinteistönomistaja laiminlyö tämän velvollisuutensa ja tästä aiheutuu vahinkoa ulkopuolisille, on kiinteistönomistaja vastuussa aiheutuneesta vahingosta. 

Kiinteistönomistajan vastuuta arvioitaessa ratkaisevaa on, onko puun kuntoon tai ominaisuuksiin liittyvä vaaratekijä ollut kiinteistönomistajan havaittavissa ennen vahinkoa. Lähtökohtana on se, että jos kiinteistönomistajalla ei puun ulkonäön tai iän perusteella ole ollut syytä epäillä puun kuntoa, ei kiinteistönomistaja ole vastuussa puun kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta, vaikka puun sittemmin todettaisiinkin olleen vaurioitunut.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella puussa ei ole ollut havaittavissa sen kuntoon tai ominaisuuksiin liittyviä vaaratekijöitä eikä  kaupungilla ei ole ollut syytä epäillä puun kuntoa. Näin ollen kaupungille ei  ollut syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta vahingonkärsineen auton vahingoista. 

 


 

Päätös

Edellä kerrotuilla perusteilla hylkään vahingonkorvausvaatimuksen perusteettomana. 

Allekirjoitus

vt kaupunginlakimies Hanna Haurinen

Organisaatiotieto

Henkilöstö- ja hallintopalvelut