§ 11 Hankintapäätös: Rovaniemen seudun pyörämatkailun kehittämisen tiekartta

Lataa 

ROIDno-2023-829

Päätöspäivämäärä

18.4.2023

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

Suurimman kokonaispistemäärän sai Klue Oy 99,19 p. Tarjousten vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Kuvaus

1. Hankinnan kohde
Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut on pyytänyt tarjouksia asiantuntijapalvelusta, jonka tehtävänä on
tuottaa Rovaniemen seudun pyörämatkailun kehittämisen tiekartta. Hankkeen tavoitteena on Rovaniemen
seudun pyörämatkailun nykytilan selvittäminen sekä vision ja kehittämistoimenpiteiden määritteleminen
pyörämatkailun lisäämiseksi. Asiantuntijapalvelun hankinta on osa Lapin liiton AKKE-rahoituksella toteuttavaa
”Rovaniemen seudun pyörämatkailun kehittämisen tiekartta -hanketta.


2. Hankinnan sopimuskausi ja optio
Hankinnan sopimuskausi on 1.5.2023 - 31.10.2023. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
Tilaaja varaa optiona oikeuden hankkia valitulta tarjoajalta enintään viisi (5) lisätyöpäivää. Tarjottua optiota ei
oteta huomioon tarjousten vertailussa. Tilaaja päättää option käytöstä erikseen. Optiossa on kyse tilaajan
oikeudesta, ei velvollisuudesta.

3. Ilmoitus- ja hankintamenettely
Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, joka kilpailutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen
Cloudia Tarjouspalvelussa. Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupungin pienhankintaohjeita.
Tarjoukset tuli jättää 4.4.2023 12:00 mennessä.

4. Saadut tarjoukset
Tarjoukset avattiin 5.4.2023. Tarjousten avaustilaisuus ei ollut julkinen.
Asetettuun määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät:
Ellare Oy
Klue Oy
Ramboll Finland Oy
WSP Finland Oy


5. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi
Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä soveltuvuudelle
asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen.
Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset soveltuvuudelle
asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää valitulta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen
allekirjoittamista.

6. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus
Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Kaikki tarjoukset
todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.

7. Tarjousten vertailu
Tarjouspyynnön mukaan hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on
hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Hinnan painoarvo on 20 % ja laadun 80 %.
Kokonaishinta

Tarjouspyynnön mukaisesti halvimman vertailuhinnan tarjonnut tarjoaja sai täydet hintapisteet (20 p). Muiden
tarjoajien hinnan pisteytys laskettiin suhteellisen pisteytyksen mallin mukaisesti, jossa halvin tarjoushinta jaettiin
vertailtavalla tarjoushinnalla ja kerrottiin kyseisen kohdan maksimipisteiden määrällä.

Ellare Oy 49 800 € 18,00 p
Klue Oy 46 700 € 19,19 p
Ramboll Finland Oy 47 345 € 18,93 p
WSP Finland Oy 44 817 € 20,00 p

Laatu
Laadun arvioinnin suoritti tilaajan asiantuntijaryhmä. Laadun arviointi ja pisteytys tehtiin tarjoajien toimittamien
liitteiden pohjalta. Laadun tarkat kriteerit ja pisteytys oli kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 2.

Ellare Oy 78 p
Klue Oy 80 p
Ramboll Finland Oy 76 p
WSP Finland Oy 78 p


Laadun vertailun perusteet on kuvattu tarjousten vertailutaulukossa.

Tarjousten vertailun kokonaispistemäärät
Ellare Oy 96 p
Klue Oy 99,19 p
Ramboll Finland Oy 94,93 p
WSP Finland Oy 98 p

Toteutussuunnitelman sekä vastuuhenkilön ja asiantuntijoiden pätevyyden osalta kaikki tarjoajat saivat täydet
pisteet. Referenssien arvioinnissa arvioitiin, kuinka hyvin ilmoitetut referenssit vastaavat hankittavaa palvelua.
Klue Oy sai referenssien osalta täydet pisteet, koska kaikissa referensseissä pyörämatkailun kehittäminen oli
referenssin pääasiallisena kohteena. Laadun vertailun tarkemmat perusteet on kuvattu tarjousten
vertailutaulukossa.

 

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki hankkii Rovaniemen seudun pyörämatkailun kehittämisen tiekartta asiantuntijapalvelun Klue Oy:ltä.
Rovaniemen kaupunki solmii valitun palveluntarjoajan kanssa kirjallisen hankintasopimuksen.

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys, Sanna Mäensivu

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut