§ 6 Päätös Vesiviljelyn mestari-kisälli ESR hankkeeseen osallistumisesta

Lataa 

ROIDno-2023-751

Päätöspäivämäärä

16.3.2023

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Päätöksen peruste

Hanke tukee kaupunkistrategian tavoitteita osaavan työvoiman saatavuuden edistämisestä ja parantaa työttömien työnhakijoiden mahdollisuuksia saada uutta osaamista sekä työtä. Hanke sopii hyvin työllisyyspalveluiden kokonaisuuteen ja hankkeen asiakkaiksi voidaan ohjata esimerkiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilun asiakkaita. 

Kuvaus

Päijänne-Leader ry on hakemassa ESR rahoitusta "Vesiviljelyn Mestari-Kisälli" -hankkeelle. Hankkeessa luodaan toimintamalli uusien työntekijöiden rekrytointiin ja kouluttamiseen. Tarve uusille työntekijöille on syntynyt uusien kalankasvatuslaitosten perustamisen ja nykyisten työntekijöiden ikääntymisen myötä. Rovaniemen kaupungin alueella sijaitsee useita kalanviljelylaitoksia ja hanketoteuttaja on pyytänyt Rovaniemen kaupunkia mukaan hankekumppaniksi. Hankkeeseen ollaan hakemassa ESR+ rahoitusta. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 320 000€ johon ESR rahoitusta haetaan 80%. 20% omarahoitusosuuden kattamiseksi kuntia on pyydetty mukaan hankkeeseen 2000 euron rahoitusosuudella. Hankekumppanin tehtävänä on omarahoitusosuuden lisäksi auttaa tavoittamaan alueen mahdolliset kisällit. Kisälleinä voivat toimia esimerkiksi työttömät työnhakijat, opiskelupaikkaa hakevat nuoret, maahanmuuttajat tai alanvaihtajat. Tavoitteena on, että kisälli saa hankkeen avulla työpaikan ja kunnan elinvoima paranee työllistymisen ja yrityksen kasvupotentiaalin myötä. Kisällin koulutus toteutetaan pääosin vesiviljelylaitoksessa käytännön harjoittelun muodossa. Harjoittelujakson kesto on kokonaisuudessaan 6 kuukautta. Kisällien kouluttamisen lisäksi hankkeen tavoitteena on tiedottamisen ja markkinoinnin avulla parantaa vesiviljelyalan kiinnostavuutta, jotta alalle hakeutuisi enemmän osaavaa työvoimaa ja alasta kiinnostuneita nuoria. 

Päätös

Rovaniemen kaupunki sitoutuu liitteen mukaiseen hankeideaan ja 2000 euron omarahoitusosuuteen edellyttäen että hankkeen muu rahoitus toteutuu suunnitellusti. Rovaniemen kaupunki edellyttää hankkeelta raportointia hankkeen toteutumisesta ja tuloksista hankkeen aikana tai viimeistään sen päättyessä.

Allekirjoitus

Elinkeinot ja työllisyys palvelualuepäällikkö Sanna Mäensivu

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut