§ 10 Rovaniemen matkailun kehittämistarpeet ja suuntaviivat –kartoituksen hankinta

Lataa 

ROIDno-2023-1193

Päätöspäivämäärä

14.4.2023

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys

Kuvaus

  1. Hankinnan kohde

Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut on pyytänyt tarjouksia asiantuntijapalvelusta, jonka tavoitteena on tuottaa ajankohtaistietoa Rovaniemen matkailuyritysten investointi- ja kehittämissuunnitelmista sekä matkailun kehittämistarpeista liittyen matkailun ympärivuotisuuteen, luonto- ja liikuntamatkailun hyödyntämiseen sekä osaajien rekrytointiin. Analyysissa pyydettiin tarkastelemaan myös Rovaniemen kaupungin roolia matkailun kehittämisessä. Tietoa hyödynnetään Arktisen matkailun ekosysteemin kehittämisessä ja hankeideoinnissa. Hankkeen kustannukset rahoitetaan Lapin liiton rahoittamasta Rovaniemen ekosysteemisopimuksen koordinaatiohankkeesta

  1. Hankinnan sopimuskausi 

Hankinnan sopimuskausi on 17.4.2023 – 30.6.2023. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 

3. Ilmoitus- ja hankintamenettely

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, joka kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita.

Rovaniemen kaupunki pyysi 20.3.2023 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjoukset Rovaniemen matkailun kehittämistä tukevan palvelun tuottamisesta viideltä (5) palveluntuottajalta: MDI Oy, Fountainpark Oy, Norrum Oy, FCG Oy ja 4Front Oy. 

Tarjoukset tuli jättää 6.4.2023 kello 15.00 mennessä.

4. Saadut tarjoukset

Asetettuun määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät:

FCG Oy

Norrum Oy

 5. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen.

Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää valitulta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista.

6. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.

7. Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnön mukaan hankinta suoritettiin käänteisenä kilpailutuksena, jossa tilaaja oli määrittänyt palvelusta maksettavan hinnan ja tarjousten arviointi suoritettiin pelkästään laadullisilla kriteereillä. 

Laadun arvioinnin suoritti tilaajan asiantuntijaryhmä. Laadun arviointi ja pisteytys tehtiin tarjoajien toimittamien tarjousten ja liitteiden pohjalta. Tarjoukset arvioitiin tarjouspyynnön kriteerien mukaisesti. Kriteereinä käytettiin seuraavia: 1. Toteutussuunnitelman laatu (max 60 pistettä) ja 2. Tarjottujen asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus (max 40 pistettä).  

Tarjousten vertailun pistemäärät: 

FCG Oy 75 p

Norrum Oy 100 p

Norrum Oy:n tarjous oli kilpailijasuunnitelmaan verrattuna yksilöidympi (haastatteluteemat tarkennettu) ja myös toteuttamistavaltaan monipuolisempi. Norrum Oy:n tarjouksen vastuullisen projektipäällikön kokemus oli kilpailevaan tarjoukseen nähden laaja-alaisempi ja projektipäällikön osuus hankkeen kokonaispanoksesta suurempi kuin kilpailevassa tarjouksessa. Norrum Oy:n aiemmat referenssit olivat lähempänä tarjouspyynnön mukaisen hankkeen sisältöä kuin kilpailevan tarjouksen, jossa referenssit painottuivat matkailun aluesuunnitelmiin (matkailureitit tai master plan suunnitelmat).    

 

 

Päätös

Päätän,​ että Rovaniemen matkailun kehittämistarpeet ja suuntaviivat kartoituksen asiantuntijapalvelu hankintaan Norrum Oy:ltä hintaan 8 000 euroa (alv 0  %) tarjouksen mukaisesti. Kustannukset katetaan Lapin liiton rahoittamasta Innovaatioita vahvistavat ekosysteemit -hankkeesta. 

Rovaniemen kaupunki solmii valitun palveluntarjoajan kanssa kirjallisen hankintasopimuksen.

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö elinkeinot ja työllisyys Sanna Mäensivu

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut