§ 63 Innovaatioita vahvistavan ekosysteemisopimuksen hankehakujen hankkeiden Rovaniemen kaupungin tukiosuuden myöntäminen

Lataa 

ROIDno-2023-3133

Päätöspäivämäärä

26.9.2023

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätöksen peruste

Rovaniemen ekosysteemisopimuksen hankkeisiin vuonna 2023 käytettävissä oleva määräraha on 137 289,00 €. Määrärahasta esitetään nyt käytettäväksi 98 611 euroa vuosina 2022 ja 2023 toteutettujen hankehakujen myöntävän rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden kaupungin tukiosuuksiin. Avustukset maksetaan elinkeinojen kehittämisen kustannuspaikasta 1285, kun Lapin liitto on tehnyt hankkeista EAKR-ohjelman mukaisen rahoituspäätöksen.  

Kuvaus

Rovaniemen kaupunki ja valtio ovat allekirjoittaneet sopimuksen koskien innovaatioita vahvistavan ekosysteemisopimuksen ajalle 2021–2027. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen 1.2.2021 (§25) pidetyssä kokouksessaan. Valtion ja eri yliopistokaupunkien välisten sopimusten tavoitteena on innovatiiviset ja edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksien pohjalta hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia. Rovaniemen kanssa solmitun ekosysteemisopimuksen painopistealueet ovat arktinen matkailu sekä tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta.  

Ekosysteemisopimusta toteutetaan pääsääntöisesti työ- ja elinkeinoministeriön sekä kaupungin yhteisellä hankerahoituksella. Työ-​ ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Rovaniemen ekosysteemisopimuksen hankkeiden toteutukseen 150 000 euroa vuodelle 2022 ja 160 000 euroa vuodelle 2023. Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut on varannut elinkeinojen kehittämisen talousarvioon vuodelle 2022 100 000 euron omarahoitusosuuden (Elinvoimalautakunta, § 79, 03.05.2022) ja 137 289 euroa vuodelle 2023 (Elinvoimalautakunta, § 166, 20.12.2022).

Rovaniemen kaupunki ja Lapin liitto ovat toteuttaneet kaksi ekosysteemisopimusta tukevaa julkista hankehakua. Ensimmäinen haku toteutettiin 1.6.-22.8.2022. Hakuun oli käytettävissä valtion rahoitusta (EAKR) 150 000 euroa (60 %) ja Rovaniemen kaupungin rahoitusta yhteensä 62 500 euroa (25 %).

Toinen ekosysteemihankehaku toteutettiin 24.-31.5.2023. Hakuun oli käytettävissä valtion rahoitusta (EAKR) 250 000 euroa (60 %), johon sisältyi myös vuoden 2022 käyttämättä jäänyt TEM:n myöntämä määräraha (90 000 euroa). Rovaniemen kaupunki oli varannut vuoden 2023 rahoitushaun kaupungin tukiosuuksiin käytettäväksi enintään 82 500 euroa (33%). 

Hankkeiden arviointi on toteutettu kahdessa vaiheessa. Rovaniemen kaupungin koolle kutsuma arviointiryhmä on arvioinut hankkeiden ekosysteemisopimuksen mukaisuuden sekä EAKR-ohjelman mukaiset erityiset valintakriteerit ja Lapin liitto EAKR-ohjelman yleiset valintakriteerit. Rovaniemen kaupungin rahoitusesitykset perusteluineen vuonna 2022 ja 2023 toteutettujen hakujen osalta on esitetty liitteessä 1.  

Rahoitusesitykset perustuvat hakuilmoituksessa esitettyjen valintakriteerien mukaiseen arviointiin. Hankkeiden tulee kohdistua Rovaniemen ekosysteemisopimuksen mukaisiin painopisteisiin ja niiden tulee edistää Rovaniemen seututasoisia ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä ja verkostoja sekä tukea yhteistyömuotoja, joihin voi osallistua pk- ja suuria yrityksiä. Kaupungin rahoitusesityksille on pyydetty ja saatu Rovaniemen ekosysteemisopimuksen johtoryhmän puollot.

Rovaniemen kaupunki on esittänyt Lapin liitolle rahoitettavaksi seuraavat hankkeet: 

  1. Rovaniemen älykkäät liikuntareitit paikallisten ja matkailijoiden hyvinvoinnin tueksi, hakijana Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeen kokonaisrahoitus: 100 019 €, josta Rovaniemen kaupungin tukiosuus 24 500 €, kuitenkin enintään 25 % kokonaiskustannuksista. 
  1. Liikunta -ja kulttuurikohteiden digitalisoinnin muotoilu, hakijana Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeen kokonaisrahoitus: 73 337 €, Rovaniemen kaupungin rahoitusosuus: 18 333 €, kuitenkin enintään 25 % kokonaiskustannuksista. 
  1. Wellbeing CoDe: Lapin hyvinvoinnin ja terveyden TKI-keskittymän konseptin kehittäminen, hakijana Lapin yliopisto. Hankkeen kokonaisrahoitus: 48 619 €, josta Rovaniemen kaupungin tukiosuus 12 155 €, kuitenkin enintään 25 % kokonaiskustannuksista. 
  1. Wellbeing CoDe: Lapin hyvinvoinnin ja terveyden TKI-keskittymän konseptin kehittäminen, hakijana Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeen kokonaisrahoitus: 39 154 €, josta Rovaniemen kaupungin tukiosuus: 9 789 €, kuitenkin enintään 25 % kokonaiskustannuksista. 
  1. Arctic Sports and Healthy Active Lifestyle Hub, hakijana Rovaniemen kaupunki. Hankkeen kokonaisrahoitus: 84 586 €, josta Rovaniemen kaupungin tukiosuus: 33 834 €, kuitenkin enintään 40 % kokonaiskustannuksista. 

Päätös

Rovaniemen kaupunki myöntää rahoitusavustuksen liitteessä mainituille organisaatioille edellä mainituin perustein ja ehdoin.

Allekirjoitus

Samppa Määttä

Organisaatiotieto

Elinvoimapalvelut