Banneri

§ 54 Rakennusvalvonnan virkojen nimikemuutokset

Lataa 

ROIDno-2017-264

Päätöspäivämäärä

6.5.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut

Päätöksen perustelut

Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg jää ilmoituksensa mukaisesti eläkkeelle 1.10.2020 alkaen. Palvelualuepäällikkö on 3.3.2020 § 6 hyväksynyt Björkbergin irtisanoutumisen ja myöntänyt viran täyttöluvan.

Toimistoinsinööri Hannu Kangas on helmikuun lopulla valittu uudeksi rakennustarkastajaksi. Hän on 8.4.2020 päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut toimistoinsinöörin virasta 1.6.2020 alkaen. Palvelualuepäällikkö on 16.4.2020 § 11 hyväksynyt Kankaan irtisanoutumisen ja myöntänyt toimistoinsinöörin viran täyttöluvan.

Kangas on toiminut noin kolme vuotta rakennusvalvonnan palveluyksikön varapäällikkönä ja toimistoinsinöörin tehtäväpalkka on märitelty sen mukaan. Nyt kun Kangas siirtyy palveluyksikön päälliköksi, varaesimieheksi tulee tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi. Tarkastusinsinöörin tehtävänkuvaus on päivitetty, ja suoritetun vaativuuden arvioinnin perusteella tehtävä voidaan sijoittaa TS-palkkausjärjestelmän tasolle 13, jossa tehtäväkohtainen palkka on 3535 €.

Rakennusmestareita ei enää kouluteta siinä määrin kuin aikaisemmin. Käytännössä tarkastusrakennusmestarin tehtävät ovatkin olleet rakennusinsinöörin pätevyyden vaativia tehtäviä. Rakennusvalvonnassa on tällä hetkellä rakennustarkastaja, hänen sijaisensa tarkastusinsinööri, toimistoinsinööri ja kolme valvontainsinööriä sekä paikkatietoasiantuntija. Lupaprosessin selkeyttämiseksi ja rakennusvalvonnan toimivaltajaon turvaamiseksi on perusteltua muuttaa toimistoinsinöörin ja tarkastusrakennusmestarin virkanimikkeet valvontainsinöörin virkanimikkeiksi. Siten rakennusvalvonnassa olisi rakennustarkastaja (yksikön päällikkö), tarkastusinsinööri (rakennustarkastajan varahenkilö) ja valvontainsinöörit.

Pätevyysvaatimukset säilyvät nykyisenä. Ne ovat tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto ja lisäksi riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä (MRA 4§).

Henkilöstöjohtajan lausunto: Ei huomautettavaa.

Palvelualuepäällikön esitys:

Esitän, että tarkastusrakennusmestarin viran virkanimike (vakanssinumero 51535001) muutetaan 1.10.2020 valvontainsinöörin virkanimikkeeksi. Samoin esitän,että toimistoinsinöörin viran virkanimike (vakanssinumero 06750001) muutetaan valvontainsinöörin virkanimikkeeksi 1.6.2020 alkaen. Molempien virkojen tehtäväkohtainen palkka määräytyy Rovaniemen kaupungin TS-palkkausjärjestelmän kohdan 20 mukaan, valvontainsinööri (3080 €). Esitän myös, että tarkastusinsinöörin tehtäväkohtainen palkka on 11.3.2020 alkaen Rovaniemen kaupungin TS-palkkausjärjestelmän kohdan 13 mukainen (3535 €).

Päätös

Päätän palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Jukka Kujala

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut