Hyvinvointilautakunta, kokous 3.5.2023

§ 53 Nuorisotoiminnan koordinaattorin vakanssin perustaminen

ROIDno-2020-3577

Valmistelija

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen esimies, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemellä toteutettava Harrastamisen Suomen malli on kaupungin koulu-, liikunta-, kulttuuri- sekä nuorisopalvelujen yhteinen kehittämistoiminto, jota koordinoi Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut. Toiminta perustuu nuorisolakiin ja siinä kirjaukseen Harrastamisen Suomen mallin toteuttamisesta. Päätavoitteena on tarjota toimintaan osallistuvien koulujen 1-9 -luokkalaisille oppilaille mahdollisuus osallistua maksuttomaan, säännölliseen ja lasten sekä nuorten toiveisiin perustuvaan harrastustoimintaan koulupäivien yhteydessä. Harrastukset ostetaan ostopalveluna paikallisilta harrastuksen järjestäjiltä, kuten yhdistyksiltä, seuroilta ja yrityksiltä. Toimintaa järjestetään koulun tiloissa tai koulun välittömässä läheisyydessä. Tulevana toimintakautena toimintaan osallistuu 27 koulua, johon lukeutuu kaikki kaupungin koulut, Lapin yliopiston harjoittelukoulu, Rovaniemen kristillinen koulu sekä Rovaniemen Steinerkoulu.

Rovaniemellä toimintaa koordinoi nuorisopalvelujen nuorisotoiminnan koordinaattori. Nuorisotoiminnan koordinaattori vastaa toiminnan hallinnollisista tehtävistä, toiminnan kehittämisestä, talouden suunnittelusta, raportoinnista ja maksuliikenteestä sekä viestinnällisistä tehtävistä, kuten huoltajille, oppilaille, kouluille sekä eri toimijoille kohdistuvasta viestinnästä. Lisäksi nuorisotoiminnan koordinaattori vastaa oppilaiden kuulemisen toteutuksesta, harrastusresepti – toimintamallista, palautteen keruusta ja analysoinnista, toiminnan arvioinnista, harrastuslukujärjestysten teosta, ostopalvelusopimusten sopimusneuvotteluista sekä ilmoittautumisten koordinoinnista.

Nuorisopalveluiden harrastamisen Suomen mallin koordinointi on toteutetu määräaikaisilla työsuhteilla. Määräaikaisuuden perusteena työsuhteissa on ollut Aluehallintovirastolta haettava vuosittainen erityisavustus. Harrastamisen Suomen mallin toiminta on vakiintunut toimintamuoto Rovaniemellä, joten henkilöstön tarve on pysyvä. Tähän perustuen Harrastamisen Suomen mallin toimintaan on tarve perustaa nuorisotoiminnan koordinaattorin vakanssi. Vakanssi on huomioitu vapaa-ajan palvelujen henkilöstösuunnitelmassa ja vuoden 2023 talousarviossa. Työsuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Nuorisotoiminnan koordinaattorin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto.

Päätös vakanssin perustamisesta on tarpeen tehdä ehdollisena, sillä Aluehallintovirasto tekee erityisavustuspäätökset kevään 2023 aikana. Rekrytointiin liittyvät toimenpiteet on tarpeen aloittaa välittömästi, kun aluehallintovirasto on tehnyt päätökset koskien erityisavustusta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta perustaa nuorisopalveluihin nuorisotoiminnan koordinaattorin, Harrastamisen Suomen malli, vakanssin 1.8.2023 alkaen. Päätös on ehdollinen, sillä päätöksen toimeenpano edellyttää aluehallintoviraston myönteistä erityisavustuspäätöstä koskien 1.8.2023 alkavaa kautta.

Palvelualuepäällikön muutettu esitys:

Hyvinvointilautakunta perustaa nuorisopalveluihin nuorisotoiminnan koordinaattorin, Harrastamisen Suomen malli, vakanssin 1.8.2023 alkaen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi palvelualuepäällikön muutetun esityksen.

Tiedoksi

Nuorisopalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.