Hyvinvointilautakunta, kokous 3.5.2023

§ 56 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Lasten ja nuorten kulttuurikeskus

ROIDno-2023-213

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä panostetaan uusiin kouluihin jolloin nuorten opinahjot siirtyvät nykyaikaan ja ovat terveellinen ympäristö mikä on erittäin tärkeä asia. Vaaralammen kouluhanke on myös vihdoin etenemässä, johon olisi hyvä jo nyt suunnitteluvaiheessa huomioida toimiva lasten ja nuorten kulttuurikeskus jonka tärkeydestä ja toteutuksesta alueen ihmiset ovat kantaneet huolta. Edellä esitetyn perusteella pyydän että Vaaralammen kouluhankkeen yhteydessä huomioitaisiin alueenihmisten tahtotila mahdollisen Lasten ja nuorten kulttuurikeskuksen tarpeellisuudesta."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Annu Nietula, kulttuurituottaja, annu.nietula@rovaniemi.fi

Perustelut

Kiitos tärkeästä ja ajankohtaisesta aloitteesta, jonka aiheena on lastenkulttuurikeskuksen perustaminen Vaaranlammen koulun yhteyteen. 

Aloite on Rovaniemen kaupunkistrategian mukainen, sillä se osaltaan edistää lasten, lapsiperheiden ja nuorten kulttuurihyvinvointia ja mahdollisuuksia kulttuurin tekemiseen sekä kokemiseen. Laadukas lastenkulttuuri jättää jäljen, joka kantaa koko loppuelämän. Lasten ja nuorten tasa-arvoisista ja saavutettavista kulttuuripalveluista on huolehdittava. Lastenkulttuurikeskus turvallisena tilana on väylä kaikkiin taidemuotoihin ja kokemukselliseen oppimiseen. Lastenkulttuurikeskuksen suunnittelun aloittaminen on kirjattu Lasten Rovaniemi - lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. 

Rovaniemen kaupungin lastenkulttuurituottaja Annu Nietula on tutustunut lastenkulttuurikeskustoimintaan Suomessa. Lisäksi kulttuuritoimiston edustajat ovat tutustuneet erilaisiin lastenkulttuurikeskusten toimintamalleihin ja tiloihin vierailemalla eri kuntien keskuksissa. 


Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Vaaranlammen koulun yhteyteen: 

Tuleva Vaaranlammen monitoimitalo tulee tarjoamaan alueen asukkaille monikäyttöisiä kokoontumis- ja kohtaamistiloja. Monitoimitalon yhteyteen on koulun lisäksi suunniteltu asukastoiminnan tiloja, kirjasto sekä nuorisotila, joka toimii alueen lähinuorisotilana palvellen myös alueen asukkaita sekä eri järjestö- ja toimintaryhmiä. 

Toimiminen monitoimitalossa edellyttää moniammatillista ja -alaista yhteistyötä sekä yhteisesti rakennettua toimintamallia. Viime aikoina  poikkihallinnollinen yhteistyö eri yksiköiden välillä on lisääntynyt, samoin vapaa-ajan palvelujen sisäinen yhteistyö. Nuorisopalveluissa on löydetty monia yhdyspintoja kulttuuri- ja liikuntapalveluiden, kirjaston sekä asukastoiminnan kanssa. Yhteistoiminnan jatkaminen nähdään tärkeänä myös jatkossa.

Vaaranlammen monitoimitalon yhteyteen ole valmistelujen yhteydessä sisällytetty tiloja, jotka olisivat erityisesti lastenkulttuurikeskuksen perustamista varten suunniteltuja. Tarve lastenkulttuurikeskukselle on kuitenkin edelleen olemassa ja on hienoa, että asiaa pidetään aktiivisesti viereillä myös aloitteiden avulla. Lastenkulttuuri on tärkeä lasten ja nuorten kasvun tuki sekä arjen innoittaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi palvelualuepäällikön esityksen.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.