Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Valionrannan AK- ja KL-tonttien luovutusehdot

ROIDno-2022-4227

Valmistelija

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Valionrannan asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 18.11 - 17.12.2021 välisenä aikana. Alueen asemakaavan muutosta on viety eteenpäin Lapland Hotels Oy:n kanssa ns. kumppanuuskaavoituksena. Asemakaavaehdotuksen perusteella alueelle muodostuu liikerakennusten korttelialue (KL), jolla on rakennusoikeutta 22.500 krs-m2 sekä asuinkerrostalojen korttelialue (AK), jolla on rakennusoikeutta 15.500 krs-m2. Lisäksi asemakaavalla muodostuu lähivirkistysalue (VL), ohjeellinen urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU). Alueelle on tavoitteena kehittää korkeatasoinen, monipuolinen ja uudenaikainen Spa-hotelli sekä sen viereinen asuinkerrostalojen korttelialue.  

Lapland Hotels Oy:n emoyhtiön North European Invest Oy.n kanssa on laadittu kaupunginhallituksen 28.6.2021 hyväksymä aiesopimus, jossa on alustavasti sovittu asemakaavaluonnoksen mukaisen alueen toteuttamisesta, aikatauluista ja alueen luovuttamiseen liittyvistä asioita. 

Neuvotteluissa on todettu, että hankkeessa ei ole tarvetta erilliseen toteuttamissopimukseen vaan tonttien luovuttamiseen, rakentamisjärjestykseen ja rakentamisen aikatauluhin liittyvät asiat voidaan sopia aluetta koskevissa maanvuokrasopimuksissa.  

Alueen asuinrakennusoikeuden käyvästä hinnoittelusta on pyydetty kaksi ulkopuolista arviota ja liikerakennuksen korttelialueen osalta erillinen arvio. Arvioihin perustuen alueen asuinrakennusoikeuden (AK) käyväksi arvoksi on katsottu 450 €/krs-m2 ja liikerakennuksen korttelialueen (KL) rakennusoikeuden osalta 170 €/krs-m2. Vuokra jakautuu alueelle rakennettavien asuinrakennusten tai perustettavien asunto-osakeyhtöiden kesken rakennusoikeuksien suhteessa. Vuokranmaksu alkaa kunkin rakennuksen tai asunto-osakeyhtiön rakennusluvan lainvoimaisuuden päivämäärästä. Liiketontin osalta vuokranmaksu alkaa 1. ja 2. osan rakennuslupien lainvoimaisuudesta myönnettyjen rakennuslupien rakennusoikeuksien suhteessa kokonaisrakennusoikeuteen.  

Sopimuksessa on määritetty tonteilla sijaitsevien rakennusten rakentamisjärjestys sekä aikataulut seuraavasti:

 • Ensimmäisen asuinkerrostalon rakentaminen tontilla 4-227-1 tulee aloittaa viimeistään kolmen vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaisuudesta. 
 • Hotellirakennuksen ensimmäisen osan rakennustyöt tontilla 4-4002-1 tulee aloittaa viimeistään viiden vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaisuudesta.
 • Tontin 4-227-1 toisen ja kolmannen asuinkerrostalon rakentaminen voidaan aloittaa sen jälkeen kun hotellirakennuksen ensimmäisen osan rakennustyöt on aloitettu kuitenkin niin, että ennen kolmannen asuinkerrostalon rakentamisen aloittamista tontilla 4-227-1 vuokralaisen tulee toimittaa kaupungin hyväksyttäväksi esitys hotellirakennuksen toisen vaiheen toteutusaikataulusta. Kolmannen asuinrakennuksen rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin kaupunki on hyväksynyt hotellirakennuksen toiseen vaiheen toteutussuunnitelman. 
 • Asuinkerrostalot sekä 50 % liiketontin asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta tulee rakentaa 10 vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaisuudesta. 

Maapoliittisen ohjelman perusteella asuintontit vuokrataan 60 vuodeksi ja liiketontit enintään 30 vuodeksi. Ottaen huomioon liiketontin rakennusoikeuden määrän ja investoinnin suuruuden, riittävien vakuuksien vuoksi on tarkoituksenmukaista vuokrata liiketontti 50 vuoden maanvuokrasopimuksella. Kaupunki pidättää itsellään kuitenkin oikeuden tarkistaa vuokraa 30 vuoden jälkeen.   

Kaupunki varaa itselleen oikeuden neuvotella ja purkaa maanvuokrasopimukset, mikäli vuokralainen laiminlyö vuokrasopimuksen mukaisen rakentamisvelvoitteen ja rakentaminen keskeytyy siten, että sen jatkaminen ei ole todennäköistä. Sopimus voidaan purkaa siltä osin kun rakentamista ei ole toteutettu. 

Lisäksi vuokralainen sitoutuu rakentamaan alueen asemakaavan laatimisen yhteydessä laadittuja rakentamistapaohjeita sekä suunnitelmia ja havainnekuvia noudattaen ja huolehtimaan vuokra-alueen ylläpidosta ennen rakennustöiden aloittamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki vuokraa asemakaavaehdotuksen mukaisen AK-tontin 698-4-227-1 ja KL-tontin 698-4-227-2 North Invest Oy:lle tai perustettavien yhtiöiden lukuun seuraavin ehdoin:

 1. AK-tontin 698-4-227-1 myyntihinta on 450 €/krs-m2. Hinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 2017 (v. 2021)
 • Tontin vuotuinen perusvuokra on 348.750 euroa. Vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta ja vuokra-aika 60 vuotta. Vuokra tulee voimaan sopimuksen mukaisesti vaiheittain. 
 • Vuokrauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisia ehtoja.
   
 1. KL-tontin 698-4-4002-1 myyntihinta on 170 €/krs.m2. Hinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 2017 (v. 2021)
 • Tontin vuotuinen perusvuokra on 191.250 euroa. Vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta ja vuokra-aika 50 vuotta. Vuokra tulee voimaan sopimuksen mukaisesti vaiheittain.
 • Kaupunki pidättää itselleen oikeuden vuokran tarkistamiseen 1.1.2053
 • Vuokrauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 5. luvun mukaisia ehtoja.


Muut ehdot ovat noudatetun käytännön ja oheisten maanvuokrasopimusluonnosten mukaisilla ehdoilla.​​​

Päätös

Kaupungingeodeetti Pertti Onkalo esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginjohtajan teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

"Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki vuokraa asemakaavaehdotuksen mukaisen AK-tontin 698-4-227-1 ja KL-tontin 698-4-227-2 North Invest Oy:lle tai perustettavien yhtiöiden lukuun seuraavin ehdoin:

1. AK-tontin 698-4-227-1 myyntihinta on 450 €/krs-m2. Hinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 2017 (v. 2021)

 • Tontin vuotuinen perusvuokra on 348.750 euroa. Vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta ja vuokra-aika 60 vuotta. Vuokra tulee voimaan sopimuksen mukaisesti vaiheittain

 • Vuokrauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisia ehtoja.

 • Sopimuksen kohtaa 6.7 Sopimussakko ja vahingonkorvaus muutetaan siten, että sopimussakko on 2.000.000 euroa.  

 • Sopimuksen kohtaa 4.1 Vuokra muutetaan seuraavasti: Ellei kohdasta 6.4 toisin johdu, että edellä määritetty perusvuokra koko alueesta jakaantuu perustettavien asunto-osakeyhtiöiden kesken rakennusoikeuksien suhteessa. Perusvuokran maksuvelvollisuuden alkaminen on sidottu kunkin asunto-osakeyhtiön rakennusluvan lainvoimaisuuden saamisen päivämäärästä tai rakentamisen aloittamisesta perustuen lupaviranomaisen antamaan rakennustyön tai muun toimenpiteen aloittamisoikeuteen (MRL 144 §).


2) KL-tontin 698-4-4002-1 myyntihinta on 170 €/krs.m2. Hinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 2017 (v. 2021)

 • Tontin vuotuinen perusvuokra on 191.250 euroa. Vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta ja vuokra-aika 50 vuotta. Vuokra tulee voimaan sopimuksen mukaisesti vaiheittain

 • Kaupunki pidättää itselleen oikeuden vuokran tarkistamiseen 1.1.2053.

 • Vuokrauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 5. luvun mukaisia ehtoja.

 • Sopimuksen kohtaa 6.7 Sopimussakko ja vahingonkorvaus muutetaan siten, että sopimussakko on 1.000.000 euroa.  

 • Sopimuksen kohtaa 4.1 Vuokra muutetaan seuraavasti: Ellei kohdasta 6.4 toisin johdu, että edellä määritetty perusvuokra koko alueesta jakaantuu perustettavien asunto-osakeyhtiöiden kesken rakennusoikeuksien suhteessa. Perusvuokran maksuvelvollisuuden alkaminen on sidottu kunkin asunto-osakeyhtiön rakennusluvan lainvoimaisuuden saamisen päivämäärästä tai rakentamisen aloittamisesta perustuen lupaviranomaisen antamaan rakennustyön tai muun toimenpiteen aloittamisoikeuteen (MRL 144 §).
   

Muut ehdot ovat noudatetun käytännön ja oheisten maanvuokrasopimusluonnosten mukaisilla ehdoilla."

Henri Ramberg esitti Timo Tolosen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun: "Esitän, että kaupunginhallitus lähettää asian takaisin valmisteltavaksi, niin kuten kaupunginhjohtajan muutetussa esityksessä on mainittu sekä sopimusta tarkistetaan seuraavin osin:

Sopimuksessa on määritetty tonteilla sijaitsevien rakennusten rakentamisjärjestys sekä aikataulut seuraavasti:

 • Hotellirakennuksen ensimmäisen osan rakennustyöt tontilla 4-4002-1 tulee aloittaa viimeistään kolmen vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaisuudesta.
 • Ensimmäisen asuinkerrostalon rakentaminen tontilla 4-227-1 tulee aloittaa viimeistään kolmen vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaisuudesta.
 • Tontin 4-227-1 toisen ja kolmannen asuinkerrostalon rakentaminen voidaan aloittaa sen jälkeen kun hotellirakennuksen ensimmäisen osan rakennustyö on harjakorkeudessa kuitenkin niin, että ennen kolmannen asuinkerrostalon rakentamisen aloittamista tontilla 4-227-1 vuokralaisen tulee toimittaa kaupungin hyväksyttäväksi esitys hotellirakennuksen toisen vaiheen toteutusaikataulusta. Kolmannen asuinrakennuksen rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin kaupunki on hyväksynyt hotellirakennuksen toiseen vaiheen toteutussuunnitelman.
 • Asuinkerrostalot sekä 50 % liiketontin asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta tulee rakentaa 10 vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaisuudesta."
   

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat asian palauttamisen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 JAA -ääntä ja 3  EI -ääntä, 0 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena asian käsittelyä jatketaan.

 

Henri Ramberg teki kokouksessa esityksen Timo Tolosen kannattamana, että esitys hylätään.

Koska oltiin tehty kaupunginjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, jota ei voida hyväksyä yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan muutetun esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rambergin esityksen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 JAA -ääntä ja 2  EI -ääntä, 0 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan muutettu esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Henri Ramberg pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Äänestystulokset

 • Kyllä 8 kpl 73%

  Reijo Jylhä, Eemeli Kajula, Riku Tapio, Susanna Junttila, Päivi Alaoja, Terhi Heikkilä, Päivi Alanne-Kunnari, Sara Seppänen

 • Ei 3 kpl 27%

  Henri Ramberg, Timo Tolonen, Miikka Keränen

 • Kyllä 9 kpl 82%

  Miikka Keränen, Susanna Junttila, Päivi Alanne-Kunnari, Eemeli Kajula, Riku Tapio, Reijo Jylhä, Päivi Alaoja, Terhi Heikkilä, Sara Seppänen

 • Ei 2 kpl 18%

  Henri Ramberg, Timo Tolonen

Tiedoksi

North Invest Oy, Paikkatieto ja tonttipalvelut/Onkalo, Björkbacka, Martikainen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.