Kaupunginhallitus, kokous 26.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Lapsi- ja lapsiperheneuvoston nimeäminen

ROIDno-2023-647

Valmistelija

 • Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi
 • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi
 • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaikuttamistoimielimen asettaminen

Rovaniemen kaupungin hallintosääntöön on 1.1.2023 alkaen tehty kaupungin vaikuttamistoimielimiin lisäys, jossa kuntalain (§ 26-28) edellyttämien vaikuttamistoimielimien rinnalle perustetaan lapsi- ja lapsiperheneuvosto (kaupunginvaltuusto 12.12.2022, § 150). Hallintosäännön § 28 mukaisesti kaupunginhallitus päättää nuorisovaltuuston, lapsi- ja lapsiperheneuvoston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston asettamisesta sekä hyväksyy niille toimintasäännöt. Lakisääteisten vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston toimintasääntöjen mukaisesti kaupunginhallitus päättää jäsenet, toimikauden, kaupunginhallituksen edustajan ja varaedustajan neuvostoon, nimeää viranhaltijan, joka toimii neuvoston esittelijänä ja hänelle varaesittelijän sekä nimeää puheenjohtajan valituista järjestöedustajista. Neuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

​​​​Lapsi- ja lapsiperhepalvelut ja niihin liittyvä kehittäminen kaupungin organisaatiossa

Hallintosäännön 38 § mukaan sivistyslautakunnan tehtäviin kuuluu

 1. vastata lapsiperheiden ja nuorten palveluiden toimialarajat ylittävästä kehittämisestä;
 2. osallistua alueellisiin ja valtakunnallisiin lapsi- ja perhepalveluiden ohjelmatyön toimeenpanoon;
 3. valmistautua tarvittaessa ja lainsäädännön salliessa kaupungin palvelutuottajarooliin lapsiperhepalveluissa.


Osallistaminen ja järjestöyhteistyö lapsi- ja lapsiperheasioissa

Lapsi- ja lapsiperheneuvoston kokoonpanoa on valmisteltu lakisääteisten vaikuttamistoimielinten toimintasääntöihin pohjautuen niin, että järjestöistä valittaisiin seitsemän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, mutta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olisivat luottamushenkilöitä. Sivistyslautakunta nimeäisi puheenjohtajan, joka toimisi neuvoston kahdeksantena jäsenenä ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen, joka toimisi varapuheenjohtajana. Lapsi- ja lapsiperheneuvoston toimintakausi olisi valtuustokausi. Neuvoston alustavaksi tehtäväksi on suunniteltu lapsi- ja lapsiperheasioiden ja palveluiden edistäminen ja seuranta.

Neuvoston nimeämisessä on tärkeää huomioida, että kaikilla rovaniemeläisillä lasten ja perheiden kanssa toimivilla järjestöillä tulee olla yhtäläinen mahdollisuus esittää jäseniä lapsi- ja lapsiperheneuvostoon. Rovaniemen Neuvokkaan yli 120 toimijan järjestöverkoston yhteistyötä on tiivistetty vuonna 2021 toimintansa aloittaneilla elämänkaariverkostoilla, jotka tekevät sopimuksellista yhteistyötä Rovaniemen kaupungin kanssa. Elämänkaariverkostot ovat avoimia Rovaniemellä toimiville järjestöille. Elämänkaariverkostojen tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää järjestö-kaupunkikumppanuutta, sekä tukea paikallisten järjestöjen keskinäistä yhteistyötä. Verkostot linkittävät järjestöjen ja seurakunnan toimintaa Rovaniemen kaupungin hyvinvointityön rinnalle, ja edistävät myös oppilaitosyhteistyötä. Elämänkaariverkostot ovat kanava tavoittaa  järjestöjä sekä rakenne monitoijaiselle yhteistyölle ja kumppanuudelle. Elämänkaariverkostoja on kolme: 1. Lasten, nuorten ja perheiden elämänkaariverkosto, 2. Työikäisten elämänkaariverkosto ja 3. Ikäihmisten elämänkaariverkosto

Elämänkaariverkostot toimivat yhteisesti laaditun toimintaohjeen mukaisesti. Kukin verkosto valitsee jäsenistään puheenjohtajiston. Verkostojen sihteerinä toimii Neuvokkaan Järjestöpiste JOIKUn järjestöneuvoja. Elämänkaariverkoston kanssa on käyty alustavasti keskusteluja siitä, että lasten, nuorten ja perheiden elämänkaariverkosto esittäisi seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet lapsi- ja lapsiperheneuvostoon, jotka edustavat Rovaniemellä toimivia perheiden kanssa toimivia järjestöjä tasapuolisesti. Yhteistyö elämänkaariverkoston kanssa neuvoston jäsenten nimeämisessä tukee myös kaupunkistrategian tuloskorttiin kirjattua tavoitetta "tiivistämme yhteistyötä paikallisten järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa osallisuuden kehittämistyössä" ja yhteistyölle on vahva pohja myös sen sopimuksellisen luonteen vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • pyytää lasten, nuorten ja perheiden elämänkaariverkostoa esittämään kaupunginhallitukselle seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet lapsi- ja lapsiperheneuvostoon 31.8.2023 mennessä
 • pyytää sivistyslautakuntaa esittämään kaupunginhallitukselle yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen, jotka toimivat neuvoston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana
 • että neuvoston nimeämisen jälkeen puheenjohtaja kutsuu lapsi- ja lapsiperheneuvoston järjestäytymiskokoukseen, jossa neuvosto valmistelee kaupunginhallituksen päätettäväksi toimintaansa ohjaavan toimintasäännön
 • että lapsi- ja lapsiperheneuvoston toimikausi on valtuustokausi
 • että lapsi- ja lapsiperheneuvoston esittelijänä toimii varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Tarja Kuoksa ja hänen varahenkilö on koulutuspalvelujen palvelupäällikkö Kai Väistö.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lasten, nuorten ja perheiden elämänkaariverkosto, Tarja Kuoksa

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.