Kaupunginhallitus, kokous 26.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Maankäyttösopimuksen maksuerän eräpäivän siirto tontti 698-3-281-3

ROIDno-2023-2114

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Temotek Oy:n ja Oulun Rakennusteho Oy:n muodostama Työyhteenliittymä Etelärinteen Auri on hakenut eräpäivän siirtoa tontin 698-3-281-3 maankäyttösopimuksen mukaiselle toiselle maksuerälle. Toinen maksuerä on erääntyy sopimusehtojen mukaisesti 90 päivän kuluessa tontille haetun toisen kerrostalon rakennusluvan saatua lainvoiman. Rakennuslupa on myönnetty 29.11.2022. 

Sopimuksessa on sovittu lisäksi vielä kahdesta muusta samansuuruisesta maksuerästä, joista kolmas erä erääntyy maksettavaksi 90 päivän kuluessa kolmannen asemakaavaa koskevan rakennusluvan lainvoimaisuudesta ja neljäs erä vastaavasti neljännen asemakaavaa koskevan rakennusluvan lainvoimaisuudesta kuitenkin viimeistään seitsemän vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaisuudesta.  

Maksuerille on sovittu 2% korko vuoden kuluttua asemakaavan muutoksen voimaantulosta. Asemakaavan muutos on tullut voimaan 13.8.2021. 

Tontti kuuluu asemakaavamerkinnältään asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontin rakennusoikeus on 10000 krs-mjakaantuen neljälle rakennusalalle. Tontille myönnetyn ensimmäisen rakennusluvan mukainen kerrostalo ja tontin yhteinen autohalli ovat valmistumassa elokuun 2023 aikana.

Hakemuksessa on perusteltu eräpäivän siirtoa toisen kerrostalon rakennustöiden aloituksen viivästymisellä. Uudisasuntokauppa on hiljentynyt hintojen ja korkojen nousun sekä inflaation vuoksi.   

Maksuerän suuruus on 362.500 euroa. Eräpäivän siirtoa on haettu 30.6.2024 saakka. Hakemus on perusteltu uudisasuntokaupan heikentyneen markkinatilanteen vuoksi.

Toisen maksuerän eräpäivän siirto voidaan hyväksyä hakemuksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää siirtää tontin 698-3-281-3 maankäyttösopimuksen toisen maksuerän eräpäivää seuraavin ehdoin:

  • Toisen maksuerän eräpäivä on 30.6.2024.
  • Maksuerälle on suoritettava sopimuksen mukainen 2% korko 13.8.2022 lukien.
  • Muut ehdot ovat 3.6.2021 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen mukaiset.

  

Päätös

Terhi Heikkilä poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28.1 §, kohta 1) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Maria-Riitta Mällinen osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Kaupungingeodeetti Pertti Onkalo esitteli asiaa kaupunginhallitukselle. 

Kaupunginhallitus piti tauon kello 13.59 - 14.08. Puheenjohtaja totesi, että kaikki ennen taukoa paikalla olleet olivat edellen paikalla.

Riku Tapio esitti ryhmäpuheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Eemeli Kajulan kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun ja tuodaan päätäksentekoon elokuun kokoukseen tarkennetuilla talousavaikutusluvuilla. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Riku Tapion esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Terhi Heikkilä

Tiedoksi

Työyhteenliittymä Etelärinteen Auri c/o Temotek Oy Kimmo Liisanantti, Paikkatieto ja tonttipalvelut Onkalo ja Björkbacka

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.