Kaupunginhallitus, kokous 26.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Napapiiri, RM-tontin 18-5821-2 myyntiajan jatkaminen

ROIDno-2018-1158

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Lehtinen, kaupungingeodeetti, taina.lehtinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos on käynnistynyt kaupungin aloitteesta. Strateginen kaavoitus on laatinut alueelle 2.10.2017 päivätyn asemakaavaehdotuksen. Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 31.8. - 29.9.2017 ja toisen kerran 19.12.2017 - 18.1.2018.

Olavi Pokka Oy omistaa alueella kaksi tonttia: 18-5800-1 ja 18-5815-2. Tontin 18-5800-1 käyttötarkoitus on K-1.1 (liike- ja toimistorakennusten korttelialue) ja tontin 18-5815-2 käyttötarkoitus on RM (matkailua palvelevien rakennusten korttelialue). Asemakaavan muuutoksessa esitetään, että tontin 18-5800-1 käyttötarkoitus on KL-10 (liikerakennusten korttelialue). Em. tontti on osa uutta tonttia 18-5800-2. Tontin 18-5815-2 käyttötarkoitus eikä tontin alue eikä rakennusoikeus muutu. Maanomistajan omistaman maa-alueen rakennusoikeus nousee 4247 krs-m2.

Maankäyttösopimuksessa sovitaan, että maanomistaja maksaa kaupungille rakennusoikeuden muutoksesta kunnallistekniikan ja julkisen palvelurakenteen toteuttamisen kustannusten korvauksena 206.000 euroa. Lisäksi sopimuksessa sovitaan kahden tontin myynnistä ja n. 2,64 hehtaarin suuruisen maa-alueen varaamisesta.

Lisätiedot: toimialajohtaja Martti Anttila, puh. 040 541 3645 ja kaupungingeodeetti Taina Lehtinen, puh. 040 522 9184

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan maankäyttösopimuksen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 23.4.2018 § 160 päättänyt Napapiirin alueen maankäyttösopimuksesta Olavi Pokka Oy:n kanssa. Maankäyttösopimuksessa on sovittu maankäyttösopimuskorvauksesta, kahden RM-tontin myymisestä 748.139,50 euron kauppahinnalla (indeksi 1927) sekä n. 2,64 ha:n suuruisen alueen varaamisesta. 

12.4.2018 allekirjoitetussa sopimuksessa kaupunki ja Olavi Pokka Oy sitoutuu allekirjoittamaan kauppakirjan kolmen kuukauden kuluessa kun aluetta koskeva asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Korkein hallinto-oikeus ei 29.6.2021 ole myöntänyt valituslupaa asemakaavan muutoksesta ja asemakaava on tullut voimaan 13.8.2021. 

Hankkeen suunnittelu on viivästynyt johtuen covid-19 epidemiasta ja sen matkailulle aiheuttamista rajoituksista. Olavi Pokka Oy on 20.9.2021 pyytänyt kaupungilta jatkoaikaa kauppakirjan allekirjoittamisen määräajalle 31.12.2022 saakka. Jatkoajalta yhtiö esittää, että se maksaa voimassa olevan hinnoittelun mukaista vuokraa. 

Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että ottaen huomioon covid-19 epidemian aiheuttamat rajoitukset ja nopeat muutokset matkailutoiminnalle 23.4.2018 § 160 mukaisen maankäyttösopimuksessa sovitulle myyntiajalla myönnetään jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti. Myyntihintaa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti. 

Ajalta 14.11.2021 - 31.12.2022 yhtiö maksaa varausmaksuna 7.663,85 euroa, joka on 20 % tonttien yhteenlasketusta vuosivuokrasta. Varausmaksu palautetaan kaupan yhteydessä. Mikäli kauppa ei toteudu yhtiöstä johtuvista syistä, varausmaksua ei palauteta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 12.4.2018 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen kohdassa 3 sovitun kiinteistökaupan kauppakirjan laatimisen määräaikaa 31.12.2022 saakka. 

Ajalta 14.11.2021 - 31.12.2022 yhtiö maksaa varausmaksuna 7.663.85 euroa. Varausmaksu palautetaan kaupan yhteydessä. Mikäli kauppa ei toteudu yhtiöstä johtuvista syistä, varausmaksua ei palauteta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Olavi Pokka Oy:n kanssa on laadittu kaupunginhallituksen 23.4.2018 § 160 päätöksen mukainen maankäyttösopimus. Sopimuksessa on sovittu maankäyttösopimuskorvauksesta, kahden asemkaavan mukaisen RM-tontin myymisestä sekä n. 2,64 ha suuruisen alueen varaamisesta Olavi Pokka Oy:lle. 

Maankäyttösopimuksessa määritetylle myyntiajalle on myönnetty jatkoaikaa kaupunginhallituksen päätöksellä 11.10.2021 § 380 31.12.2022 saakka.

RM-tontin 698-18-5821-1 osalta maankäyttösopimuksen mukainen kauppa tehdään joulukuussa 2022. RM-tontin 698-18-5821-2 ostamiselle on pyydetty jatkoaikaa. Jatkoajan perusteena on esitetty, että alueelle uutena katuyhteytenä rakennettavan Joulumaantien toteutus aloitetaan 2023 alussa ja sen on arvioitu valmistuvan kesän 2023 aikana. Joulumaantien ja Myllymäentien liittymän rakentaminen toteutetaan todennäköisesti vuoden 2024 aikana. 

Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että RM-tontin 698-18-5821-2 maankäyttösopimuksen ja kaupunginhallituksen päätöksen 10.11.2021 § 380 mukaista myyntiaikaa jatketaan 30.6.2023 saakka. Ajalta 1.1 - 30.6.2023 peritään varausmaksua 2.133,84 euroa. Tontin myyntihinta vuonna 2022 on 425.470,98 euroa (indeksi 2017). Varausmaksu hyvitetään kaupan yhteydessä. Mikäli kauppa ei toteutu yhtiöstä johtuvista syistä,varausmaksua ei palauteta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää jatkoaikaa RM -tontin 698-18-5821-2 myyntiajalle 30.6.2023 saakka. 

Varausmaksuna peritään 2133,84 euroa. Mikäli kauppa ei toteutu yhtiöstä johtuvista syistä,varausmaksua ei palauteta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Santa Claus Holiday Village Oy (Olavi Pokka Oy) on hakenut tontin 698-18-5821-2 muuntiajan jatkamista 31.12.2023 saakka. Tontin varaus perustuu yhtiön kanssa tehtyyn kaupunginhallituksen 23.4.2018 § 160 päätöksen mukaiseen maankäyttösopimukseen. Sopimuksessa on sovittu maankäyttösopimuskorvauksesta sekä korttelin 5821 RM-tonttien 1 ja 2 myymisestä.

Maankäyttösopimuksessa sovitulle tonttien myyntiajalle on myönnetty jatkoaikaa kaupunginhallituksen päätöksellä 11.10.2021 § 380. Tontista 1 on tehty kiinteistökauppa 28.12.2022. Tontin 2 myyntiaikaa on jatkettu kaupunginhallituksen päätöksellä 19.12.2022 § 439 30.6.2023 saakka. Yhtiön hakemalle varausajan jatkamiselle ei ole estettä.

Tontti kuuluu asemakaavamerkinnältään matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeseen (RM). Tontin pinta-ala on 3649 m2 ja rakennusoikeus 3649 krs-m2. Tontin elinkustannusindeksiin sidottu myyntihinta vuonna 2023 on 455846,70 euroa (indeksi 2161). Yhtiö on maksanut tontin 2 osalta aiempien päätösten mukaiselta varausajalta käsirahaksi katsottavaa varausmaksua yhteensä 6297,83 euroa.

Esitän, että tontin 698-18-5821-2 myyntiaikaa jatketaan 31.12.2023 saakka. Ajalta 1.7-31.12.2023 peritään varausmaksua 2500 euroa. Esitetty varausmaksu muodostaa jo maksettujen varausmaksujen kanssa noin 1,9% kauppahinnasta. Maksetut varausmaksut hyvitetään kiinteistökaupan yhteydessä. Mikäli kauppa ei toteutu yhtiöstä johtuvista syistä, maksettuja varausmaksuja ei palauteta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää jatkoaikaa tontin 698-18-5821-2 myyntiajalle 31.12.2023 saakka.

Varausajalta 1.7-31.12.2023 peritään varausmaksuna 2500 euroa. Mikäli kauppa ei toteutu yhtiöstä johtuvista syistä, käsirahaksi katsottavia varausmaksuja ei palauteta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Santa Claus Holiday Village Oy, Paikkatieto- ja tonttipalvelut Onkalo, Björkbacka ja Martikainen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.