Kaupunginhallitus, kokous 26.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Oikaraisen koulukiinteistöjen ja maa-alueiden myynti

ROIDno-2022-2470

Valmistelija

 • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi
 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kiinteistöllä 698-409-24-113 Harju, Koulutie 23, Oikarainen, sijaitsee tilapalvelukeskuksen hallinnassa olevia rakennuksia. Liikunta- ja koulurakennukset ovat jääneet tyhjäksi ja tilapalvelukeskus on käynnistänyt tilapalvelukeskuksen päällikön päätöksella 23.02.2021, §13 julkisen huutokaupan huutokauppa.com:in avulla rakennusten ja määräalan myymiseksi. Kiinteistö kuuluu yleiskaavamerkinnältään julkisten palvelujen korttelialueeseen (PY). Määräalan pinta-ala on 10767 m2 , sille ei ole osoitettu rakennusoikeutta ja rakentaminen ratkaistaan erillisellä poikkeamispäätöksellä.

Oikaraisen koulu ja maapohjan 10767 m2  suuruinen määräala kiinteistöstä 698-409-24-113 Harju on ollut julkisessa huutokaupassa myynnissä (www.huutokaupat.com sivustolla) ja siitä on tehty liitteenä oleva 25 500.00 euron ostotarjous. Huutokauppa päättyi 20.05.2023.

Myytävään määräalan kauppaan kuuluu purkukuntoiset puurakeinteiset Oikaraisen koulu-, opettajien asuntola-, ruokala-, päiväkoti- ja liikuntatilarakennukset.

Kiinteistön 698-409-24-113 Harju mailla olevat jätteiden keruupiste, uimaranta, veneenlaskupaikka, matonpesupaikka, jääkiekkokaukalo ja sen huoltorakennus, urheilukenttä sekä lasten leikkipaikka on rajattu myyntialueen ulkopuolelle.
Nyt myytävän määräalan alueelle sisältyy Rovaniemen kaupungille ja kuntalaisille kulkuoikeus veneenlasku- ja matonpesupaikalle sekä jääkiekkokaukalolle, leikkikentälle ja urheilukentälle.
Lisäksi määräalan alueella oleva Napapiirin vesi ja energia oy:n omistama pienpuhdistamon maasuodattamo (n. 1600 m2 ) sekä putket ja johdot sisältyvät määräalan tuleviin rasitteisiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää myydä 10767 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä 698-409-24-113 Harju, Koulutie 23, sekä siihen kuuluvat rakennukset korkeimman tarjouksen tehneelle Tran Nhat Tien:lle seuraavin ehdoin: 

 1. Kauppahinta on 25.500 euroa (kaksikymmentäviisituhattaviisisataa). 
 2. Määräalalla sijaitsevat rakennukset myydään purkukuntoisina. Kauppaan sisältyy määräalalla olevat liittymät. 
 3. Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta ja kauppakirjan laatimiskustannuksista. 
 4. Kauppakirja on allekirjoitettava 30.9.2023 mennessä. 
 5. Muut ehdot ovat noudatetun käytännön mukaiset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Tran Nhat Tien, Paikkatieto- ja tonttipalvelut / Onkalo, Martikainen, Björkbacka, Tilapalvelukeskus / Latvala, Lehtinen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.