Kaupunginhallitus, kokous 26.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelma

ROIDno-2023-1409

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heini-Tuuli Onnela, viestintä- ja markkinointijohtaja, heini-tuuli.onnela@rovaniemi.fi
Johanna Tikkanen, tiedottaja, johanna.tikkanen@rovaniemi.fi
Katja Mäntylä, vs. hallintopäällikkö, katja.mantyla@rovaniemi.fi
Petteri Nissinen, viestintäsuunnittelija, petteri.nissinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut on laatinut viestintä-, markkinointi ja osallisuusohjelman. Ohjelma perustuu kaupunkistrategiaan 2030 ja tukee strategian toimeenpanoa. Se täsmentää kaupunkistrategian tavoitteita ja asettaa tärkeimmät viestinnän, osallisuuden ja markkinoinnin kehittämiskohteet tuleville vuosille.

Viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelma on ensimmäinen laatuaan. Edellinen viestintäohjelma on ollut voimassa vuoteen 2020. Siinä ei huomioitu osallisuutta ja markkinointia, jotka ovat tulleet uusina toimintoina viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalveluiden yksikköön tämän jälkeen. 

Ohjelman valmistelu

Viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelman valmisteluvaiheessa kerättiin tietoja kuntalaisille ja kaupungin henkilöstölle suunnatuilla viestintäkyselyillä, joissa kartoitettiin asukkaiden ja henkilöstön näkemyksiä Rovaniemen kaupungin viestinnästä, osallistumismahdollisuuksista ja markkinoinnista. Henkilöstöltä kartoitettiin myös osaamistasoa ja koulutustarpeita. 

Valmisteluvaiheessa käytiin taustakeskusteluja toimialojen johtoryhmien, alueellisten palvelujen sekä elämänkaariverkostojen kanssa heidän tarpeistaan ja haasteistaan viestinnän, markkinoinnin ja osallisuuden osa-alueilla. 

Ohjelman laatimisessa on hyödynnetty myös vuoden 2022 alussa julkaistuja vetovoima- ja mainetutkimuksen tuloksia sekä vuonna 2020 hyväksyttyä kaupunkibrändiä. 

Ohjelman sisältö

Ohjelmassa on kuvattu kunkin osa-alueen nykytila valmisteluvaiheessa kerätyn taustatiedon ja -materiaalin perusteella. Tätä kautta on tunnistettu tärkeimmät tavoitteet ja kehityskohteet viestinnälle, markkinoinnille ja osallisuudelle, sekä avattu toimenpiteitä näiden edistämiseksi. Toimenpiteitä on aikataulutettu ja priorisoitu vuositasolla.

Tärkeimmät tavoitteet 2023-2025 

Viestintä: 

 1. Kuntalaisten luottamus päätösviestintään kasvaa
 2. Viestimme palveluista enemmän ja oikea-aikaisemmin
 3. Viestinnän saavutettavuus paranee
 4. Viestintä on vuorovaikutuksellista 
 5. Henkilöstön kokemat viestinnän esteet madaltuvat 

Osallisuus:

 1. Lisäämme osallisuuden vaikuttavuutta ja teemme sen tulokset näkyväksi
 2. Rovaniemeläiset tietävät milloin, missä ja miten voi vaikuttaa
 3. Jokaiselle löytyy sopiva tapa osallistua 
 4. Osallisuudesta tulee laajasti osa kaupungin toimintaa

Markkinointi: 

 1. Markkinointi kehitetään luontevaksi osaksi kaupungin palveluja ja toimintaa
 2. Rovaniemeläiset ovat ylpeitä kotikaupungistaan
 3. Kaupungin kilpailuedut tuodaan esille yritysten ja muuttajien houkuttelemiseksi
 4. Kaupunkimarkkinoinnin toimijoiden yhteistyötä parannetaan 
   

Päätöksenteon vaiheet

Ohjelmaluonnos on esitelty kaupungin johtoryhmälle 18.4.2023. Ohjelmasta on syytä pyytää lausunnot lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä. Lausunnoissa on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 

 1. Yleishuomiot viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelman sisällöstä. 
 2. Näkemys ohjelmassa esitetyistä tavoitteista. Ovatko ne tarkoituksenmukaisia? 

Kuntalaisille suunnattu kysely ja muiden sidosryhmien kanssa käydyt keskustelut ovat ohjelman tausta-aineistona, joten myös heille tarjotaan antaa mahdollisuus kommentoida ohjelmaa erillisen kyseylomakkeen kautta. 

Valmiin ohjelman hyväksyy lausuntokierroksen ja viimeistelyn jälkeen kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää pyytää liitteenä olevasta Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelman 2023-2025 luonnoksesta lausunnot lautakunnilta (sivistys-, hyvinvointi-, elinvoima-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunnat) ja vaikuttamistoimielimiltä (vanhus- ja vammaisneuvostot, nuorisovaltuusto) 31.5.2023 mennessä. Kuntalaisille, järjestöille, kaupungin muille yhteistyötahoille ja sidosryhmille sekä henkilöstölle annetaan mahdollisuus kommentoida ohjelmaluonnosta avoimen verkkokyselyn kautta.

Päätös

Viestintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnela, viestintäasiantuntija Johanna Tikkanen, osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija  Katja Mäntylä sekä markkinointisuunnittelija Petteri Nissinen esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle. Tikkanen, Mäntylä ja Nissinen osallistuivat kokoukseen asian esittelyn ajan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Heini-Tuuli Onnela, viestintä- ja markkinointijohtaja, heini-tuuli.onnela@rovaniemi.fi
 • Johanna Tikkanen, tiedottaja, johanna.tikkanen@rovaniemi.fi
 • Petteri Nissinen, viestintäsuunnittelija, petteri.nissinen@rovaniemi.fi
 • Katja Mäntylä, vs. hallintopäällikkö, katja.mantyla@rovaniemi.fi

Perustelut

Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut on laatinut viestintä-, markkinointi ja osallisuusohjelman. Ohjelma perustuu kaupunkistrategiaan 2030 ja tukee strategian toimeenpanoa. Se täsmentää kaupunkistrategian tavoitteita ja asettaa tärkeimmät viestinnän, osallisuuden ja markkinoinnin kehittämiskohteet tuleville vuosille.

Viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelma on ensimmäinen laatuaan. Edellinen viestintäohjelma on ollut voimassa vuoteen 2020. Tämän jälkeen osallisuus ja markkinointi ovat tulleet uusina toimintoina nykyiseen viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalveluiden yksikköön. 

Ohjelman valmistelu

Viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelman valmisteluvaiheessa kerättiin tietoja kuntalaisille ja kaupungin henkilöstölle suunnatuilla viestintäkyselyillä, joissa kartoitettiin asukkaiden ja henkilöstön näkemyksiä Rovaniemen kaupungin viestinnästä, osallistumismahdollisuuksista ja markkinoinnista. Henkilöstöltä kartoitettiin myös osaamistasoa ja koulutustarpeita. Vastauksia saatiin kaikkiaan noin 1400. 

Valmisteluvaiheessa käytiin taustakeskusteluja toimialojen johtoryhmien, alueellisten palvelujen sekä elämänkaariverkostojen kanssa heidän tarpeistaan ja haasteistaan viestinnän, markkinoinnin ja osallisuuden osa-alueilla. 

Ohjelman laatimisessa on hyödynnetty myös vuoden 2022 alussa julkaistuja vetovoima- ja mainetutkimuksen tuloksia sekä vuonna 2020 hyväksyttyä kaupunkibrändiä. 

Ohjelman sisältö

Ohjelmassa on kuvattu kunkin osa-alueen nykytila valmisteluvaiheessa kerätyn taustatiedon ja -materiaalin perusteella. Tätä kautta on tunnistettu tärkeimmät tavoitteet ja kehityskohteet viestinnälle, markkinoinnille ja osallisuudelle, sekä avattu toimenpiteitä näiden edistämiseksi. Toimenpiteitä on aikataulutettu ja priorisoitu vuositasolla.

Tärkeimmät tavoitteet 2023-2025 

Viestintä: 

 1. Kuntalaisten luottamus päätösviestintään kasvaa
 2. Viestimme palveluista enemmän ja oikea-aikaisemmin
 3. Viestinnän saavutettavuus paranee
 4. Viestintä on vuorovaikutuksellista 
 5. Henkilöstön kokemat viestinnän esteet madaltuvat
   

Markkinointi: 

 1. Markkinointi kehitetään luontevaksi osaksi kaupungin palveluja ja toimintaa
 2. Rovaniemeläiset ovat ylpeitä kotikaupungistaan
 3. Kaupungin kilpailuedut tuodaan esille yritysten ja muuttajien houkuttelemiseksi
 4. Kaupunkimarkkinoinnin toimijoiden yhteistyötä parannetaan
   

Osallisuus:

 1. Lisäämme osallisuuden vaikuttavuutta ja teemme sen tulokset näkyväksi
 2. Rovaniemeläiset tietävät milloin, missä ja miten voi vaikuttaa
 3. Jokaiselle löytyy sopiva tapa osallistua 
 4. Osallisuudesta tulee laajasti osa kaupungin toimintaa
   

Lausuntokierros

Ohjelmaluonnos esiteltiin kaupungin johtoryhmälle 18.4.2023. Kaupunginhallitus käsitteli luonnosta 8.5.2023 ja päätti pyytää lausunnot lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä. Elinvoimalautakunta, yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, ympäristölautakunta, sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto ovat käsitelleet ohjelmaa ja antaneet siitä lausuntonsa (liitteet). 

Kuntalaisille, järjestöille, kaupungin muille yhteistyötahoille ja sidosryhmille tarjottiin mahdollisuus kommentoida ohjelmaa avoimen verkkokyselyn kautta. Vastauksia kyselylomakkeen kautta tuli yhteensä 74. 

Toimielinten lausunnoissa eri osa-alueiden tavoitteita pidettiin oikeansuuntaisina, keskeisinä ja tärkeinä. Lausunnoista ja kyselyn vastauksista saatiin hyödyllistä tietoa esimerkiksi yhteistyön kehittämiseen toimialojen kanssa sekä ideoita ohjelman toimeenpanoon. 

Keskeiset havainnot viestinnän osioon:

Toimielinten lausunnoissa viestintäverkostojen perustamista kannatettiin ja rinnalle kaivattiin tarkempaa keskustelua viestinnän resursseista, käytännön työnjaosta ja vastuista. Näitä asioita selkiytetään samalla, kun viestintäverkostoja aletaan koota ja koordinoida aiempaa kattavammin. 

Sekä kaupungin toimielimet että kuntalaiset toivoivat viestintäkanaviin monipuolisuutta ja eri ihmisryhmien tasapuolista huomiointia: ikäihmiset toivoivat sähköisten kanavien rinnalle muita kanavia, nuoret kaipasivat kaupungin läsnäoloa omissa kanavissaan, vammaisneuvosto kantoi huolta viestintäkanavien saavutettavuudesta. Ohjelmaan on kirjattu kanavien tarkastelua eri kohderyhmien kohdalla.

Ohjelman toimeenpanoa varten kuntalaisilta saatiin eväitä muun muassa siihen, mitä tietoa kuntalaiset kaipaavat liikuntapalveluista ja miten maahanmuuttajia voidaan parhaiten tavoittaa.

Keskeiset havainnot markkinoinnin osioon: 

Elinvoimalautakunta piti kaupunkimarkkinoinnin verkostoyhteistyön osalta tärkeänä erityisesti yhteistyötä Business Rovaniemen kanssa, jotta elinvoimaisuuden ja yritysmarkkinan näkökulma huomioidaan riittävän hyvin. Alueellisten palvelujen näkemys on, että Rovaniemeä pitää nostaa esille yhtenäisen brändin kautta, mikä tarkoittaa esimerkiksi asukastoiminnan nostamista esille yhtenä kokonaisuutena.

Opiskelija- ja lapsiystävällisyys nähtiin tärkeänä kaupungin pito- ja vetovoiman kannalta sivistyslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan lausunnoissa. Samalla toivottiin myös positiivisen kaupunkikuvan luomista eri ikäisten näkökulmista.

Yhdyskuntalautakunnan mukaan päivittäiseen markkinointityöhön tarvitaan konkreettisia työvälineitä ja materiaaleja. Lautakunta myös näkee, että sen toiminnasta voitaisiin tunnistaa markkinointiin nostettavia asioita yhteisen keskustelun avulla. 

Kuntalais- ja sidosryhmäkyselyssä tärkeimmiksi kaupunkiorganisaation ulkopuolisiksi yhteistyökumppaneiksi kaupunkimarkkinoinnissa nähtiin oppilaitokset ja opiskelijajärjestöt, asukas- ja kyläyhteisöt, harrastusyhdistykset sekä yritykset.

Keskeiset havainnot osallisuuden osioon: 

Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto korostavat esteettömyyden ja saavutettavuuden merkitystä osallistumisessa. Ohjelmaan sisältyy huolehtiminen esteettömästä ja saavutettavasta osallistumisesta. 

Vammaisneuvosto toivoo, että erityisryhmille järjestettäisiin heille suunnattuja keskustelutilaisuuksia. Estettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviin toimenpiteisiin (Tavoite 3: Jokaiselle löytyy sopiva tapa osallistua) lisätään kirjaus siitä, että tarpeen mukaan kohdennettuja osallistumistilaisuuksia järjestetään erityisryhmille.

Toimielinten lausunnoissa ja kuntalaiskyselyssä pidetään tärkeänä sitä, että kerrotaan avoimesti mihin asukkaat voivat vaikuttaa ja mihin eivät. Ohjelma sisältää kirjauksen osallistumismahdollisuuksien selkeästä, monikanavaisesta ja kohderyhmät huomioivasta viestinnästä. 

Kuntalais- ja sidosryhmäkyselystä saatiin tietoa keskeisistä keskustelukumppaneista ja kuntalaisille mieleisistä vaikuttamisen paikoista.

Yhteenveto

Lautakuntien ja toimielinten näkemykset ohjelman tavoitteista ja sisällöstä ovat relevantteja ja osoittavat sitoutumista ohjelmaan. Läpileikkaavina asioina lausunnoissa nousivat resursointi, vastuunjako ja työnjako sekä tuki ja koulutukset. Näistä keskustellaan ja tarkennetaan yhteistyössä toimialojen verkostojen kanssa.

Lausunnoista sekä kuntalaisille ja muille sidosryhmille suunnatun kyselyn vastauksista saatiin arvokasta tietoa yhteistyön kehittämiseen toimialojen kanssa sekä hyödyllistä evästystä ohjelman toimeenpanoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuusohjelman 2023–2025.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.