Tarkastuslautakunta, kokous 11.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Sidonnaisuusrekisteri, tilanne 04/2023

ROIDno-2021-590

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi kaksi kertaa vuodessa (hallintosääntö 85 §). 

Keitä velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnan hallituksen sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä (ympäristölautakunta ja yhteiskuntasuunnittelun lautakunta). Tämän lisäksi velvollisuus koskee valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. (kuntalaki 84 § 2 mom.). Sidonnaisuusrekisterin tarkoituksena on edistää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. 

Kuntalain 30 § 5 mom. mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien jaostoihin sovelletaan sitä, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Täten ilmoitusvelvollisuus koskee myös kaupunginhallituksen sekä ympäristölautakunnan ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jaostojen jäseniä sekä muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajistoa ja esittelijöitä.

Mitä sidonnaisuusilmoituksen täytyy sisältää

Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Tämän lisäksi on ilmoitettava merkittävästä varallisuudesta, eli omaisuudesta ja omistajuuksista, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten. Ilmoistusvelvollisen on myös ilmoitettava muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

Kuntalain 84 §:ssä määritellään sidonnaisuuksien ilmoittamisen sisältö. Kuntaliitto on tehnyt ohjeistuksen sidonnaisuusilmoitusten ja -rekisterin tulkintaan. Ohjeistus jättää myös avoimia kysymyksiä ilmoitusvelvolliselle ja lautakunnille päätettäväksi.

Merkittävän varallisuuden raja-arvon määrä

Kuntaliiton ohjeistuksessa ei määritellä, mikä on ilmoitettavan velan, vastuiden tai takauksen euromääräinen raja-arvo, jonka ylittyessä ilmoitus on annettava. Tarkastuslautakunta 19.6.2019 päätti, että liike- tai sijoitusoimintaa varten otetun velan, takauksen ja muiden vastuiden raja-arvo on 100 000 euroa. Raja-arvon ylittyessä summa on ilmoitettava sidonnaisuusilmoituksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusrekisterin tilanteen 04/2023 ja merkitsee sen tiedoksi.

Lautakunta saattaa ajantaisen sidonnaisuusrekisterin tiedoksi seuraavaan kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusrekisterin tilanteen 04/2023. 

Lautakunta päätti saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin tiedoksi seuraavaan kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Rovaniemen kaupungin ajantasainen sidonnaisuusrekisteri on osoitteessa https://rovaniemi.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.