Tarkastuslautakunta, kokous 11.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022, tarkastuslautakunnan käsittely

ROIDno-2023-854

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi ja allekirjoitti Rovaniemen kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen kokouksessaan 27.3.2023 § 113. Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös emokaupungin ja konserniyhteisöjen tilinpäätösten yhdistelmänä. Kuntayhtymät on yhdistelty Rovaniemen kaupungin omistusosuutta vastaavalla osuudella.

Kaupunginhallitus saattoi tilinpäätöksen tilintarkastusyhteisön tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus oikeutti talous- ja rahoitusyksikön tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tarkastus kattaa emokaupungin tilinpäätöksen sekä siihen kuuluvan konsernitilinpäätöksen. Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Jos kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastaja tekee asiasta tilivelvolliseen kohdistuvan muistutuksen.

Tilintarkastajan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös tarkastaa, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhalllinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti (KuntaL 123§). Sisäisessä tarkastuksessa ja riskien hallinnassa tehdään vuoden aikana selvitysraportteja, joiden perusteella tilintarkastaja voi ottaa kantaa onko kaupunginhallituksessa reagoitu riittävästi esitettyihin korjausliikkeisiin.

Kaupunginhallituksen hyväksymä tilinpäätös vuodelta 2022 jaetaan tarkastuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. Tilinpäätös ja kaupunginhallituksen asian käsittely on yleisesti luettavissa kaupungin sivuilta (https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus). Talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari osallistuu kokoukseen tämän asian käsittelyn osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavaksi kutsuttu talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari osallistui kokoukseen kokoustilasta käsin kello 16.17 - 16.32. Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että päävastuullinen tilintarkastaja Tapio Raappana ja tilintarkastaja Miia Löytölä liittyivät kokoukseen etäyhden välityksellä tämän asian käsittelyn aikana kello 16.18. 

Talousarviopäällikkö esitteli lautakunnalle tilinpäätökseen tehdyt tekniset korjaukset.

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.