Tarkastuslautakunta, kokous 11.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Tilintarkastajan raportointi 04/2023

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupungin ja KMPG Oy Ab:n välille on laadittu tilintarkastussopimus. Sopimuksen mukaan tilintarkastajan tulee esittää tarkastuslautakunnalle tarkastusvuotta koskevat suunnitelmat ennen tilikauden tarkastuksen aloittamista. Tarkastuslautakunta 11.1.2022 § 8 merkitsi kokouksessaan tiedoksi tilintarkastussuunnitelmat vuodelle 2022. Tilikauden aikana tilintarkastaja antaa havainnoistaan lautakunnalle vähintään kaksi väliraporttia. Tarkastuslautakunta antoi ohjeistusta tilintarkastajalle kokouksessaan 7.2.2023 § 19 tilintarkastajan raportoinnin yhteydessä. Tilintarkastaja on jatkanut tilikauden 2022 tarkastusta lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

Lautakunta kuulee päävastuullinen tilintarkastaja Tapio Raappanan sekä tilintarkastaja Miia Löytölän raportin tilikauden 2022 tilintarkastuksen tilanteesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, vt. tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tilintarkastaja antaa raportin tilikauden 2022 tarkastuksen tilanteesta tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi ja lisää sen pöytäkirjan liitteeksi 1.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavaksi kutsutut päävastuullinen tilintarkastaja Tapio Raappana sekä tilintarkastaja Miia Löytölä osallistuivat kokoukseen asian esittelyn ajan kello 16.32 - 16.52 etäyhteyden välityksellä.

Tilintarkastaja antoi raportin tilikauden tarkastuksesta tarkastuslautakunnalle. Lautakunta merkitsi raportin tiedoksi ja lisäsi sen pöytäkirjan liitteeksi 1 (salassa pidettävä, julkisuuslaki § 24.1 kohta 15). 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.