Tilajaosto, kokous 19.4.2023

§ 23 Napsun monitoimitalohankkeen kehitysvaiheen nro 1 tulokset ja kehitysvaiheen nro 2 tilaus

ROIDno-2022-2254

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilajaosto päätti kokouksessaan 19.5.2022 § 36, että Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara -monitoimitalo hanke toteutetaan yhteistoiminnallisella allianssi -mallilla.

Allianssi -mallissa hankkeeseen haetaan julkisena hankintana suunnittelija ja toteuttaja. Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaaran monitoimitalon toiminnallisena lähtökohtana on järjestää oppilaalle yhtenäinen koulupolku varhennetusta esiopetuksesta peruskoulun päättövaiheeseen saakka sekä mahdollistaa perheille eri ammattiryhmien palvelut jatkossa yhtenäisen koulualueen sisällä.

Monitoimitalohanke on kokonaisuus, joka muodostuu useasta osasta. Kokonaisuuteen kuuluu peruskorjattava koulurakennus eli niin sanottu pienten koulu, yläasteen käyttöön rakennettava uudisrakennus, pysäköinti- ja piha-alueet sekä peruskorjattava ja laajennettava urheilukenttä. Tulevassa monitoimitalossa oppii päivittäin noin 1100 lasta ja työskentelee noin 110–130 henkilökunnan jäsentä. Iltaisin ja viikonloppuisin talo palvelee kerho- ja harrastustoimintaa sekä alueen asukkaita. 

Hankinnan kohteena on yläasteen käyttöön rakennettava uudisrakennus (valmis kesällä 2025) ja peruskorjattava koulurakennus, pysäköinti- ja piha-alueet sekä peruskorjattava ja laajennettava urheilukenttä (valmis kesällä 2026). Tarkemmin hankkeen ominaispiirteitä ja tavoitteita on kuvattu liitteenä olevassa hankesuunnitelmassa (liite 11). Uudisrakennuksen liikuntasali toteutetaan hankesuunnitelman kohdassa 5.3.13 Liikuntatilat esitetyn B-vaihtoehdon mukaisena.

Hankkeen suunnittelu ja toteutus on tarkoitus toteuttaa ns. target value delivery -prosessina, jossa suunnittelun lähtökohtana on tilaajan tavoitteiden toteuttaminen. Suunnittelussa on tarkoitus tuottaa ratkaisun ja sen toteutussuunnittelun lisäksi tavoitekustannus. Hankkeelle laaditaan allianssin kaupallisen malliin perustuva kannustinjärjestelmä, jonka perustana ovat tavoitekustannuksen ja tilaajan tavoitteiden toteuttaminen. Tilaaja kilpailuttaa valittavat palveluntuottajat ja valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan, jolla on kyky ja resurssit toteuttaa hanke allianssimallilla yhteistyössä tilaajan ja muiden allianssiosapuolten kanssa.

Hankkeen tarjouspyyntöaineistoa on valmisteltu yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa muun muassa muualla aiemmista vastaavista hankkeista saadut kokemukset huomioiden. Hankkeesta on julkaistu ennakkoilmoitus Hilma-ilmoituskanavassa 1.6.2022 ja hankkeesta on pidetty markkinavuoropuhelu 14.6.2022 Rovaniemellä. Hankintailmoitus liiteaineistoineen (ml. allianssisopimusluonnos) on määrä julkaista ennen kesäkuun 2022 loppua siten, että tarjoukset saataisiin elokuun 2022 aikana. Hankintapäätös on tarkoitus tehdä ja sopimus allekirjoittaa syksyllä 2022 ja rakennustyöt käynnistää keväällä 2023 vaiheittain. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää hyväksyä hankkeen hankintailmoituksen liiteaineistoineen julkaistavaksi Hilma-​ilmoituskanavassa edellä kuvatun aikataulun puitteissa. Lisäksi tilajaosto päättää delegoida vähäisten muutosten ja tarkistusten tekemisen hankintailmoitukseen ja liiteaineistoon, mahdollisesta korjausilmoituksesta tai hankinnan keskeyttämisestä päättämisen tilapalvelupäällikölle.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi yksimielisesti tilapalvelupäällikön ehdotuksen.

Valmistelija

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena on Napapiiri- Nivavaara-Syväsenvaara monitoimitalo - hankkeen suunnittelu ja toteutus. Hankinnan kohteena olevaan kokonaisuuteen kuuluu peruskorjattava koulurakennus eli niin sanottu pienten koulu, yläasteen käyttöön rakennettava uudisrakennus, pysäköinti- ja piha-alueet sekä peruskorjattava ja laajennettava urheilukenttä eli lähiliikuntapaikka. Hanke toteutetaan allianssina. Tämä päätös koskee neuvottelumenettelyn vaihetta 1 (ilmoittautumishvaihe), jossa valitaan kaikki soveltuvat ehdokkaat jättämään tarjous hankintayksikölle. Vaiheessa 2 tarjouspyyntö lähetetään tällä päätöksellä valituille ehdokkaille ja tarjousten perusteella valitaan yksi (1) palveluntuottaja hankinnan sopimuskaudelle. Tarjousten valintaa koskien tehdään myöhemmin erillinen hankintapäätös.

Hankinnan sopimuskausi
Hankinnan sopimuskausi on sataviisi (105) kuukautta. 

Ilmoitus ja hankintamenettely
Hankintaan sovelletaan voimassaolevaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, joka on kilpailutettu avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankintailmoitus on julkaistu julkiset hankinnat hankintailmoitukset.fi -ilmoituskanavassa 30.6.2022 ja korjausilmoitus julkaistiin 10.8.2022. Osallistumishakemukset tuli lähettää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu. fi /rovaniemi. Hankintailmoitus ja korjausilmoitus on julkaistu myös Rovaniemen kaupungin internet -sivuilla. Osallistumishakemusten jättöaika päättyi 29.8.2022 klo 13:00.

Osallistumisehdokkaat
Osallistumishakemukset avattiin 29.8.2022 klo 13:04. Avaustilaisuus ei ollut julkinen. Määräaikaan 29.8.2022 klo 13:00 mennessä on jätetty viisi (5) osallistumishakemusta. Osallistumishakemuksen jättivät:
- Hartela Oy Pohjois-Suomi Oy - UKI Arkkitehdit Oy - NQE Rakennetekniikka Oy - Granlund Oulu Oy -ryhmittymä
- NCC Suomi Oy
- Oulun Rakennusteho Oy
- Skanska Talonrakennnus Oy ja 
- YIT Suomi Oy

Osallistumishakemusten käsittely
Osallistumishakemukset käsiteltiin seuraavasti:
1. Osallistujien soveltuvuuden tarkastaminen
2. Osallistumishakemusten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

1. Osallistujien soveltuvuuden tarkastaminen
Osallistumishakemusten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa ehdokkaiden tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi osallistumishakemusten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Kaikki ehdokkaat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset vastaamalla vaatimuksiin ”Kyllä”. Tilaaja selvittää hankinnan seuraavissa vaiheissa (tarjousvaiheet 1 ja 2) valittavalta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista.

2. Osallistumishakemusten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
Osallistumishakemusten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistettiin osallistumishakemusten tarjouspyynnön mukaisuus. Kaikki osallistumishakemukset (5 kpl) olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Yhteenveto soveltuvuusvaatimuksista ja yritysreferensseistä on liitteenä 1.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto valitsee Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara monitoimitalo -hankkeen tarjousvaiheeseen 1 määräaikaan 29.8.2022 klo 13.00 mennessä saapuneet kaikki viisi (5) osallistujaehdokasta. Hankintapäätöksen tiedoksiannolla ei synny sopimusta osapuolten välille. Hankintamenettely jatkuu hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen tarjousten pyytämisellä tällä päätöksellä valituilta ehdokkailta neuvottelumenettelyn säännösten mukaisesti.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön esityksen.

Valmistelija

Juha Välitalo, rakennuspäällikkö, juha.valitalo@rovaniemi.fi
Anu Kulmala, hankintalakimies, anu.kulmala@rovaniemi.fi
Janne Alkki, kaupungininsinööri, janne.alkki@rovaniemi.fi
Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

1. Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena on Napapiiri-Nivaraava-Syväsenvaara monitoimitalo-hankkeen suunnittelu ja toteutus. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin hankintailmoituksessa ROIDno-2022-2254 ja sen liitteissä.

Tämä päätös koskee neuvottelumenettelyn vaihetta 2, jossa aiemmin osallistumishakemuksen jättäneiltä ehdokkailta pyydettyjen alustavien tarjousten perusteella valitaan kolme (3) tarjoajaa tarjousvaiheeseen 2.

2. Ilmoitus ja hankintamenettely
Tarjouspyyntö lähetettiin hankintamenettelyn 1. vaiheessa osallistumishakemuksen jättäneille tarjoajille (Tilajaoston päätös 2.9.2022 § 58).

Alustavien tarjousten jättöaika päättyi 30.9.2022 klo 13:00.

Kaikki viisi (5) tarjoajaehdokasta jättivät määräaikaan mennessä alustavan tarjouksen. Alustavat tarjoukset avattiin 30.9.2022. Avaustilaisuus ei ollut julkinen.

Alustavien tarjousten käsittely
Alustavat tarjoukset käsiteltiin seuraavasti:
1. Vaadittujen henkilöreferenssien tarkastaminen
2. Alustavan tarjouksen pisteytys tarjouspyynnön mukaisesti.

1. Vaadittujen henkilöreferenssien tarkastaminen
Kaikkien tarjousten henkilöreferenssit täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset.

2. Alustavien tarjousten pisteytys
Tilaajan arviointiryhmä suoritti tarjousten arvioinnin 3.10.2022 ja pisteytti alustavat tarjoukset tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.

Yhteenveto alustavien tarjousten pisteytyksestä perusteluineen on liitteenä 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Tilajaosto valitsee Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara monitoimitalo -hankkeen tarjousvaiheeseen 2 alustavista tarjouksista kolme (3) eniten pisteitä saanutta tarjoajaa:
- Skanska Talonrakennus Oy          92 pistettä
- NCC Suomi Oy                             92 pistettä
- YIT Suomi Oy                               90 pistettä

Hankintapäätöksen tiedoksiannolla ei synny sopimusta osapuolten välille. Hankintamenettely jatkuu hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen lopullisten tarjousten pyytämisellä tällä päätöksellä valituilta ehdokkailta neuvottelumenettelyn säännösten mukaisesti.

Merkittiin, että Eemeli Kajula jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että Eero Moilanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi henkilöstö- ja hallintojohtajan esityksen.

Esteellisyys

Eemeli Kajula

Valmistelija

Juha Välitalo, rakennuspäällikkö, juha.valitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

1. Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena on Napapiiri-Nivaraava-Syväsenvaaran monitoimitalo -hankkeen suunnittelu ja toteutus. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin hankintailmoituksessa ROIDno-2022-2254 ja sen liitteissä.

Tämä päätös koskee neuvottelumenettelyn vaihetta 3, jossa valitaan tarjouskilpailun voittaja.

2. Ilmoitus ja hankintamenettely
Tarjousvaihe 2

Kutsu tarjousvaiheeseen 2 lähetettiin 7.10.2022 kolmelle (3) valitulle tarjoajalle (Tilajaoston päätös 6.10.2022). 

Sopimusneuvottelut
Kunkin tarjoajan kanssa pidettiin sopimusneuvottelut 12.10.2022 Google Meet -etäkokouksina.

Kehitystyöpajat
Kehitystyöpajat pidettiin Rovaniemellä  Alaruokasen talolla 13.-14.10.2022 jokaiselle tarjoajalle erikseen. Kehitystyöpajojen tehtäviä olivat:
- hankkeen riskien ja mahdollisuuksien arviointi hankesuunnitelman pohjalta,
- kehitysvaiheen käynnistäminen ja läpivienti sekä
- yllätystehtävä, joka liittyi tarjoajan näkemykseen oppimisympäristöstä nyt ja tulevaisuudessa.

Kehitystyöpajojen yhteydessä arviointiin tarjoajien projektinjohto- ja yhteistoimintakyvykkyyttä tarjouspyynnön liitteenä olleen arviointiperusteen mukaisesti. Arvion edellä mainituista kyvykkyyksistä arviointiryhmä teki kokouksessaan torstaina 3.11.2022 (Liite 2).

Lopullinen tarjous
Tilaaja toimitti tarjoajille lopullisen tarjouspyynnön 17.10.2022, jonka pohjalta tarjoajien tuli jättää lopullinen tarjouksensa.

Kaikki kolme (3) tarjoajaa jättivät lopullisen tarjouksen tarjousten jättämisen määräaikaan 4.11.2022 mennessä. Lopullisen tarjouksen laatuosa sisälsi seuraavat osat:
- uudisrakennuksen kustannusanalyysi,
- pienten koulun kustannusanalyysi sekä
- puunkäytön maksimointi ja siihen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien arviointi.

Lopullisen tarjouksen laatuosan eli case-tehtävän arviointi suoritettiin 8.11.2022 (Liite 3).

Tarjoajien pisteytys
Laatuosien arvioinnin jälkeen tilaaja avasi lopullisen tarjouksen hintaosan ja suoritti tarjousten lopullisen kokonaispisteytyksen (Liite 1). 

Tarjoajien kokonaispisteet:
- NCC Suomi Oy: 98,37 pistettä.
- Skanska Talonrakennus Oy:  92,04 pistettä.
- YIT Suomi Oy: 97,38 pistettä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Tilajaosto valitsee Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaara monitoimitalo -hankkeen palveluntuottajaksi (allianssikumppaniksi): NCC Suomi Oy:n.

Hankintapäätöksen tiedoksiannolla ei synny sopimusta osapuolten välille.

 

Päätös

Tilajaosto hyväksyi henkilöstö- ja hallintojohtajan esityksen.

Esteellisyys

Eemeli Kajula

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilajaosto päätti 18.1.2023 

1. hyväksyä kehitysvaiheen tilauksen tekemisen liitteessä kuvatun  

etenemisvaihtoehdon 2 mukaisesti siten,​ että kehitysvaihe jaetaan kahteen tilaukseen.  Tilajaosto päättää kehitysvaiheen nro 2 toteuttamisesta kehitysvaiheen nro 1  valmistuessa. 

2. Lisäksi tilajaosto päättää valtuuttaa henkilöstö-​ ja hallintojohtajan allekirjoittamaan  allianssisopimuksen ja kehitysvaiheen tilauksen (kehitysvaihe nro 1) ja tekemään  niihin tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä. 

3. Hankkeen mahdolliseen keskeytymiseen varaudutaan ennakollisesti siten,​ että  hankkeen valmistuminen vaihtoehtoisella toteutustavalla viivästyisi mahdollisimman  vähän. Tilajaosto käsittelee vaihtoehtoista toteutustapaa kehitysvaiheen nro 1  lopputulosten käsittelyn yhteydessä. 

4. Tämän päätöksen kohdat 1 ja 2 ovat julkisia. Asia ja päätös on muilta osin  salassapidettävä (Julkisuuslaki 24.1 § kohta 17). 

Kehitysvaiheen nro 1 tulokset ja kustannusarvio

Kehitysvaihe nro 1 on nyt valmistunut. Sen tavoitteena oli 

 • Vaatimusmallin kirkastaminen. 
 • Olemassa olevan ehdotussuunnitelman päivittäminen kirkastetun vaatimusmallin pohjalta. 
 • Edellisiin pohjautuva Napsun monitoimitalon kustannusarvion laatiminen.
 • Varmistaa hankkeen toteutuskelpoisuus.

Vaatimusmallin kirkastaminen on toteutettu käymällä hankesuunnitelma kriittisesti läpi kustannustehokkuuden ja rakennustuotannon näkökulmasta sekä päivittämällä hankesuunnittelun jälkeen tulleet laajuus- ja sisältömuutokset suunnitelmiin. Tehdyt muutokset eivät ole aiheuttaneet toiminnallisia tai laadullisia heikennyksiä eikä hankkeen kokonaislaajuuteen tai tehokkuuteen ole tullut merkittäviä muutoksia. Edellä todetun pohjalta on laadittu päivitetty ehdotussuunnitelma, jossa on huomioitu muun muassa seuraavat asiat:

 • Massoittelua ohjaavien päätekijöiden ja teknisten raamien tunnistaminen.
 • Massoitteluvaihtoehtojen tarkastelu ja kustannusselvitykset.
 • Turvallisen korkeusaseman selvittäminen ja vaihtoehtotarkastelut.
 • Toimintakokonaisuuksien sijoittumistarkastelut yhteistyössä käyttäjäryhmien kanssa.
 • Talo- ja rakenneteknisten järjestelmien vaihtoehtotarkastelut ja kustannusselvitykset.
 • Rakenneteknisten ratkaisujen rakennettavuuden parantaminen kustannusten-, aikataulun ja kosteudenhallinnan näkökulmasta.

Kehitysvaiheen nro 1 keskeinen tulos on monitoimitalon ja liikunta- ja  piha-alueet sisältävä tarkentunut  kustannusarvio,​ jonka loppusumma on yhteensä 39,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarvion  investointiosassa vuodelle 2023 hanketta varten on varattu 7,625 miljoonaa euroa ja suunnitelmavuosille 2023-2026 on varattu yhteensä 39,​22 miljoonaa euroa. 

Käytännössä vuosille 2023-2026 varatut määrärahat riittäisivät siis monitoimitalon ja liikunta- ja piha-alueiden toteuttamiseen, mutta eivät Nivavaaran nykyisen koulurakennuksen peruskorjaamiseen.

Määrärahoista sitova on vuoden 2023 talousarvion investointimääräraha.  Suunnitteluvuosien määrärahat eivät ole sitovia. 

Kustannustason ja kehitysvaiheen nro 1 tulosten arviointi

Kehitysvaiheen nro 1 yhteydessä tarkennetun kustannusarvion perusteella monitoimitalon sekä liikunta- ja piha-alueiden neliöhinnaksi muodostuu 3752 euroa. Vaaranlammen monitoimitalohankkeen neliöhinta on noin 3300 euroa. Näin ollen mikäli Napsun monitoimitalo toteutettaisiin samalla neliöhinnalla kuin Vaaranlammen monitoimitalo, saavutettaisiin noin 4 miljoonan euron säästö. Uudesta kilpailutuksesta johtuvasta hankkeen viivästymisestä aiheutuisi 1,2 miljoonan euron lisäkustannukset vuodessa, joten saavutettava nettosäästö hankkeen viivästyessä yhden vuoden olisi 2,8 miljoonaa euroa.

Kehitysvaiheen nro 1 tuloksia voidaan arvioida kokonaisuutena siten, että valitulla allianssi -toteutusmuodolla saavutettavaan monitoimitalon toiminnalliseen- ja laatutasoon nähden kehitysvaiheessa nro 1 tarkentunutta kustannustasoa voidaan pitää hyväksyttävänä. Jatkamalla hankkeen toteuttamista valitulla allianssi -toteutusmuodolla NCC Oy:n kanssa voidaan pysyä suunnitellussa aikataulussa, jonka mukaan hanke valmistuu monitoimitalon osalta elokuussa 2025. Mikäli hanke päätettäisiin kilpailuttaa uudelleen, sen toteutuminen viivästyisi vuodella. Kilpailuttamisen avulla saatavista taloudellisista hyödyistä ei voida olla etukäteen varmoja. Riskinä uudelleen kilpailuttamisessa on se, että pahimmassa tapauksessa hanke myöhästyisi vuodella mutta kustannussäästöjä ei saavutettaisi. 

Nivavaaran koulun peruskorjaamisen osalta tulee tehdä erikseen ratkaisu hankkeen toteutusmuodosta. Hankkeen monitoimitaloon nähden huomattavasti pienempi laajuus huomioon ottaen hanke voi olla perusteltua toteuttaa esimerkiksi KVR-urakalla tai jaettuna urakkana. Nivavaaran koulun peruskorjaamisen suuntaa-antava kustannusarvio tässä vaiheessa arvioituna on noin 8 miljoonaa euroa. Näin ollen monitoimitalo- ja peruskorjaushankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio olisi noin 47,5 miljoonaa euroa.

Etenemisvaihtoehdot

1. Eteneminen kehitysvaiheeseen nro 2

Varsinainen uudisrakennuksen tilaus voidaan tehdä vasta kehitysvaiheen nro 2 jälkeen. Kehitysvaiheen nro 2 suunniteltu sisältö on seuraava:

 • tarkentaa Kehitysvaiheen projektisuunnitelma ja laatia toteutusvaiheen projektisuunnitelma 
 • laatia Toteutusvaiheen käynnistämiseksi tarvittavat suunnitelmat 
 • laatia Tavoitekustannus ja Kaupalliset ehdot, jonka sisältöön kuuluu ainakin
  • Riskivaraukset ja dokumentoitu riskiarviointi
  • Jälkivastuuvaihetta koskeva varaus
  • Avaintavoitteet ja niitä koskevat mittarit 
 • hakea maisematyölupa maarakennustöitä varten
 • hakea rakennuslupaa (luvan myöntäminen menee toteutusvaiheeseen) 
 • laatia Toteutusvaiheen tilaus 
 • laatia työturvallisuuteen liittyvät (VNarakennustyön turvallisuudesta 205/2009) asiakirjat ja nimetä asetuksessa mainitut henkilöt.
 • Käynnistää maanrakennustyöt.

Kehitysvaiheen nro 2 kustannusarvio on 1,8 miljoonaa euroa.

Ennen hankkeen mahdollista etenemistä toteutusvaiheen tilauksen tekemiseen selvitetään, onko asia vietävä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2023 talousarvioon nähden kasvaneen määrärahatarpeen vuoksi.

2. Allianssisopimuksen irtisanominen ja hankkeen kilpailuttaminen uudelleen

Kehitysvaiheen nro 1 aikana päivitetyt suunnitelmat mahdollistavat tarvittaessa  suoraan uuden kilpailutuksen käynnistämisen. Tilajaoston 18.1.2023 edellyttämällä  tavalla mahdollinen uusi hankinta on suunniteltu toteutettavaksi siten, että hanke jaettaisiin kolmeen osaan seuraavalla tavalla:

1. Uudisrakennus: toteutetaan KVR-​urakkana,​ vaihtoehtoina yhteistoiminnalllinen /perinteinen. Mikäli kehitysvaiheen suunnitelmat/asiakirjat kattavat,​ perinteinen KVR-urakka.

Perusteluita: 

Kohde on useampaan kertaan valmisteltu,​ suunniteltu ja tarkasteltu eli tiedetään tarkasti mitä tarvitaan. 

Uudisrakennukseen saadaan KVR-muodolla todennäköisesti useampia tarjouksia koska parhaillaan on laskusuhdanne sekä hintojen nousu on päättynyt joten urakoitsijat uskaltavat antaa kokonaishinnan kohteen suunnittelulle ja  toteutukselle. 

Käyttäjät saadaan osallistettua suunnitteluun myös KVR urakan kautta.

2. Peruskorjaus: Toteutetaan jaetulla urakalla. Kilpailutetaan ensin  suunnitteluryhmä ja suunnitellaan peruskorjaus.

Urakat jaetaan seuraavasti:

Rakennusurakka (pääurakka)

LVIA-urakka (sivu-urakka)

Sähköurakka (sivu-urakka)

Perusteluita: 

Sopivan kokoinen hanke toteutettavaksi perinteisellä muodolla.  

KVR-hankkeena olisi vaikeahko saada peruskorjaukseen tarjouksia. 

Paikalliset urakoitsijat mahdollisesti mukana hankkeen toteutuksessa. 

Käyttäjät saadaan osallistettua suunnitteluun suunnitteluryhmän kautta.

3. Urheilukenttä: Kokonaisurakka. Kilpailutetaan ensin hankkeelle suunnittelutoimisto,​  joka vastaa kentän suunnittelusta. Kilpailutetaan hanke kokonaisurakkana.  

Perusteluita: Suunnitteluun osallistetaan liikuntatoimi ja käyttäjät aiempien suunnitelmien  pohjalta.  Sopivan kokoinen kokonaisurakka,​ johon saadaan todennäköisesti useampia tarjouksia.

Aikataulu hankkeen etenemiselle, mikäli hanke kilpailutettaisiin uudelleen:  

I) Uudisrakennus-​,​ liikennealueet ja urheilukenttä: 

toteutusmuodon päättäminen Tilajaosto 4/2023 

ennakkoilmoitus hankkeesta 4/2023

kilpailutusta aletaan valmistelemaan välittömästi 4/2023 

kilpailutusasiakirjojen laadinta kevät 2023 

 • tekniset ja kaupalliset asiakirjat

hanke urakkalaskentaan kesäkuu 2023 

 • kilpailullinen neuvottelumenettely noin 5-6kk    

 • perinteinen KVR kilpailutus noin 3kk​  

tarjoukset syksyn 2023 aikana 

rakentaminen käynnistyy kesäkuu 2024 

urheilukentän toteutus 2025-​2026 

koulu otetaan käyttöön elokuussa 2026

II) Peruskorjaus: 

hankinnan valmistelut aloitetaan keväällä 2024 

 • suunnitteluryhmän kilpailutus

 • varsinainen suunnittelutyö

 • urakoiden kilpailutukset    

 • peruskorjaustyöt käynnistyvät kesäkuu 2026 

 • koulu otetaan käyttöön vuoden 2027 aikana

Kustannusvaikutuksia mikäli siirtyy vuodella: 

Napapiirin peruskoulun väistötilat: 105 000 e/kk,​ 1 260 000e vuosi 

Liikunnan väistötiloihin kuljetus: arvio 35 000e vuosi (1490 e viikko,​ aiempi kilpailutus) 

Vaikutukset toimintaan:

Napapiirin peruskoulu 

-​ jatkaa väistötiloissa ja sisäliikunnan nykyisillä järjestelyillä Keltakankaalla 6/2026  saakka. 

Syväsenvaaran koulu 

-​ jatkaa nykyisissä tiloissa 

- ​sisäilmaston tilannetta tarkastellaan ja tehdään tarvittavia käyttöikää jatkavia toimenpiteitä.

Nivavaaran koulu 

-​ jatkaa entisellään.

Toimivalta

Hallintosäännön 30 §:n 1 momentin mukaan tilajaosto vastaa tilahankkeiden hankesuunnittelusta ja toteuttamisesta. Pykälän 2 momentin mukaan tilajaosto päättää tilainvestointien toteuttamistavasta.

Investointien sitovuustaso on vuoden 2023 talousarvion s. 26 todetun mukaan tilapalvelukeskuksen investointien nettokehys. 

Kuntalain 110 §:n perusteella sitovia ovat talousarvioon sisältyvät määrärahat, sen sijaan taloussuunnitelmavuosien määrärahat eivät ole sitovia.

Yhteenveto

Monitoimitalon toteuttamista voidaan jatkaa allianssi -toteutusmuodolla yhdessä NCC Oy:n kanssa, koska kehitysvaiheen nro 1 aikana laadittu kustannusarvio on toiminnallisiin ja laatutekijöihin nähden hyväksyttävällä tasolla, ja koska uusi kilpailutus viivästyttäisi hankkeen valmistumista vuodella. Hankkeen kustannusten ero Vaaranlammen monitoimitalohankkeen kustannustasoon ei ole niin olennainen, että toteutuksen viivästymiseen ja uuteen kilpailutusmenettelyyn liittyviä riskejä ja kustannuksia olisi perusteltua ottaa kaupungin vastattavaksi.

Koska sitovia ovat talousarviovuoden, eivät suunnitelmavuosien investointimäärärahat ja koska hankkeen toteutusmuodosta johtuen hankkeen määrärahatarve tulee täsmentymään hankkeen edetessä, kaupunginvaltuusto käsittelee määrärahatarvetta kunkin vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää hyväksyä kehitysvaiheen nro 2 tilauksen esittelytekstissä todetuilla perusteilla ja valtuuttaa henkilöstö-​ ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sen sekä tekemään kehitysvaiheen nro 2 tilausasiakirjoihin tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä.

Esittelijän muutettu päätösehdotus

Tilajaosto päättää hyväksyä kehitysvaiheen nro 2 tilauksen esittelytekstissä todetuilla perusteilla ja valtuuttaa henkilöstö-​ ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sen sekä tekemään kehitysvaiheen nro 2 tilausasiakirjoihin tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä. Suunnitteluvuosien lisämäärärahatarve viedään kaupunginvaltuustolle tiedoksi osavuosikatsauksen yhteydessä. Esittelyteksti ja tehtävä päätös tulevat julkisiksi päätöksentekohetkellä ja asian salassapito päättyy.

 

 

Päätös

Tilajaosto hyväksyi henkilöstö- ja hallintojohtajan muutetun esityksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, NCC, Tiina Mölläri, Arto Kerimaa, Maria Granberg