Tilajaosto, kokous 19.4.2023

§ 24 Vaaranlammen monitoimitalo-hanke: tarjoajan valintaa koskeva päätös kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä (2/2)

ROIDno-2022-4318

Valmistelija

  • Juha Välitalo, rakennuspäällikkö, juha.valitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

1. Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena on Vaaranlammen monitoimitalon yhteistoiminnallinen KVR-urakka. Hankinnan kohteena olevaan kokonaisuuteen kuuluu hankesuunnitelman mukainen monitoimitalo, pysäköinti- ja piha-alueet sekä urheilukenttä. Tämä päätös koskee kilpailullisen neuvottelumenettelyn vaihetta 2, jossa valitaan tarjouskilpailun voittaja.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin hankintailmoituksessa ROIDno-2022-4318 ja sen liitteissä.

2. Hankintailmoitus ja -menettely

Hankintailmoitus on julkaistu Hilma -ilmoituskanavassa 11.11.2022. Ilmoittautuneista valittiin kolme (3) tarjoajaa jättämään tarjous (henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määtän päätös 20.12.2022). 

Alustava tarjouspyyntö
Alustavan tarjouspyynnön materiaali lähetettiin valituille tarjoajille 22.12.2022. Neuvottelun aikana hankinnasta julkaistiin korjausilmoitus 18.1.2023. Lisäksi neuvottelukierroksen aikana saapuneisiin kysymyksiin vastattiin kaikille samanaikaisesti Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta.

Hankinnan esittelytilaisuus
Kunkin tarjoajan kanssa pidettiin hankkeen esittelytilaisuus 11.1.2023 Teams-etäkokouksina.

Kehitystyöpajat
Kehitystyöpajat pidettiin Rovaniemen kaupungintalolla 14.2-16.2.2023 jokaisen tarjoajan osalta erikseen. Kehitystyöpajojen tavoitteena oli:
- auttaa tarjoajaa kehittämään ehdotussuunnitelmia ja laatimaan hyvä tarjous
- valmistella osapuolten hyvää yhteistyötä kehitys- ja toteutusvaiheeseen
Kehitystyöpajojen yhteydessä arvioitiin tarjoajien avainhenkilöiden kyvykkyyttä yhteistoimintaan tarjouspyynnössä ilmoitettujen arviointiperusteiden mukaisesti. Arvion edellä mainituista kyvykkyyksistä arviointiryhmä teki kokouksessaan 31.3.2023 (Liite 1).

Kaupalliset neuvottelut
Kunkin tarjoajan kanssa pidettiin työpajojen jälkeen kaupallisia asioita koskevat neuvottelut.

Lopullinen tarjous
Tilaaja toimitti tarjoajille lopullisen tarjouspyynnön 28.2.2023, jonka pohjalta tarjoajien tuli jättää lopullinen tarjouksensa. Tarjouspyynnöstä julkaistiin 13.3.2023 korjausilmoitus, jolla tarjousten jättöaikaa siirrettiin. Lisäksi saapuneisiin kysymyksiin vastattiin kaikille samanaikaisesti Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta.

Määräaikaan 28.3.2023 klo 12.00 mennessä kaksi (2) tarjoajaa jätti lopullisen tarjouksen. Tilaaja totesi molemmat tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi. Tarjousten laatuvertailu suoritettiin tarjouspyynnön liitteenä olleiden arviointiperusteiden mukaisesti. Laatuvertailun suoritti tarjouspyynnössä ilmoitettu arviointiryhmä. Arviointiryhmä vahvisti lopullisten tarjousten laatupisteytyksen sähköisellä allekirjoituksellaan 5.4.2023 (Liite 2). Arviointiperusteet on esitetty liitteissä 3 ja 4.

Tarjoajien kokonaispisteytys
Laadun arvioinnin jälkeen tilaaja avasi tarjousten hintatiedot ja suoritti tarjousten kokonaispisteytyksen (Liite 5). 

Tarjoajien tarjoushinnat (tavoitehinta, alv. 0 %):
Sakela Rakennus Oy             22 338 750,00 euroa    
Oulun Rakennusteho Oy       24 454 335,40 euroa

Tarjoajien kokonaispisteet:
Sakela Rakennus Oy            95,0 pistettä 
Oulun Rakennusteho Oy      90,9 pistettä 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää valita Vaaranlammen monitoimitalo -hankkeen toteuttajaksi (KVR-urakoitsijaksi) Sakela Rakennus Oy:n esittelytekstissä todetuilla perusteilla. Tilajaosto valtuuttaa henkilöstö- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan kehitysvaiheen sopimuksen sekä KVR-urakkasopimuksen. Hankkeen etenemisestä raportoidaan ohjausryhmälle ja tilajaostolle. Hankkeen toteuttamista valmistelevat toimet voidaan käynnistää yhdessä toteuttajan kanssa ennen hankintapäätöksen tulemista lainvoimaiseksi, ja tästä aiheutuvat kustannukset voidaan korvata toteuttajalle. Hankintapäätöksen tiedoksiannolla ei synny sopimusta osapuolten välille. 

 

 

Päätös

Tilajaosto hyväksyi henkilöstö- ja hallintojohtajan esityksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, tarjoajat, Sami Oinas, Tarja Kuoksa, Nina Sipola, Nella Sepänheimo, Heli Heikkilä, Pekka Hämäläinen, Arto Kerimaa, Maria Granberg